Αντίμετρα εναντίον ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/1ΓΡ/18 Οκτ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον, ΙΙΙ ον, Δικαστικόν
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12248

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠ’ ΑΡ.4

Λαβόντες υπ’ όψιν τας εκτάκτους συνθήκας υφ’ ας τελούμεν ως επίσης και τον τεθέντα εν ισχύϊ Νόμον περί καταστάσεως Πολιορκίας,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ

  1. Διά πάσαν γενομένην σύλληψιν Συνδέσμου Εθνικών μας Ομάδων παρ’ εαμιτών κομίζοντος επίσημον αλληλογραφίαν, θα τυφεκίζωνται άνευ διαδικασίας ΠΕΝΤΕ άτομα ανήκοντα εις Ε.Α.Μ και εκ του πλησιεστέρου χωρίου εις την περιοχήν των οποίων εγένετο η πράξις.
  2. Την εκτέλεσιν της παρούσης ανατίθεμεν εις τας κατά τόπους Στρατιωτικάς Αρχάς.
  3. Η παρούσα Προκήρυξις να λάβη ευρυτάτην δημοσιότητα μερίμνη των κατά τόπους Στρατ.Αρχών και Επιτροπών Εθνικού Αγώνος, διά τοιχοκολλήσεως ανά τα χωρία και αναγνώσεως επ’ εκκλησίαις.

Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου 18.10.43
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν.ΖΕΡΒΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
Άπασαι αι Μονάδες Διά την ακρίβειαν
και δι’ αυτών αι Επιτροπαί Τ.Υ.Σ
Εθν.Αγώνος

Advertisements