Ενέργειες μετά τη δολοφονία υπολοχαγού ΧΟΥΜΠΑΡΤ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/17 Οκτ 1943


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΑΡ.Ε.Π. 1036
Τηλεφωνικώς
ΑΠΑΣΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Κατόπιν δημιουργηθείσης καταστάσεως εξ επιθέσεως ΕΔΕΣ και συνεχιζομένων συγκρούσεων ως και κατόπιν του φόνου Αγγλου Υπολοχαγού Χούρμπαρτ πυροβολήσαντος κατ΄ανταρτών και αντιπυροβοληθέντος υπ’ αυτών συμμαχική στρατιωτική αποστολή ανεκοίνωσεων ημίν ότι μέχρι αποκαταστάσεως ομαλών σχέσεων διακόπτεται η χορήγησις υλικών ως και χρημάτων στοπ. Ανεκοινώσαμεν συμμαχικήν στρατιωτικήν αποστολήν ότι προς αποφυγήν λυπηρών επεισοδίων δέον να παύση η κίνησις προς Μεραρχίας μας και Αθήνας, Αγγλων συνδέσμων Αξιωματικών, διερμηνέων ως και προσωπικού των. στοπ. Επίσης διετάξαμεν ενέργειαν ανακρίσεων διά φόνον υπολοχαγού και ύβρεις εναντίον Αγγλικού προσωπικού και παραπομπήν υπευθύνων στρατοδικείω επί παρουσία Αγγλου αξιωματικού στοπ. Κατόπιν ανωτέρω λάβητε μέτρα αντιμετωπίσεως εφοδιασμού σας δι’ επιτάξεων και συγκεντρώσεως υπό λαϊκών Επιτροπών επιβληθείσης φορολογίας στοπ. Επισης λάβητε μέτρα σας δι’ αποφυγήν παντός επεισοδίου και πάσης αφορμής προστριβών μεθ’ ΄Αγγλων Αξιωματικών και προσωπικού των στοπ.
Αναφέρατε λήψιν.

Σ.Δ. Γεν Στρατηγείου 17-10-43
Στέφανος Σαράφης
Βασίλης Σαμαριώτης

Ακριβές αντίγραφον
Κοινοποίησις Το ΙΙ Γραφείον
Επιτελικά γραφεία
και Διευθύνσεις

Advertisements