Διαταγή επιχιερήσεων εναντίον ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ/11 Οκτ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.12.326

Εν συνεχεία προς την υπ’ αρ.12273/11/10/43 διαταγήν μου
ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ
τα κάτωθι :
Ι.- Τα Αρχηγεία ΒΑΛΤΟΥ και ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ μετά εκκαθάρισιν περιοχής των, ήτις να περατωθή ως τάχιστα από ΕΑΜΙΤΑΣ, θα συγκλίνωσιν εις Ευρυτανίαν προς εκκαθάρισίν της.Τμήματα ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ τίθενται υπό Διαταγάς Αρχηγείου Βάλτου. Ολόκληρος η δύναμις των ως άνω δύο Αρχηγείων τίθεται στρατιωτικώς και τακτικώς διά την εκτέλεσιν της άνω αποστολής υπό Διαταγάς Αντ/χου Παντελίδη.
ΙΙ.- Το Αρχηγείον ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, να συγκεντρώση δύναμίν του εις χώρον ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ- ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥΣ ως εφεδρεία της εν τη Ιη παραγράφω δυνάμεως (Αντχου Παντελίδη) συνδεόμενον με τας δυνάμεις ταύτας.
ΙΙΙ.- Τα Υπαρχηγεία ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ και ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ να βαδίσωσιν προς βορράν ενούμενα με τας δυνάμεις των ανωτέρω Αρχηγείων.
ΙV.- Συγκροτώ Ανωτέραν Διοίκησιν και Επιτελείον της όλης δυνάμεως Δυτικής Στερεάς, ως και των πιθανών τοιούτων Ανατολ.Στερεάς υπό τον Στρατηγόν Μαυρομμάτην Κων. με Επιτελάρχην τον Συν/χην Στεργιόπουλον και Επιτελείς τους Συν/χην Σιωνίδην και Αντ/χην Καλαρρύτην ως και λοιπούς Αξ/κούς Επιτελείων Στερεάς και Δυτικής τοιαύτης. Σκοπός τούτου ο συντονισμός της ενεργείας απασών των ανωτέρω δυνάμεων.

Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου 11/10/43 Ώρα 21.00’
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
– Αρχηγείον Βάλτου
– -΄΄- Τριχωνίδος
– -΄΄- Ξηρομέρου
– -΄΄- Στερ.Ελλάδος
– -΄΄- Δυτ.Στερ.Ελλ.
– -΄΄- Μακρυνείας-Ναυπακτ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
– Στρατ. Δ/σις Ραδοβιζίου
(΄Ιλαρχος Κατσαδήμας)

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον

Advertisements