Ενημέρωση Συμμαχικού Στρατηγείου Μ.Ανατολής περί δράσης ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/12 Οκτ 1943


Συμμαχικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής
Κάιρον.

Καταγγέλω προς Συμμαχικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής σκοπούς και προθέσεις ΕΑΜ. Εφιστώ προσοχήν καθώς και προσοχήν των Συμμαχικών Κυβερνήσεων του σοβαρού αντικτύπου ον δύναται να έχη πιθανή επικράτησις ΕΑΜ εις Ελλάδα ΣΤΟΠ.
Τοιαύτη επικράτησις θα εσήμαινε γενικωτέραν επιβολήν ομοίας φύσεως απανθρωπιστικών οργανώσεων εις σύνολον Βαλκανικών χωρών ή και επέκτασιν περαιτέρω ΣΤΟΠ.
Μέχρι σήμερον εις Ελλάδα ενίσχυσε πολύ περισσότερον ΕΑΜ απ’ όσον ενίσχυσεν Εθνικάς Ομάδας ΣΤΟΠ.
Τοιουτοτρόπως κατέστησεν αυτούς άκρως ισχυρούς ΣΤΟΠ.
Ακόμη και σήμερον διά παθητικής στάσεώς της ενισχύει ηθικώς ΕΑΜ, ΣΤΟΠ.
Ενώ εις ομάδας μας απηγόρευσεν να λάβουν το από αεροπλάνον ριφθέν έστω και ελάχιστον υλικόν, ημείς επειθαρχήσαμεν, τουναντίον το ΕΑΜ ενισχύεται εξακολουθητικά ή και δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τοιαύτας απαγορεύσεις αρπάζουν τα είδη διά της βίας, όπως συνέβη πολλάκις ΣΤΟΠ.
Διαμαρτύρομαι προς Συμμ. Στρ. διά τοιαύτην μεροληπτικήν ενέργειαν ΣΤΟΠ. Ζητώ όπως ενισχύσετε υλικώς και ηθικώς τας Εθνικάς Ομάδας υποσχόμενοι και πεπειθότες ότι θα κρατήσωμεν στερεώς συμμαχικήν αυτήν έπαλξιν και θα διευκολύνωμεν ούτω έργω Συμμ. Στρατόν ΣΤΟΠ.
Παρακαλώ λάβετε υπ’ όψιν ανωτέρω ΣΤΟΠ.
Εαμίται δεν αποκρύπτουν γενικωτέραν πρόθεσιν ΣΤΟΠ.
Δεν είναι άσχετος ενέργειά των προς οδηγίας ας έφερεν εκ Καΐρου. Εαμίτης κομμουνιστής αρχηγός τους Τζήμας ΣΤΟΠ.

12/10/43 ώρ. 16.00’
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements