Αναφορά κατάστασης Ιταλικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στην Ελλάδα, Αρχηγειο Ιταλ. Εν. Δυνάμεων στην Ελλάδα/6-10-1943


 Αριθ. 2058
6-10-43
Αρχηγείο των εν Ελλ. Ιταλ. Εν Δυνάμεων
3. Οκτωβρ. 1943
Σημείωμα
Προς τον Σ/χην Κρις
Συμμαχ. Στρατ. Αποστολή εν Ελλάδι
Μετά βαθείας λύπης είμαι υποχρεωμένος να φέρω εις γνώσιν άλλα σοβαρά άτοπα σημειωθέντα εις την Νότιον ομάδα των Ενοπλ. Ιταλ. Δυνάμεων των παρ’ εμού εξαρτωμένων.
Ο Ταγ/χης Γκριμάλντι Διοικητής της ομάδος ταύτης (41ο τάγμα του 14ου Πεζικού, 1ος Λόχος του 14ου Συν/τος, 6η πυροβολαρχία του 18ου Πυροβολικού, Πολυβοληταί του Σώματος Στρατού και Πυροβοληταί θέσεως – ολικόν 1345 άνδρες και 83 τετράποδα) ευρίσκεται εις την διάθεσιν της 13ης Μεραρχίας Ανταρτών με έδρα το Καρπενήσι.
Ο ανεφοδιασμός εις τρόφιμα – ο οποίος άχρις ώρας ευγενώς εξυπηρετείτο από τους Αντάρτες – εκ της διαφοράς της στάσεως των στρατιωτών μας – δεν είναι ικανοποιητικός και ως φαίνεται δεν είναι επαρκής. Είναι επομένως επάναγκες όπως χορηγηθώσι το ταχύτερον τα αναγκαία κεφάλαια εις τον Διοικητήν της Ομάδος διά την συντήρησιν του στρατού του.
Η παράταξις των δυνάμεων εις μέτωπον ορεινόν μήκος άνω των 50 χιλιομέτρων είναι υπερβολική και αντίθετος με την βασικήν αρχήν την οποίαν καθώρισα όπως αι δυνάμεις μη διασπείρωνται.
Εξαιρετικώς ενεργώς φαίνεται να εξασκείται μία προπαγάνδα εκ μέρους Ιταλών λιποτακτών αποσκοπούσα εις την παράδοσιν εκ μέρους Ιταλ. Στρατιωτών των όπλων αυτών και εις ανυπακοήν εις τους αξιωματικούς αυτών.
Η ενέργεια αύτη είναι τελείως αντίθετος προς το σύμφωνον συνεργασίας το υπογραφέν υπό των Ελλην. και Βρετ. Αρχών και επικυρωθέν υπό του Αρχηγού Μέσ. Ανατολής.
Εφ’ όσον μεχρις αποδείξεως του εναντίον, τα ιταλικά στρατεύματα ανήκουν εις τον Βασιλ. Ιταλ. Στρατόν και δέον να θεωρούνται ως σύμμαχα στρατεύματα η προπαγάνδα αυτή δέον απολύτως να σταματήση.
Περισσότερον έτι ενδεικτική του γεγονότος της προπαγάνδας είναι η κατάστασις η οποία μου εκτίθεται παρά του Τ/χου Λάμπους της Μεραρχ. Φόρλι.
Ο Τ/χης αυτός ευρίσκεται μετά 46 αξιωμ. και 1500 περίπου ανδρών, προερχομένων εκ διαφ. Τμημάτων, εις την ζώνην του Λάσπε (25 χιλιομ. από του Καρπενησίου).
΄Όλα τα τμήματα ταύτα (οργανικαί πληροφορίαι) απεμακρύνθησαν των εδρών αυτών με τα ατομικά αυτών όπλα, με τα οπλοπολυβόλα των, μερικά πυλυβόλα και ολμοβόλα των 81 και 45. ΄Ησαν όλα, συστημένα από στρατιωτικούς οι οποίοι είχον δηλώσει ότι επεθύμουν να πολεμήσουν κατά της Γερμανίας, Μολοντούτο, αντιθέτως προς το συμφέρον συνεργασίας 7/βρίου και ειδικώς του άρθρου 30 της δ/γής Μεσ. Ανατ. της 10 7/βρίου 43, οι στρατιωτικοί αυτοί προσεκλήθησαν από τους αντάρτες να παραδώσουν τα όπλα με την υπόσχεσιν ότι ταύτα θα επεστρέφοντο. Δηλώσεις και μαρτυρίαι επί του γεγονότος τούτου εκ μέρους όλων των αξιωματικών κατετέθησαν παρά τω Σ/χη Αρθρουρ αντιπροσώπου της Συμαχ. Επιτροπής εις εκείνην την ζώνην.
Ολοι οι ιταλοί στρατιωτικοί επίσης απεγυμνώθησαν αυθαιρέτως όλων των προσωπικών αυτών εφοδίων και αφέθησαν με ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι μόνο. Εκτός τούτου από ένα αξ/κόν της Βασιλ. Αεροναυτικής αφηρέθησαν 80 εκατομμύρια δραχμαί τας οποίας ο αξκός ούτος εκράτει ως παρακαταθήκην καθ’ ο απεσπασμένος εις τας εργασίας του αερολιμένος του Αγρινίου.
Και εις αυτήν ακόμη την ομάδα η προπαγάνδα η αντιϊταλική εναντίον αυτής ταύτης της σημαίας και των αξ/κών μαίνεται.
Συντρέχει λόγος όπως, το ταχύτερον διαχωρισθώσιν εις την ομάδα ταύτην η μεγάλη μάζα των επιθυμούντων να πολεμήσουν κατά της Γερμανίας από των μη επιθυμούντων και συμφώνως προς τα υπογρ. επισήμως σύμφωνα να επιστραφώσιν εις τους πρώτους τα όπλα.
Η ομάς αυτή (η πολεμούσα κατά της Γερμανίας) δέον το ταχύτερον να επανενδώση και να μεταφερθή εις μίαν ζώνην εγγύς προς τα Ιταλ. Στρατεύματα.
Προσθέτω ότι το στρατόπεδον του Λάσπε – μετά 46 αξιωμ. και 1500 ανδρών Ιταλών – διοικείται παρ’ ενός Ανθ/γού αντάρτου βοηθουμένου υπό δύο λιποτακτών Ιταλών ενδεδυμένων την στολήν του Αντάρτου.

Η άνω ενέργεια των ανταρτών είναι αντίθετος προς το σύμφωνον συνεργασίας, δεδομένου ότι οι άνω στρατιωτικοί ρητώς εδήλωσαν ότι επιθυμούν να πολεμήσουν κατά της Γερμανίας

Ο Στρ. Μεραρχ.
Διοικητής
Ακριβές Αντίγραφον

υπογρ. Ιφάντε.

Advertisements