Μετακίνηση τμημάτων 16ης Μεραρχίας Πήλιο, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/13 Οκτ 1943


Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π.
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κατά πληροφορίας ληφθείσας από Μαυροβούνιον οι Γερμανοί ενήργησαν εκκαθαριστικήν ενέργειαν κατά του Κισσάβου με δύναμιν 6.000 περίπου ανδρών. Δεν αποκλείεται ενέργεια και κατά του Μαυροβουνίου και Πηλίου. Επειδή εις την περιοχήν του Πηλίου είναι συγκεντρωμένα όλα τα Τμήματα της Μεραρχίας καθορίζομεν τα κάτωθι:
Ι) Εις την περιοχήν του Πηλίου – Μαυροβουνίου θα παραμείνη μόνον τον 2ον Σύνταγμα, το Τμήμα Συνεργείων, η Αντιαρματική και Πεδινή Πυροβολαρχία και αι Διμοιρίαι Μηχανικού και Διαβιβάσεων του 2ου Συντάγματος με αποστολήν.
1α. Την εξασφάλισιν όλου του υλικού του ευρισκομένου εις την περιοχήν Πηλίου – Μαυροβουνίου το οποίον θα αποκρυφθή και θα καμοφλαρισθή μακράν των Χωρίων και μονοπατίων ώστε και αν ακόμα γίνη εκκαθαριστική ενέργεια να μη ανευρεθή υπό των Γερμανών.
1β. Να κρατήση το ηθικόν του Λαού και των Οργανώσεων διά της κατανομής των Τμημάτων εις ολόκληρον την περιοχήν Μαυροβουνίου – Πηλίου.
1γ. Εις περίπτωσιν επιμονής του κατακτητού να εκκαθαρίση εντελώς την περιοχή και εφ’ όσον υπάρχει κίνδυνος να αιχμαλωτισθούν τα Τμήματα θα διαφύγουν εις ΄Ορθρυν.
ΙΙ) Το 51ον Σύνταγμα Πεζικού θα κινηθή αύριον προς την περιοχήν ΄Ορθρυος με δρομολόγιον Κάτω Κερασιά – Κάπουρνα -΄Αγιος Γεώργιος – Σαρατζή – Νταουτσά – Κελιέρι και εκείθεν προς Κορφή. Αναχώρησις το απόγευμα και εις ώραν τοιαύτην ώστε να διέλθη τον αυχένα Λατομίου – Βελεστίνου και το πεδινόν Τμήμα την νύκτα. Η ώρα αναχωρήσεως από Κάτω Κερασιά θα καθορισθή από τον Διοικητήν του 51 Συντάγματος. Ιος σταθμός Πορείας το Χωρίον Νταουτσά.
ΙΙΙ) Η Πυροβολαρχία του 52ου Συντάγματος μετά δύο αντιαρματικών και η Διμοιρία Μηχανικού και Διαβιβάσεων του 51 και 52 Συντάγματος και της Μεραρχίας το Ιππικό και ο Λόχος Στρατηγείου και το προσωπικόν του Νοσοκομείου της Μεραρχίας πρέπει να ευρίσκονται αύριον το απόγευμα εις την περιοχήν Κάτω-Κερασιάς – Κάπουρνας ώστε 2 ώρας μετά την εκκίνησιν της φάλαγγος του 51ου Συντάγματος να κινηθή διά να διέλθη τον αυχένα Λατομείου – Βελεστίνου και το Πεδινόν Τμήμα την νύκτα. Ιος Σταθμός Πορείας το Χωρίον Σαρατζί. Επί κεφαλής της φάλαγγος ο Συναγωνιστής Λοχαγός Μεταξογιάννης. Δρομολόγιον της φάλαγγος Κάπουρνα -΄Αγιος Γεώργιος – Σαρατζί – Νταουτσά – Κελελέρ – Γούρα.
ΙV) Το 52ον Σύνταγμα Πεζικού αύριον την πρωϊαν θα κινηθή προς περιοχήν Κάτω-Κερασιάς – Κάπουρνας ώστε να διέλθη τον αυχένα Λατομείου – Βελεστίνου και Πεδινόν Τμήμα μεθαύριον την νύκταν. Ιος Σταθμός πορείας το Σαρατζί ή το Νταουτσά. Δρομολόγιον της φάλαγγος Κάπουρνα -΄Αγιος Γεώργιος – Σαρατζί – Νταουτσά – Κελελέρ – Γούρα – Χιλιαδού. Διοικητής της φάλαγγος ο Συναγωνιστής Ταγ/ρχης Μαλλιαρός.
V) Το Στρατοδικείον και οι κρατούμενοι θα παραμείνουν με το 2ον Σύν/μα και θα συνεχίσουν την εργασίαν των.
VI) Το 51 και 52 Συντάγματα θα αφίσουν τους Διαχειριστάς των με 5 άνδρας έκαστον διά την εξασφάλισιν και προώθησιν του υλικού.
Ο Λόχος Διαβιβάσεων θα αφήση τους 2 ασυρματιστάς διά την αποστολήν των σημάτων εις το Γενικόν Στρατηγείον μερίμνη του 2ου Συντάγματος Πεζικού.
Την εξασφάλισιν και προώθησιν του υλικού των Πυρ/χιών του 51 και 52 Συν/γματος θα αναλάβη η Πυρ/χία του 51ου Συντάγματος η οποία θα παραμείνη εις Πήλιον.
Ο Λόχος Διαβιβάσεων θ’ αφήση ανά ένα άνδρα από εκάστην Διμοιρίαν Διαβιβάσεων του 51 και 52 Συν/τος και της Μεραρχίας διά να προωθήσουν προς ΄Ορθρυν το υλικόν Διαβιβάσεων.
Η ομάδα Αναγνωρίσεως θ’ αφήση 2 καλούς ιππείς διά την εξασφάλισιν και προώθησιν του υλικού.
Ο Λόχος Στρατηγείου ν’ αφήση το πλεονάζον υλικόν εις το 2ον Σύνταγμα πεζικου.
VII) Το 2ον Σύνταγμα να ειδοποιήση αμέσως όλους τους Αξ/κούς τους τοποθετηθέντας εις τα άλλα Τμήματα να παρουσιασθούν εις την Μεραρχίαν.
VIII)Η Επιμελητεία να παραδώση εις τους Διοικητάς των Φαλάγγων Γκούλιαν και Μαλλιαρόν ανά 50 λίρας και εις το 2ον Σύνταγμα 200 λίρας.
Εκάστη φάλαγξ να εξασφαλίζη κατά την κίνησιν της τον ανεφοδιασμόν εις τρόφιμα. Τα Τμήματα να λάβουν όλα τα μέτρα ασφαλείας κατά την κίνησιν των ανάλογα με το έδαφος και τας πληροφορίας και ιδίως κατά την κίνησιν εις τον κάμπον και κατά την ημέραν. Κίνησις θα γίνεται κατά την νύκταν.
Της παρούσης να λάβουν γνώσιν μόνον οι Διοικηταί των Ανεξαρτήτων Τμημάτων οι οποίοι θα λάβουν όλα τα μέτρα ώστε να μη γίνουν αντιληπταί αι προθέσεις μας.
Τα τμήματα να εξασφαλίσουν ξηράν τροφήν εφεδρικήν διά 2 ημέρας πορείας.
΄Απαντα τα διαθέσιμα κτήνη θα φορτώσουν όσον το δυνατόν περισσότερα όπλα.

Σ.Δ. Μεραρχίας τη 13/10/43
Παραλήπται Η
51, 52 Συντάγματα Πεζικού ΧVIΜεραρχία
Πυροβολικού Κ.ΤΣΑΜΑΚΟΣ ΄Ωρα Ιη
Ομάδες Αναγνωρίσεως Θ.ΑΜΑΡΜΠΕΗΣ
Διμοιρία Μηχανικού Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Λόχος Διαβιβάσεων
Στρατηγείου – Τμήμα Συνεργείων
Νοσοκομείο Μεραρχίας (Στουρνάρας)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Δια
Διεύθυνσιν Επιμελητείας Την ακρίβειαν
Επιτελάρχης
(Τ.Υ.)

Advertisements