Παράπονα πολίτη, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3 Οκτ 1943


 ΕΛΑΣ
VIII Μεραρχία Ηπείρου Τ.Τ. 534                                         την 3 Οκ/βρίου 1943
3/40 Συν/μα
Αριθ. 1732
Προς
Το Κοινόν Αρχηγείον
Ο π ο υ
Εχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έγγραφον αναφοράν παραπόνων του ιδιώτου Παν. Τόλη, εκ Γραμμενίτσης κατά των Αξ/κών του ΕΔΕΣ κ.κ. Μπασακάρου Χρ. Ιλάρχου και κ. Τσεπέτη Θεοδ. Υπολοχαγού , καθότι εξ αιτίας των υπεβλήθη εις έξοδα ανερχόμενα εις το ποσόν των 150000 διά την μεταφοράν των πραγμάτων της οικογενείας από του χωρίου του εις Καλεντίνην, λόγω της επιτάξεως του ιδίου του ζώου υπό των ως άνω Αξι/κών καθ’ ην στιγμήν ηδύνατο να επιτάξουν τοιούτον παρ’ αγωγιάτου μαυραγορίτου. Όταν δε ο ως άνω παραπονούμενος εζήτησε το ζώον του εφ’ όσον πλέον εξέλειπε ο λόγος της περαιτέρω κατακρατήσεως του, δεν τω παρεδόθη αλλά εδήσε να υποβληθή εις μυρίους κόπους και ταλαιπωρίας διά να κατορθώση να παραλάβη το ζώον του.
Οθεν παρακαλούμεν όπως διατάξητε και ενεργηθή ότι πρέπει.
Διά το 3/40 Συν/γμα
Κοινοποίησις
1) VIII Μεραρχίαν Ηπείρου Τ. Παπασπύρου
2) Βρετανικήν Αποστολήν ΄Αρτης Ταγ/χης
3) Γεν. Αρχηγείον ΕΔΕΣ
4) Κοινόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ
Διά την ακρίβειαν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements