Καταγγελίες μελών ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/3/40 Σύνταγμα/4 Οκτ 1943


Ε. Λ. Α. Σ.
VIII Μεραρχία Ηπείρου Τ.Τ. 534 την 4/10-43
3/40 Συν/μα
Αριθ. 1769
Προς
Το Κοινόν Αρχηγείον
Εχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν ότι μας κατηγγέλθη παρά του υπευθύνου ΕΑΜ Τετρακώμου ότι άπαντες οι εν τω χωρίω τούτω υπηρετούντες αντάρτες του ΕΔΕΣ λαμβάνουσι, εκτός της τροφής και ιματισμού, μηνιαίως 45 χιλ. έκαστος και 10 χιλ δρχ. δι’ έκαστον άτομον της οικογενείας του, ότι πολλοί των μονίμων ανταρτών εκ περιτροπής υπηρετούν ως μόνιμοι και κατόπιν ως έφεδροι και τανάπαλιν, δι’ ας παραβάσεις ελήφθησαν ένορκοι καταθέσεις ας πέμπομεν συνημμένως και παρακαλούμεν όπως ενεργήσητε ότι πρέπει.

Διά το 3/40 Συν/μα
Κοινοποίησις
1) Βρετταν. Αποστολήν Αρτης
2) VIII Μεραρχίαν Ηπείρου Διά την ακρίβειαν
3) Γεν. Αρχηγείον ΕΔΕΣ (τ.υ.)
4) Κοινόν Στρατηγείον

Advertisements