Καταγγελία ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ΕΟΕΑ/13 Οκτ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚ.ΟΜΑΔ.ΕΛΛ.ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ             Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς 13-10-43
Αριθ.πρωτ. 12480

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

Προς όλους τους Ελευθέρους και Σκλάβους Έλληνας.
Προς όλους τους Ανθρώπους όλου του Κόσμου.
Μια ανήκουστος πράξις προδοσίας και απανθρωπίας διαπράττεται αυτή τη στιγμή από τη μαύρη και σατανική Οργάνωσι, την Οργάνωσι του ΕΑΜ.
Η Οργάνωσις αυτή, διά αιφνιδιαστικής και δολοφονικής επιθέσεως επεζήτησε να εξοντώση Έλληνας αγωνιζομένους τον ιερόν υπέρ της Ελευθερίας του ανθρώπου αγώνα επί δέκα πέντε τώρα συνεχείς μήνες.
Επετέθη εναντίον των καθ’ ην ώραν εκοιμώντο, καθ’ όσον δεν υποπτεύονταν ποτέ μια τοιαύτη άτιμη δολοφονική επίθεση.
Έσφαξε Έλληνας αγωνιστάς εις ΖΑΓΟΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟΝ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ, ΗΠΕΙΡΟΝ τους οποίους ευρήκε στον ύπνο. Καθ’ ην στιγμήν αντιπρόσωποι των συμμάχων μας Άγγλων, αντιπρόσωποι της Οργανώσεώς μας με αντιπροσώπους του ΕΑΜ συνηργάζοντο και συνεζήτουν, οι Αρχηγοί του ΕΑΜ, διέτασσαν την άναδρη σφαγή των συνανθρώπων των.
Ο Σαράφης-Κλάρας (Άρης και Τζήμας Σαμαρινιώτης) είναι οι δολοφόνοι αρχηγοί των. Παραδίδομεν τα ονόματά των διά τον αιώνιον στιγματισμόν της Ιστορίας.
Έλληνες, Άνθρωποι όλου του Κόσμου, σας καταγγέλλομεν τους καταχθονίους δολοφόνους της μαύρης σπείρας του ΕΑΜ.
Δεν είναι Έλληνες, δεν είναι άνθρωποι δεν είναι Κουμμουνισταί.
Οι Κουμμονισταί στη Ρωσσία είναι σύμμαχοι και αγωνίζονται μαζύ με τους συμμάχους μας τον σκληρόν αγώνα διά την απελευθέρωσι του ανθρώπου.
Οι Εαμισταί επιχειρούν να επιβάλουν επί του Ελληνικού Λαού την στυγερή και μυσαρή δικτατορία των, καθ’ ην στιγμήν ο Λαός αυτός αγωνίζεται διά την απελευθέρωσί του.
Έλληνες του ΕΑΜ, Άνθρωποι του ΕΑΜ, όσοι παραπλανηθέντες από τα ψευδή και απατηλά συνθήματα της Καμόρας αυτής παρεσύρθητε, συνέλθετε.
Αντιληφθήτε που τείνει να φέρη το ΕΑΜ την δυστυχισμένη μας Χώρα.
Θέλει να την υποδουλώση και να την συντρίψη. Αδιαφορεί διά το πόσοι θα απομείνουν. Ενδιαφέρεται μόνον εις το πως θα επιβληθή.
Άνθρωποι όλου του Κόσμου αντιληφθήτε το καλά. Η Οργάνωσι του ΕΑΜ εις την Ελλάδα, ως και όλαι αι τοιαύται ανώνυμοι και καταχθόνιαι Οργανώσεις, αποτελούνται από ανθρώπους.
Είναι μηδενισταί, είναι αναρχικοί. Οι ιθύνοντες την μαύρην αυτήν σπείραν είναι άνθρωποι του σκότους και του εγκλήματος. Ο Σαράφης είναι ο καταδώσας τους συντρόφους του, ο Κλάρας και Τζήμας έζησαν επί συνεχή έτη υπό τον εργαζόμενοι εναντίον της ελευθερίας και της ακεραιότητος του Ελληνικού Λαού.
Όπλα τους έχουν το ψεύδος, την απάτην, το μίσος και τον φθόνον κατά παντός ανθρώπου.
Mέσα για την επικράτησί τους τη σφαγή, τον όλεθρο, τον απανθρωπισμό.
Σκοπός τους, η μαύρη εκδίκησις κατά παντός που σκέπτεται ανθρωπινά.
Σκλάβοι και Ελεύθεροι Έλληνες, ενωθήτε κάτω από τη Σημαία του Έθνους πυκνώστε τις Ελληνικές Φάλαγγες των αγωνιζομένων υπέρ της Ελευθερίας του ανθρώπου, των αδελφών μας.
Το δίκαιον ο ανθρωπισμός, η Ελευθερία θα επικρατήσουν.
Οι δολοφόνοι και οι σφαγείς θα εξοντωθούν.

Ο Γεν. Αρχ. των Εθν. Ομ. Ελλ. Ανταρτών
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements