Εντολή Συμμαχικής Αποστολής προς ΕΛΑΣ για διακοπή επιθέσεων εναντίον ΕΔΕΣ, ΚΡΙΣ/16 Οκτ 1943


ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Προς
Το Γεν. Αρχηγείον ΕΛΑΣ και την Κ.Ε. του ΕΑΜ
Οπου
Το εν ΚΑΪΡΩ Γενικόν Αρχηγείον μου με διέταξεν να σας διαβιβάσω τα κάτωθι:
Ζητούμεν εξ υμών να παύσετε τας εχθροπραξίας εναντίον του ΕΔΕΣ και άλλων ομάδων αμέσως. Δεν δυνάμεθα να σας τονίσωμεν περισσότερον ότι η τακτική σας βοηθεί τον Αξονα και αδυνατίζει την πολεμικήν προσπάθειαν των Συμμάχων εναντίον του κοινού εχθρού, των Γερμανών.
Αμα τη παύσει των εχθροπραξιών, η Συμμ. Στρατ. Αποστολή θα προβή εις σύγκλησιν συσκέψεως προς διακανονισμόν της διενέξεως. Διά την ασφαλή μετάβασιν των αντιπροσώπων σας η Συμ. Στρατ. Αποστολή θα επιτύχη την εγγύησιν παρά του ΖΕΡΒΑ. Ζητούμεν την άμεσον εκ μέρους σας παραχώρησιν ομοίας ασφαλείας διά τον Ζέρβα ή τους αντιπροσώπους του ΕΔΕΣ, ίνα δυνηθούν και παρευρεθούν εις την σύσκεψιν.

Κάπου 16-10-43
Κρις

Ακριβές Αντίγραφον
Το ΙΙον Γραφείον

Προς όλους τους τιμίους Ελληνας Αρχηγούς του ΕΑΜ και ΕΛΑΣ.

Προσωπικόν προς τον ΚΡΙΣ διά τον ΒΑΣΙΛΗΝ εκ μέρους του Νο 164 της 31ης . Ενδιαφέρομαι σοβαρώς διά την κατάστασιν εντός της Ελλάδος – Ελληνικόν αίμα χύνεται χάρις εις πανούργον προπαγάνδαν Αξονος και διότι μερικοί ΄Ελληνες Αρχηγοί ενεργούν δι’ εγωϊστικούς σκοπούς επί εσφαλμένων πληροφοριών και χωρίς αύται να εξελέγχωνται. Γνωρίζω επακριβώς ότι ο ΖΕΡΒΑΣ δις απέρριψε Γερμανικάς προτάσεις ανακωχής και συνεργασίας. Πρέπει να μοι έχετε εμπιστοσύνην. Τίμιοι αντάρται άλλων οργανώσεων διελύθησαν ή εκτυπήθησαν παρά του ΕΛΑΣ και ούτω βλάπτοντες την αντίστασιν κατά του εχθρού είς δε των αξιωματικών μου εφονεύθη παρά των ανταρτών του ΕΛΑΣ, άλλοι υπέστησαν προσβολάς. Αντιαγγλική προπαγάνδα χαράσεται εν Αθήναις εμπνεομένων παρά των Γερμανικών πηγών. Ελαχίστη αντίστασις προεβλήθη εις τον εχθρόν όταν κατελάμβανε την οδόν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Είμαι εξαιρετικά πικρώς απογοητευμένος. Βασίζομαι εφ’ υμών ως πάντοτε. Ο ΖΕΡΒΑΣ πολεμά τους Γερμανούς και τους πολεμά καλώς. Συστήσατε εις όλους τους πιστούς ΄Ελληνας να πολεμήσουν – κουράσατε τους Γερμανούς ακόμη σφοδρότερον ει δυνατόν αντί του ΖΕΡΒΑ – Τώρα είναι η στιγμή – Επιδιώξατε ταχείαν δίκην και εκτέλεσιν των υπευθύνων διά τον θάνατον του αξιωματικού μου – Σταματήσατε περαιτέρω προσβολάς κατά αξιωματικών μου – Δώσατε οπίσω τα όπλα εις τους αφοπλισθέντας παρά του ΕΛΑΣ – Μη δίδετε πίστιν εις ανακριβεις διαδόσεις – Μη λέγετε τίποτε όπως οι μεγάλοι Αρχηγοί πριν πεισθήτε ότι είναι αληθές – άλλως δεν δύναμαι να εξακολουθήσω την μεγάλην μου αποστολή της βοηθείας της Ελλάδος τώρα και εις το μέλλον – Μην επιτρέψητε εις όλους τους τίμιους ΄Ελληνας της ΕΑΜ και ΕΛΑΣ να προδοθούν ή απατηθούν διά του ψεύδους ή της εγωπαθείας – Τώρα είναι η στιγμή να κτυπηθούν οι Γερμανοί – Δεν θα προδώσω την εμπιστοσύνην όλων των τιμίων Ελλήνων προς εμέ – Η σιωπή δεν σημαίνει αδράνειαν – Ενθυμηθείτε τα καλύτερα μου λόγια προς υμάς στο Κάιρο – Δεν εννοώ τας ενεργείας μερικών εκ των Αρχηγών σας – Είθε ο Θεός να σας οδηγήσει να διίδητε πού είναι το καθήκον σας και το καθήκον όλων των πιστών Ελλήνων κατά την κρίσιμον ταύτην στιγμήν – Φροντίσατε ώστε οι στρατιώται του ΕΛΑΣ εν Πελοποννήσω ακολουθήσουν το μέγα παράδειγμά σας – Θα διαβιβάσω κάθε διαταγήν εκ μέρους σας – Διά το συμφέρον της Ελλάδος σταματήσατε κάθε αιματοχυσίαν αμέσως – Μεθ’ όλων των οπαδών Ελλήνων τους οποίους μεγάλως θαυμάζω δύνασθε να το επιτύχητε – Κάμετέ το τώρα – Αύριον θα είναι πολύ αργά –

ΚΡΙΣ
Ακριβές Αντίγραφον
ΙΙ Γραφείον

Advertisements