Επαινος για ενέδρα στα Δέρβενα, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/13 Δεκ 1943


Ε. Λ. Α. Σ.
XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
EΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 790                                           Σ. Δ. Μεραρχίας 13-12-43

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω ως έχει την από 15-10-43 ημερησίαν Δ/γην της ΙΧ Μεραρχίας διαβιβασθείσης ημίν διά της υπ’ αριθ. 3076/9-12-43 Δ/γης του Γεν. Στρατηγείου, Ινα λάβητε γνώσιν.-

Παραλήπται Η
Άπαντα τμήματα Διοίκησις της Μεραρχίας
Και Σχηματισμοί Μεραρ. Κ. Τσαμάκος

Κοινοποίησις
Σ. Ζαχαριάς
Εφεδρ. Μεραρχία Πηλίου
Αλμυρού – Φαρσάλων – Βελεστίνου                                      Διά την Ακρίβειαν
Δομοκού – Αγυιάς Συν/μα                                                      Τό ΙΙΙον Γραφείον
Βόλου με την παράκλησιν όπως δημοσιεύση (Τ.Υ.)
ταύτην εις τον τύπον της.


Ε. Λ. Α. Σ
ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

Ημερησία Διαταγή
της 15ης Οκτωβρίου 1943

 Έχοντες υπ’ όψιν υποβληθείσαν ημίν έκθεσιν τους Σμηναγόν Σταυραετόν, Ανθ/γόν Εφραιμίδη και τους υπ’ αυτούς 50 συναγωνιστάς αντάρτας.-

Επαινούμεν

Διότι την 11ην τρεχ. μηνός διά τολμηρού εγχειρήματος υπερβαίνοντος την έννοια της εκτελέσεως απλού καθήκοντος επέφερον σοβαράς απωλείας εις τον εχθρόν ήτοι στήσαντες ενέδραν πολύ έμπροσθεν των γραμμών μας επί της οδού Καστοριάς – Κορυτσάς και παρά την θέσιν Δέρβενα επετέθησαν αιφνηδιαστικώς εναντίον δύο αυτοκινήτων πλήρων στρατιωτών εκ των οποίων εφόνευσαν περί τους 27 των λοιπών τραπέντων εις φυγήν.-
Κατά την ενέργειαν ταύτην επεδείξαντο με προφανή κίνδυνον της ζωής των θάρρος Ψυχραιμίαν και αποφασιστικότητα.-

15-10-43

Διά την Μακεδονίαν
Σ. Δημαράκος

Advertisements