Συλληπητήρια για θάνατο Παπακουμπούρα, ΕΛΑΣ/13 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/17 Οκτ 1943


Γραφ. ΙΙον
3992 Τηλεφωνικώς
17-10-43 ώρα 10.30

Οργάνωσιν ΕΑΜ Κολοκυθιάς
Συναγωνιστής συμπατριώτης σας Παπακουμπούρας κατά την είσοδον τμημάτων του ΕΛΑΣ εις Χαλκιοπούλους επαρχίας Βάλτου πρωϊαν δεκάτης πέμπτης τρέχοντος ευρέθη νεκρός φέρων εννέα τραύματα διά μαχαίρας και εν τραύμα διά πυροβόλου όπλου stop.

Ούτω πρωτοπόρος παπάς αντάρτης, καθ’ ην στιγμήν ηγωνίζετο διά επιτυχίαν υψηλού έργου εθνικής αλληλεγγύης, τεθείς υπό κράτησιν από ενδεκάτης τρέχοντος υπό καπήλων θρησκείας εδεσιτών Καραχούτη – Κατσαβού ομάδων Χούτα εσφαγιάσθη ανάνδρως, αγρίως και προδοτικώς stop.

Η Μεραρχία θλιβομένη βαθύτατα διά απώλειαν Παπακουμπούρα διαβιβάζει οικογένειαν του και συμπατριώτας του εγκάρδια συλληπητήρια και διαβεβαιοί ότι χυθέν αίμα ατυχούς θύματος αποτελεί ισχυράν τόνωσιν καρδιών ανταρτών μας προς ολοκλήρωσιν μεγάλων σκοπών αναληφθέντος απελευθερωτικού αγώνος stop.

Η ΧΙΙΙ Μεραρχία
(Τ.Υ.)

Advertisements