Σύμφωνο συνεργασίας ΕΑΜ-ΕΑΜ/ΚΚ Αλβανίας, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2ΕΓ/10 Αυγ 1943


Ε.Λ.Α.Σ

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 657
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Κοινοποιούμεν απόφασιν του αντιπροσώπου Ε.Α.Μ. Ελλάδος περί πλήρους συνεννοήσεως και συνεργασίας της Ελληνικής και Αλβανικής μειονότητος εις την Ελλάδα και Αλβανίαν ως και προκηρύξεις προς την Ελληνικήν μειονότητα της Αλβανίας. Η απόφασις αύτη χαρακτηρίζεται ως ένας λαμπρός σταθμός εις την αδελφικήν σήμερον συνεργασίαν κατά του φασισμού και επίλυσιν όλων των ζητημάτων μετά την απελευθέρωσιν. Παρακαλούμεν να δώσητε ευρείαν δημοσιότητα εις την εν λόγω απόφασιν διαφωτίζοντες περί της σημασίας της.

13-8-43
Η VIII Μεραρχία
Παραλήπται Α. Πίσπιρης
3/40, 24 και 15 συντάγματα και
συν/μα Μετσόβου – Δρίσκου Ι.Κατσαντώνης
Κοινοποιήσεις:
Γεν.Αρχηγείον ΕΛΑΣ – Πανηπειρωτικήν Επιτροπήν
Περιφ. Επιτροπάς Ιωαννίνων,΄Αρτης, Πρεβέζης,
Θεσπρωτίας και Φιλιατών.
Αντίγραφον εξ αντιγράφου

Α’ ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Την 10ην Αυγούστου 1943 συνήλθον εις κοινήν σύσκεψιν ο αντιπρόσωπος του Απελευθερωτικού Μετώπου Τσαμουριάς και ο αντιπρόσωπος του απελευθερωτικού μετώπου Ελλάδος μετά του απεσταλμένου της περιφερειακής επιτροπής του κομ/στικού κόμματος Αργυροκάστρου – Αλβανίας, όπως μελετήσουν τα προβλήματα της Ελληνικής μειονότητος εν Αλβανία και της Αλβανικής μειονότητος εν Ελλάδι….. Η σύσκεψις κατέληξε εις τας κάτωθι αποφάσεις:
1) Με τας προκαταλήψεις των αιώνων, τα εκατέρωθεν σφάλματα τα εγκλήματα ωρισμένων κακοποιών και την σωβινιστικήν προπαγάνδαν μερικών επιτηδείων υποδαυλιζομένην και υπό του φασισμού και των πρακτόρων του, εδημιουργήθη διά την Αλβανικήν και την Ελληνικήν μειονότητα μία κατάστασις τοιαύτη η οποία διατηρεί αρκετάς δυνάμεις εις ουδετερότητα και αντιθέτως την μίαν προς την άλλην, νεκράς επομένως διά τον αντιφασιστικόν πόλεμον που κάμνουν οι λαοί ΄Ελληνες και Αλβανοί, χωρίς να το θέλουν οι λαοί των μειονοτήτων, έχουν κάμει εναντίον των συμφερόντων των, εξυπηρέτηση του εχθρού. ΄Όλα τα σημάδια των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η καταστροφή δεν αργεί να έλθη εάν οι υπεύθυνοι κλείσουν τα μάτια και δεν αναλάβουν πρωτοβουλίαν, εκείνοι οι οποίοι είναι πλησίον των γεγονότων.
2) Ο σχηματισμός μιας αντιφασιστικής οργανώσεως εις κάθε μειονότητα είναι πλεόν μια ανάγκη επείγουσα. Μία διάθεσις τοιαύτη έχει δειχθή καθαρά εκ μέρους της Ελληνικής μειονότητος και φαίνεται ζωντανή μεταξύ των ιδίων στοιχείων της Τσαμουργιάς.
3) Ο αμοιβαίος σχηματισμός των αντιφασιστικών οργανώσεων κλείνει εκατέρωθεν τα στόματα των σωβινιστών περί εθνικής προδοσίας. Η λύσις αύτη εντός των γραμμών του σημερινού πολέμου διά την ελευθερίαν και αυτοδιάθεσιν των λαών θα βοηθήση την ΄Ενωσιν εις τον πόλεμον αδελφόνοντας τους δύο γειτωνικούς λαούς. Αυτός είναι ο μόνος κατάλληλος δρόμος δι’ εργασίαν άμεσον και αποδοτικήν.
4) Αι αντιφασιστικαί οργανώσεις, θα διευθύνωνται από μίαν επιτροπήν αποτελουμένην από έναν αντιπρόσωπον Αλβανόν, ένα Ελληνα των συνεργαζομένων Ελληνο-Αλβανικών οργανώσεων και έναν αντιπρόσωπον της μειονότητος (τόσον διά την μίαν, όσον και διά την άλλην παράταξιν θα παρευρίσκεται εις την Επιτροπήν και ένας αντιπρόσωπος της Αγγλικής αποστολής. Ο τελευταίος θα λαμβάνη μέρος εάν ζητηθή από την ιδίαν μειονότητα).
5) Η ιδία εργασία θα γίνη και διά την στρατιωτική οργάνωσιν.
6) Παρέχεται αμνηστεία (χάρις) γενική δι’ όλους εκείνους οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν εργασθή κακώς τόσον εις τα πολιτικά ζητήματα όσον και εις την ιδιωτικήν ζωήν, αποτελέσματα της διαφθοράς του φασισμού και του ατόπου σωβινισμού.
7) Αι δύο συνεργαζόμεναι οργανώσεις Ελληνική – Αλβανική εγγυώνται διά το παρόν και διά το μέλλον την ζωήν, την τιμήν και την περιουσίαν των μειονοτικών λαών.
8) Η απόφασις αύτη θα γνωστοποιηθεί στους λαούς των δύο μειονοτήτων εις την Αλβανικήν και την Ελληνικήν και τιθεμένη εις εφαρμογήν από σήμερον θα γνωστοποιηθή εις τας προϊσταμένας οργανώσεις.
9) Το καταστατικόν των φασισιτκών οργανώσεων των μειονοτήτων θα περιλαμβάνη διατάξεις περί ενεργού συμμετοχής εις τον αντιφασιστικόν αγώνα των λαών των μειονοτήτων, απαγορευμένης πάσης προπαγάνδας εκτός του αντιφασιστικού αγώνος καθώς και σωβινιστικής τοιαύτης.
10) Ο τόπος και των δύο οργανώσεων θα βοηθήση στην διαφώτιση των λαών των δύο μειονοτήτων εξυψώνοντάς του πολιτικώς.

10-8-43
Ο Αντιπρόσωπος του εθνικο-
απελευθερωτικού μετώπου                                                 O
Αλβανίας                                                              Αντιπρόσωπος του ΕΑΜ
Ρετσέκ Πλάκος                                                         Αλεξ. Γιάνναρης
Ο
Αντιπρόσωπος της Π.Ε. του Κ.Κ. Αλβανίας
Τσέλγικα

Αντίγραφον εξ αντιγράφου

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Το Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ. ίνα προσδώσει μεγαλυτέραν βαρύτητα και αξίαν γνωστοποιεί το σύμφωνον τούτο εις τους οπαδούς του διά της κατωτέρω διαταγής της VIII Μεραρχίας Ε.Λ.Α.Σ.

Advertisements