Διατάξεις λειτουργίας στρατοδικείων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΤΜ.ΔΙΚ/2 Οκτ 1943


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΩΝ
Σ Τ Ρ Α Τ Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ω Ν

Άρθρον 1ον
Εις την έδραν εκάστης Μεραρχίας συνιστάται Στρατοδικείον, συγκροτούμενον εκ πέντε μελών του Λαϊκού Επιτρόπου και του Γραμματέως.
Εκ των πέντε μελών του Στρατοδικείου τα τέσσαρα είναι υποχρεωτικώς στρατιωτικοί βαθμούχοι ή μη ανήκοντες εις την δύναμιν της Μεραρχίας και οριζόμενοι διά διαταγής αυτής δι’ εκάστην συνεδρίασιν, το δε πέμπτον μέλος, εάν ο δικαζόμενος είναι στρατιωτικός, είναι αντιπρόσωπος της μονάδος του δικαζομένου, εκλεγόμενος υπό της συνελεύσεως αυτής, εάν δε ιδιώτης, είναι αντιπρόσωπος της δικαστικής επιτροπής του τόπου της κατοικίας ή διαμονής του. Εάν το πέμπτον μέλος κατά την κρίσιν της Μεραρχίας δεν είναι δυνατόν δι’ οιανδήποτε λόγον να προσκληθή ή προσκληθέν δεν παρουσιασθεί εις την έδραν του Στρατοδικείου κατά την ορισθείσαν δικάσιμον, αναπληρούται υποχρωτικώς διά μέλους του Τοπικού Λαϊκού Δικαστηρίου της έδρας της Μεραρχίας, όπερ υποχρεωτικώς ορίζεται μεταξύ τριών αναπληρωματικών μελών του Στρατοδικείου, άτινα ορίζονται διά διαταγής συγκροτήσεως αυτού.
Πρόεδρος του Στρατοδικείου ορίζεται υποχρεωτικώς ο εκ των στρατιωτικών μελών ανώτερος κατά βαθμόν και κατ’ αρχαιότητα, Λαϊκός επίτροπος ο παρά τη διευθύνσει δικαστικού της Μεραρχίας εκτελών τοιαύτα χρέη διά διαταγής αυτής Στρατιωτικός κατά προτίμησιν Νομικός και Γραμματεύς είς των συναγωνιστών κατά προτίμησιν δικαστικός υπάλληλος, οριζόμενοι άπαντες διά διαταγής συγκροτήσεως του Στρατοδικείου.
Άρθρον 2ον
Εις την αρμοδιότητα του Στρατοδικείου υπάγονται:
Α) Εκ των παρά ιδιωτών ή στρατιωτικών εκτελουμένων αδικημάτων η εσχάτη προδοσία, τα κατά της ζωής στρεφόμενα αδικήματα εφ’ όσον ταύτα τελούνται εκ προθέσεως, η ληστεία, η ζωοκλοπή και η ζωοκτονία, η κλοπή διαρρήξεως ως και η κλοπή ή υπεξαίρεσις ειδών ανηκόντων εις τας αγωνιζομένας δυνάμεις του Ελληνικού λαού.
Β) Εκ των παρά στρατιωτικών τελουμένων αδικημάτων η λιποταξία, η εγκατάλειψις θέσεως ενώπιον του εχθρού, η αυτομολία προς τον εχθρόν, η ανυπακοή εν ώρα μάχης ή ενώπιον του εχθρού, αι βιοπραγίαι κατ’ ανωτέρων, αι αικίαι κατά κατωτέρων η συκοφαντική δυσφήμησις στρεφομένη κατά στρατιωτικού και ο εκ προθέσεως αυτοτραυματισμός.
Γ) Εκ των παρά των ιδιωτών τελουμένων η κατάχρησις εξουσίας εκ μέρους των μελών διαφόρων υποεπιτροπών ή επιτροπών, ως και η εκ μέρους των διαχειριζομένων Μοναστηριακήν περιουσίαν κλοπή και υπεξαίρεσις κειμηλίων ή άλλων περουσιακών στοιχείων της Μονής.
Το Στρατοδικείον εκάστης Μεραρχίας είναι αρμόδιον να εκδικάζη τα ανωτέρω αδικήματα, εφ’ όσον τελούνται εντός της περιοχής της Μεραρχίας ταύτης από της ισχύος των παρουσών διατάξεων και εφ’ εξής ή ετελέσθησαν μετά την Ιην Απριλίου 1941 και δεν εξεδικάσθησαν οπωσδήποτε.
Τίνα περαστατικά συνιστώσι την έννοιαν εκάστου των εν τω παρόντι άρθρω αδικημάτων κρίνεται κατά τους περί αυτών ορισμούς του Ποινικού Νόμου και της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας.
Αδικήματα επίσης θεωρούνται και δικάζονται παρά των Στρατοδικείων αι πράξεις ιδιωτών ή στρατιωτικών οίτινες συνειργάσθησαν ή συνεργάζονται με τους εχθρούς του Λαού, εξεμεταλλεύθησαν ή εκμεταλλεύονται τας σημερινάς συνθήκας και εκ τούτου επέτυχον ή επιτυγχάνουσι ωφελήματα ηθικά ή υλικά κατά τρόπον αντιβαίνοντα εις το Εθνικόν συμφέρον ή εις τα χρηστά ήθη.
Άρθρον 3ον
Πάντα τα ανωτέρω αδικήματα διώκονται αυτεπαγγέλτως, την ποινικήν δ’ αγωγήν επ’ αυτών ασκεί η Διοίκησις εκάστης Μεραρχίας.
Αρμόδια διά την προανάκρισιν είναι όλα τα στρατιωτικά τμήματα, Συντάγματα, Τάγματα και ανεξάρτητοι Λόχοι, άτινα διεξάγουν ταύτην διά συναγωνιστού ανήκοντος εις ταύτα και ονομαστικώς οριζομένου διά διαταγής της Διοικήσεως κατά προτίμησιν Νομικού ή δικαστικού υπαλλήλου.
Καθήκοντα των προανακριτικών οργάνων γενικώς είναι η συλλογή παντός συντελούντος εις την εύρεσιν της αληθείας αποδεικτικού στοιχείου, ειδικότερον δε
1) η σύνταξις εκθέσεων διά τας προφορικώς υποβαλλομένας μηνύσεις
2) η πρόσκλησις των μαρτύρων και των κατηγορουμένων εγγράφως ή προφορικώς δι’ ανταρτών ή μέσω Λαϊκών Επιτροπών,
3) η εξέτασις των προσερχομένων και η σύνταξις των οικείων εκθέσεων υπογραφομένων παρά των εξεταζομένων και του διεξάγοντος την προανάκρισιν, πλην της περιπτώσεως καθ’ ην ο εξεταζόμενος είναι αγράμματος οπότε αντ’ αυτού υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η εξέτασις γίνεται ενόρκως πλην η του κατηγορουμένου, εξεταζομένου ανωμοτεί.-
4) Η έκδοσις ενταλμάτων βιαίας προσαγωγής μαρτύρων και συλλήψεως κατηγορουμένων ως και η κατάσχεσις πειστηρίων διά της συντάξεως σχετικής εκθέσεως, υπογραφομένης παρ΄αυτών και δύο μαρτύρων,
5) η ενέργεια κατ΄ οίκον ερεύνης και αυτοψίας, συντασσομένης περί τούτων εκθέσεως, ως εν τω προηγουμένω αριθμώ.
6) ο διορισμός, όταν παρίσταται ανάγκη, πραγματογνωμόνων, οίτινες ορκιζόμενοι ενώπιον των, εκθέτουν τα πορίσματά των δι΄εκθέσεως υπογραφομένης παρ΄αυτών και
7) η υποβολή της δικογραφίας μετά των τυχόν πειστηρίων εις την διεύθυνσιν Δικαστικού εκάστης Μεραρχίας.-
Εάν ο κατηγορούμενος συνελήφθη δέον να αποστέλλεται απαραιτήτως μετά της δικογραφίας.-
Άρθρον 4ον
Παρ΄εκάστη Μεραρχία συνιστάται δικαστικόν τμήμα, διευθυνόμενον παρά στρατιωτικού, κατά προτίμησιν νομικού οριζομένου διά διαταγής της Μεραρχίας.- Διά της αυτής διαταγής ορίζονται επίσης είς ή πλέονες στρατιωτικοί ως εισηγηταί παρά τη διευθύνσει Δικαστικού ως και είς Λαϊκός Επίτροπος κατά το εν άρθρω Ι του παρόντος οριζόμενα.- Η Διεύθυνσις του δικαστικού τμήματος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
1) Να ενεργή διά των παρ΄αυτή εισηγητών τακτικήν ανάκρισιν. Εάν προηγηθή προανάκρισις εναπόκειται εις την κρίσιν της η ενέργεια τακτικής περαιτέρω ανακρίσεως ή συμπληρωματικής τοιαύτης.- Διά την διεξαγωγήν του ανακριτικού της έργου έχει πάντα τα εν άρθρω 3 καθήκοντα των προανακριτικών οργάνων.-
2) Να καταρτίζει διά των αυτών εισηγητών πορίσματα, μετά την περαίωσιν των ανακρίσεων, υφ΄εκάστης υποθέσεως περί παραπομπής ή όχι των κατηγορουμένων εις το Στρατοδικείον της Μεραρχίας άτινα διαβιβάζει εις τον αρμόδιον Λαϊκόν επίτροπον προς γνωμάτευσιν, πλην των δι΄ απ΄ ευθείας κλήσεως εισαγομένων υποθέσεων.
3) Να επιμελείται του ορισμού των δικασίμων του Στρατοδικείου και της συνθέσεως αυτού, προκαλούσα περί τούτων σχετικήν διαταγήν της Διοικήσεως της Μεραρχίας.-
4) Να επιμελήται της κοινοποιήσεως κλήσεων προς μάρτυρας και κατηγορουμένους τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διακασίμου.-
Τα καθήκοντα του Λαϊκού Επιτρόπου είναι τ’ ακόλουθα:
α) Επί των υποβαλλομένων αυτώ δικογραφιών εφ΄ων ενεργήθη τακτική ανάκρισις υποβάλλει πρότασιν ή παραγγέλλει συμπλήρωσιν των ανακρίσεων.- Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ προτάσεως του λαϊκού επιτρόπου και πορίσματος του εισηγητού ή και συμφωνίας αμφοτέρων περί απαλλαγής του κατηγορουμένου αποφαίνεται οριστικώς η διοίκησις της Μεραρχίας.
β) Παρίσταται κατά τας συνεδριάσεις του Στρατοδικείου και ασκεί τα εν άρθρω 6 του παρόντος καθήκοντα.
Άρθρον 5ον
Η συνεδρίασις του Στρατοδικείου γίνεται δημοσία, η δε δίκη διαξάγεται είτε κατ΄αντιμωλίαν είτε ερήμην του κατηγορουμένου.
Άρθρον 6ον
Εις την κατ΄αντιμωλίαν δίκην ο πρόεδρος, έχων την εν γένει διεύθυνσιν της διαδικασίας εν αρχή λαμβάνει τα στοιχεία της ταυτότητος και εν γένει καταστάσεως του κατηγορουμένου, ερωτά αυτόν εάν έχει συνήγορον, εν αποφατική δε απαντήσει διορίζη τοιούτον ένα εκ των παρόντων συναγωνιστών κατά προτίμησιν νομικόν. Ακολούθως ο Λαϊκός επίτροπος απαγγέλλει συνοπτικώς την κατηγορίαν και προτείνει τα μέσα της αποδείξεως αυτής ο δε κατηγορούμενος τα ιδικά του μέσα υπερασπίσεως. Είτα ο γραμματεύς αναγιγνώσκει το παραπεμπτικόν πόρισμα, μεθ΄ό εξετάζονται ενόρκως οι εμφανισθέντες μάρτυρες, τούτων δε μη εμφανισθέντων ή μη κλητευθέντων αναγιγνώσκονται αι ένορκοι καταθέσεις των. Μετά τούτο αναγιγνώσκονται τα εν τη δικογραφία υπάρχοντα έγγραφα όσα ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία διά την διαλεύκανσιν της υποθέσεως, ως και εκείνα των οποίων την ανάγνωσιν ήθελε ζητήσει ο Λαϊκός επίτροπος ή ο κατηγορούμενος. Επακολουθεί η ένορκος εξέτασις των τυχόν υπαρχόντων μαρτύρων υπερασπίσεως και η ανάγνωσίς των υπό του κατηγορουμένου προσκομιζομένων προς υπεράσπισιν εγγράφων. Εις το σημείον τούτο ο πρόεδρος ερωτά τους παρισταμένους ακροατάς εάν τις εξ΄αυτών έχη να είπη τι υπέρ του κατηγορουμένου. Τέλος καλείται ο κατηγορούμενος να απολογηθή και μετά την απολογίαν, κηρυσσομένου του πέρατος της αποδεικτικής διαδικασίας, δίδεται ο λόγος εις τον Λαϊκόν επίτροπον και είτα εις τον συνήγορον, μεθ΄ο ερωτάται υπό του Προέδρου ο κατηγορούμενος εάν έχη να προσθέση τι. Είτα μετά μυστικήν διάσκεψιν των μελών του Στρατοδικείου εκδίδεται η απόφασις , ήτις απαγγέλεται δημοσία. ΄Όταν η απόφασις είναι καταδικαστική ερωτάται περί της επιβλητέας ποινής ο Λαϊκός Επίτροπος και ο Συνήγορος και μετά νέαν μυστικήν διάσκεψιν επιβάλλεται η αρμόζουσα ποινή η δε περί αυτής απόφασις απαγγέλλεται και αύτη δημοσία. Η απόφασις λαμβάνεται κατά πλειοψηφίαν και υπογράφεται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως. Περί πάντων των ανωτέρω τηρούνται συνοπτικά παρά του γραμματέως πρακτικά υπογραφόμενα παρά του Προέδρου και του γραμματέως.
Άρθρον 7ον
Ερήμην του κατηγορουμένου δίκη γίνεται, μόνον όταν τούτος εμπροθέσμως κλητευθείς δεν εμφανίζεται κατά ταύτην, τηρουμένων πάντων των εν ανωτέρω άρθρω διαλαμβανομένων, πλην των σχετιζομένων με την προσωπικήν εμφάνισιν του κατηγορουμένου. Η ερήμην του κατηγορουμένου εκδοθείσα απόφασις είναι εκτελεστή αναστέλλεται δε η εκτέλεσις της μόνον αν ο κατηγορούμενος συλληφθείς βάσει ταύτης και προσαχθείς υποχρεωτικώς εν τη έδρα της διοικήσεως της Μεραρχίας ή προσερχόμενος αυθορμήτως εις την αρμοδίαν διεύθυνσιν Δικαστικού ασκήση κατ΄αυτής ανακοπήν.
Η ανακοπή ασκείται ενώπιον της Διευθύνσεως Δικαστικού της Μεραρχίας, εις ην υπάγεται το εκδόν την ερήμην απόφασιν Στρατοδικείον εντός τριών ημερών από της προσαγωγής ή της προσελεύσεως του εις ταύτην συντασσομένης παρά της υπηρεσίας του δικαστικού της Διευθύνσεως και του ανακόπτοντος. Λόγοι ανακοπής είναι η ασθένεια και εν γένει πάσα περίπτωσις ανωτέρας βίας ως και η μη εμπρόθεσμος κλήτευσις του κατηγορουμένου.
Άρθρον 8ον
Η ασκηθείσα ανακοπή εισάγεται το ταχύτερον εις το Στρατοδικείον, όπερ ερευνόν το εμπρόθεσμον της ασκήσεώς της και το βάσιμον ή μη των λόγων της δεχεται ή απορρίπτει ταύτην. Απορριπτομένης της ανακοπής η αρχική απόφασις καθίσταται εκτελεστή, δεκτής δε γενομένης ταύτης, εξαφανίζεται η ερήμην απόφασις και το Στρατοδικείον προβαίνει εις την κατ΄ ουσίαν συζήτησιν της υποθέσεως τηρουμένων των διατάξεων της κατ΄ αντιμωλίαν δίκης.
Άρθρον 9ον
Κατά των αποφάσεων των στρατοδικείων ουδέν απολύτως ένδικον μέσον επιτρέπεται, πλην της ανακοπής, κατά τα εν τω προηγουμένω άρθρω εκτεθέντα.
Άρθρον 10ον
Η κοινοποίησις των κλήσεων προς μάρτυρας και κατηγορουμένους γίνεται διά ανταρτών ή κατά τόπους Λαϊκών Επιτροπών, κατά τον αυτόν τρόπον γίνεται και η εκτέλεσις των ενταλμάτων συλλήψεως και βιαίας προσαγωγής και η σύλληψις των ερήμην καταδικασθέντων. Διά πάσαν κοινοποίησιν συντάσσεται αποδεικτικόν υπογραφομένου υπό του επιδίδοντος οργάνου και του παραλαμβάνοντος ή τούτου αρνουμένου να παραλάβη ή να υπογράψη ή δηλούντος άγνοιαν γραμμάτων υπό δύο μαρτύρων. Εις το αποδεικτικόν πρέπει απαραιτήτως να διαλαμβάνεται η χρονολογία της κοινοποιήσεως και το όνομα του επιδίδοντος και του παραλαμβάνοντος ευαναγνώστως. Η κοινοποίησις γίνεται προσωπικώς εις εκείνον τον οποίον αφορά το κοινοποιούμενον έγγραφον, οπουδήποτε ευρισκόμενον η εν απουσία τούτου από την κατοικίαν του εις τινα των μετ΄ αυτού συγκατοικούντων μελών της οικογενείας του οπουδήποτε συναντωμένων.
Άρθρον 11ον
Το Στρατοδικείον επιβάλλει ποινάς θανάτου, στερητικάς της ελευθερίας οιασδήποτε και χρηματικάς τοιαύτας κατά την ελευθέραν κρίσιν του, λαμβάνον υπ΄ όψιν το περί δικαίου αίσθημα. Επίσης επιβάλλει την ποινήν της δημεύσεως ολοκλήρου ή μέρους της περιουσίας, της στερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων εφ΄ ωρισμένον χρόνον ή και ισοβίως, προκειμένου δε περί στρατιωτικών και την ποινήν της καθαιρέσεως. Αι ανωτέρω ποιναί δύνανται να επιβληθούν είτε κεχωρισμένως είτε και πλείονες ομού αθροιστικώς, αι δε εξ αυτών ποιναί της δεσμεύσεως και της στερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων δύνανται να επιβληθούν και ως αυτοτελείς ποιναί. Απαγορεύονται αι βασανιστικαί ποιναί.
Άρθρον 12ον
Το Στρατοδικείον δύνανται να αναστέλλη την εκτέλεσιν πάσης επιβληθείσης ποινής πλην της ποινής του θανάτου.- Η αναστολή δυναμένη να δοθή υπό όρον οιονδήποτε ή άνευ όρου και δι’ ωρισμένον χρόνον κατά την ελευθέραν κρίσιν του Στρατοδικείου, απαγγέλεται διά της αυτής καταδικαστικής αποφάσεως.
Η δοθείσα αναστολή αίρεται και η καταδικαστική απόφασις εκτελείται κατόπιν σχετικής διαταγής της Μεραρχίας, υφ’ ην υπάγεται το εκδόν την απόφασιν στρατοδικείον.- Ι) όταν ο καταδικασθείς διαρκούντος του χρόνου της αναστολής καταδικασθή εκ νέου επί τινι των εις την αρμοδιότητα του στρατοδικείου υπαγομένων αδικημάτων και 2) όταν ο καταδικασθείς διαρκούντος του χρόνου της αναστολής παραβή αυτώ όρον, της παραβάσεως πιστοποιουμένης διά βεβαιώσεως της αρμοδίας διευθύνσεως Δικαστικού της Μεραρχίας παρ’ ή εδρεύει το εκδόν Στρατοδικείον. Η βεβαίωσις αυτή παρέχεται υπό της Διευθύνσεως δικαστικού βάσει στοιχείων άτινα αυτή συγκεντρώνει και θεωρεί κατά την κρίσιν της επαρκή διά την ύπαρξιν της παραβάσεςως.
Άρθρον 13ον
Ο εις θάνατον καταδικσσθείς δύνανται εντός ανασταλτικής προθεσμίας ……… ωρών από τας καταδικαστικάς αποφάσεις και υποβάλλει μέσω της διοικήσεως της Μεραρχίας παρ’ ή εδρεύει το καταδικάσαν στρατοδικείον αίτησιν προς το Γενικόν Στρατηγείον περί αναστολής της εκτελέσεως της επιβληθείσης ποινής. Η διοίκησις της Μεραρχίας διαβιβάζει την αίτησιν μετά της γνώμης της εντός 48 ωρών μεθ’ όλης της δικογραφίας.
Άρθρον 14ον
Η ποινή του θανάτου εκτελείται διά τυφεκισμού, αποκλειουμένου παντός ετέρου τρόπου επιμελεία της Μεραρχίας υπό εκτελεστικού αποσπάσματος, τηρουμένων των θρησκευτικών διατυπώσεων. Κατά την εκτέλεσιν παρίσταται ο Γραμματεύς του εκδόντος την καταδικαστικήν απόφασιν Στρατοδικείου, όστις αναγιγνώσκει ταύτην εις τον καταδικασθέντα επί παρουσία του επί κεφαλής και των ανδρών του εκτελεστικού αποσπάσματος και ερωτά τούτον περί της τελευταίας του θελήσεως. Προκειμένου περί στρατιωτικού, της εκτελέσεως προηγείται καθαίρεσις κατά τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Προς βεβαίωσιν της γενομένης εκτελέσεως συντάσσεται έκθεσις υπογραφομένη υπό του Γραμματέως και του επί κεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματος ήτις επισυνάπτεται εις την σχετικήν δικογραφίαν.
Άρθρον 15ον
Μεχρι της ιδρύσεως Λόχων εργασίας ή άλλων περιορισμένων χώρων προς εγκάθειρξιν των καταδικαζομένων εις ποινάς στερητικάς της ελευθερίας αύται εκτελούνται καθ ον τρόπον θέλει ορίζει εκάστοτε η Μεραρχία παρ’ η εδρεύει το Στρατοδικείον.
Άρθρον 16ον
Εάν τις διά πλείονα του ενός αδικήματα παρεπέμφθη διά του αυτού πορίσματος καταδικασθή διά της αυτής αποφάσεως το Στρατοδικείον επιβάλλει εις αυτόν εφ’ άπαξ ποινήν κατά το άρθρον 11 του παρόντος δι’ όλας τας πράξεις, αποκλειομένης της επιβολής ιδίας ποινής δι’ έκαστον αδίκημα. Τα πλείονα αδικήματα συνεκτιμώνται διά τον καθορισμόν της εφ’ άπαξ επιβλητέας ποινής
Άρθρον 17ον
Εάν τις καταδικασθή διά διαφόρων αποφάσεων του αυτού Στρατοδικείου ή διά αποφάσεων διαφόρων Στρατοδικείων εις στερητικάς της ελευθερίας ποινάς υποχρεούται το Στρατοδικείον αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει του ούτω καταδικασθέντος όπως συγχωνεύση την μικροτέραν ή τας μικροτέρας ποινάς εις την μεγαλυτέραν, ην και επιτείνει κατά την κρίσιν του λαμβάνον υπ’ όψιν την βαρύτητα των πράξεων, τας συνθήκας υφ’ ας εξετελέσθησαν αύται ως και την εν γένει κατάστασιν του καταδικασθέντος.-
Άρθρον 18ον
Αι αποφάσεις των Στρατοδικείων στηριζόμεναι εις το περί δικαίου Λαϊκόν αίσθημα, εκδίδονται και εκτελούνται εν ονομάτι του Ε λ λ η ν ι κ ο ύ ΛΑΟΥ άπασα δε η διαδικασία των Στρατοδικείων γίνεται εφ’ απλού χάρτου.
Άρθρον 19ον
Απαντα τα κενά και λοιπά ζητήματα, άτινα ήθελον ανακύψει κατά την εφαρμογήν των παρουσών διατάξεων, ρυθμίζονται διά διαταγών της αρμοδίας Μεραρχίας ή του Γενικού Στρατηγείου.
Άρθρον 20όν
Αι παρούσαι διατάξεις θα τεθούν εν ισχύει διά Διαταγής του Γεν. στρατηγείου

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 2-10-1943
Στέφανος Σαράφης
Αρης Βελουχιώτης
Βασίλειος Σαμαριώτης
Ακριβές Αντίγραφον
Η
Διεύθυνσις Διαστικού ΧYΙ Μεραρχίας

Advertisements