Αναφορά ΕΚΚΑ προς ΚΓΣ σχετικά με ΕΛΑΣ, ΕΚΚΑ/ΣΡ/30 Σεπ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Ε.Κ.Κ.Α.
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ Σ.Δ. τη 30 Σ/βρίου 1943
Αριθ. πρωτ. 37
Πρός
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον
Οπου
Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω τα κάτωθι:
Ι.- Την 14ην Σεπτεμβρίου 1943 και μετά το πέρας των μαχών Λιδωρικίου – Σκάλας (ως η σχετική έκθεσις) απεστάλη Αξιωματικός προς Διοικητήν του Συν/τος Ε.Λ.Α.Σ. Συν/ρχην κ.Ζούλαν υπό του Διοικητού του 5/42 Συν/τος Συν/ρχου κ. Λαγγουράνη, ίνα εν συνεννοήσει ρυθμισθή συνεργασία του 5/42 Συν/τος και του Ε.Λ.Α.Σ., διά τυχόν επιχειρήσεις προς Λιδωρίκι ή προς Αμφισσαν, και ζητηθή η νέα διάταξις του Συν/τος αναλόγως των επικειμένων επιχειρήσεων και εν σχέσει προς τας προθέσεις του Διοικητού του 36ου Συν/τος.-
Εις τον ανωτέρω Αξιωματικόν εδόθη υπό του Συν/ρχου κ. Ζούλα η απάντησις ότι ο Ε.Λ.Α.Σ. διαθέτει μεγάλη δύναμιν και είναι εις θέσιν να διεξαγάγη μόνος του επιχειρήσεις, κατά συνέπειαν δε ουδεμίαν ανάγκην έχει στρατιωτικής συνεργασίας μετά του 5/42.-
ΙΙ.- Εκ παραλλήλου ο Συν/ρχης Ζούλας ειδοποίει τον Αντ/ρχην Λαγγουράνην διά του αυτού Αξιωματικού, όπως παραδώση εις τον Ε.Λ.Α.Σ. τον ληστήν Λενήν, ον ισχυρίσθη ότι το 5/42 αποκρύπτει εις την περιοχήν Γκιώνας, εδήλωσεν δε ότι εις περίπτωσιν καθ’ ην ούτος, δεν του παραδοθή, αμέσως θέλει διεξαγάγει εκ παραλλήλου τας κατά του εχθρού επιχειρήσεις και επιχείρησιν προς σύλληψιν του ληστού Λενή εντός της περιοχής του 5/42. Αναλυτικώτερον εδηλώθη υπό του Συν/ρχου Ζούλα, ότι θα κυκλωθή ολόκληρος η Γκιώνα και θ’ απαγορευθή πάσα έξοδος και είσοδος οιουδήποτε μέχρι παραδόσεως του Λενή. Θ’ απηγορεύετο δε και αυτός ο εφοδιασμός του Συν/τος ίνα μη διά των εισερχομένων τροφίμων ανεφοδιάζετο ο ληστής Λενής.-
ΙΙΙ.- Εις απάντησιν της ανωτέρω δηλώσεως του Συν/ρχου Ζούλα απεστάλη υπό του Αντ/ρχου κ. Λαγγουράνη το από 15-9-43 έγγραφον (ως το συνημμένον αντίγραφον) και εζητήθη παραλλήλως η επέμβασις του Αγγλου Συνδέσμου Ταγματάρχου κ. Τζέφ. Εν συνεχεία την αυτήν ημέραν 15-9-43 εγένετο και προφορική συνάντησις Αξιωματικού αποσταλέντος ειδικώς υπό του 5/42 (λοχαγού Δούκα) μετά του εξουσιοδοτημένου προς τούτο (κατόπιν εντολής του Συν/ρχου Ζούλα, απουσιάζοντος) Πολιτικού του 5ου Τάγματος Φθιώτιδος συν. Πάνου. Κατ’ αυτήν εγένετο συμφωνία όπως γίνει από κοινού ενέργεια δι’ αποστολής μικτών αποσπασμάτων του Ε.Λ.Α.Σ. και του 5/42 προς σύλλησψιν του Λενή, κρυπτομένου άγνωστον εις ποίαν ακριβώς περιοχήν.-
ΙV.- Ενώ διά των ανωτέρω συζητήσεων, κοινοποιηθεισών εις τον Διοικητήν του 5/42 Συν/τος αμέσως, ηδύνατό τις να σκεφθή ότι το ζήτημα ήθελε τακτοποιηθή οριστικώς άνευ επεισοδίων, την 16-9-43 απεστάλη εις τον Αντ/ρχην Λαγγουράνην το υπ’ αριθ. 868 έγγραφον του Διοικητού του 36ου Συν/τος κ. Ζούλα συντεταγμένον υπό τύπον Διαταγής, ως εάν το 5/42 απετέλει τμήμα του Συν/τός του και ου αντίγραφον επισυνάπτομεν. Εις απάντησιν του ανωτέρου απεστάλη υπό του 5/42 το εν αντιγράφω επισυναπτόμενον έγγραφον υπ’ αριθ. 75/17-9-43.-
Εν συνεχεία τούτων απεστάλη εις το 5/42 Συν/μα υπό του Διοικητού του 5/42 Συν/τος Ε.Λ.Α.Σ. το εν αντιγράφω επισυναπτόμενον υπ’ αριθ. 906/17-9-43 έγγραφον, ου εις απάντησιν απεστάλη υπό του 5/42 το υπ’ αριθ. 96/19-9-43, όμοιον τοιούτον. Εν τω μεταξύ τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. ήρξαντο κινούμενα προς τας θέσεις των τμημάτων του 5/42 και καταλαμβάνοντα θέσεις, ως αν επρόκειτο τρόπον τινά περί τμημάτων εχθρικών.-
V.- Ούτως είχον τα πράγματα ότε την 18-9-43 αφίχθησαν εις Καρπενήσι τα μέλη της εκ Καΐρου αφιχθείσης επιτροπής, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόσωποςτης Ε.Κ.Κ.Α. κ. Γεώργιος Καρτάλης. Ούτος πληροφορηθείς τα αλληλοδιαδόχως διαδραματισθέντα γεγονότα, εζήτησε παρά του Πολιτικού της ΧΙΙΙ Μεραρχίας Ηλία Μανιάτη την άμεσον επίλυσιν των προκυψασών διαφορών, υποσχεθείς την από κοινού και εκ παραλλήλου μετά του Ε.Λ.Α.Σ. ενέργειαν του Συν/τος διά την σύλληψιν του Λενή.-
Ο Ηλίας Μανιάτης ανέθεσεν εις τους εκ Καϊρου αφιχθέντας αντιπροσώπους του Ε.Α.Μ. συν. Π.Ρούσον και Η.Τσιριμώκον όπως κατερχόμενοι προς Νότον συναντήσουν τον Διοικητήν του 36ου Συν/τος κ.Ζούλαν και επιλύσουν επί τόπου την προκύψασαν διαφοράν.-
Η αποστολή αφιχθείσα, την 22-9-43 εις Μαυρολιθάρι και συναντήσασα τον Συν/ρχην Ζούλαν, δεν ηδυνήθη παρά τας επί ολόκληρον ημέραν συζητήσεις να πείση τούτον όπως άρη την υπ’ αριθ. 866/16-9-43 διαταγήν του περί περιορισμού του 5/42 Συν/τος εις Ταράτσαν.-
Ως δικαιολογίαν εκδόσεως της ανωτέρω διαταγής ο Συν/ρχης Ζούλας εξέθεσεν ότι :
α) Ναι μεν εγνώριζε έκδοσιν διαταγής του Κ.Γ.Σ. δι’ ης ανεσυγκροτείτο το 5/42 Συν/μα εις την περιοχήν Παρνασσίδος – Δωρίδος, με δικαίωμα στρατολογίας μέχρι και του μηνός Σεπ/βρίου χιλίων ανδρών, πλην δι’ αυτόν η ανωτέρω διαταγή του Κ.Γ.Σ. έπαυσεν ισχύουσα αφ’ ης ο Συν/ρχης Ψαρρός συνηντήθη μετά του Γεν. Γραμματέως της Κ.Ε. του Ε.Α.Μ. Παππού και συνεφώνησεν όπως διεξαγάγουν ευρυτέρας συνεννοήσεις (και κατά τον Ζούλαν ουδαμόθεν επιβεβαιούμενον όπως η Ε.Κ.Κ.Α. προσχωρήση εις το Ε.Α.Μ.).
β) Κατόπιν τούτων το 5/42 Συν/μα δι’ αυτόν παύει υφιστάμενον και δεν θέλει να γνωρίζη κάν την ύπαρξίν του ως μη δικαιολογουμένην, προς άποφυγήν δε τυχόν παραξηγήσεων θεωρεί επιβεβλημένον τον περιορισμόν του Συν/τος εις τον χώρον Ταράτσας.-
Ούτως εξηκολούθουν αι χωρίς αποτέλεσμα συνεννοήσεις μεταξύ των Συν/ρχου Ζούλα, Π. Ρούσου, Γ. Καρτάλη και Η. Τσιριμώκου, ότε περί ώραν 21.15΄ της 23-9-43 ελήφθη τηλεφώνημα του Συν/ρχου Ψαρρού, παρακαλούντος όπως συναντηθή μετά του Συν/ρχου Ζούλα και κ. Γ.Καρτάλη εις χωρίον Καρούτες. Επειδή το χωρίον Καρούτες εθεωρήθη μεμακρυσμένον εστάλη τηλ/μα προς τον Συν/ρχην Ψαρρόν, όπως η συνάντησις γίνη εις το χωρίον Λευκαδίτι.-
VΙ.- Εν τω μεταξύ η κατάστασις είχεν εξελιχθή ως κάτωθι :
Τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ., ενισχυθέντα και διά δυνάμεων αφιχθεισών εκ Βορρά είχον καταλάβει θέσεις έναντι των τμημάτων του 5/42. Απηγόρευον πάσαν επικοινωνίαν μετά του 5/42. Κατεκράτουν τους αφικνουμένους εφοδιασμούς, κατασχόντα τρεις βόας μεταφερομένους προς παρασκευήν συσσιτίου, φορτία άρτου και απαγορεύσαντα την άνοδον προς τον 5/42 του Αξ/κού Εφοδιασμού του Συν/τος. Οι άνδρες ετέλουν νήστεις από διημέρου.-
Ο Συν/ρχης Ζούλας εξέδιδε διαταγάς προς τα τμήματά του από τηλεφώνου όπως εξακριβωθή οπωσδήποτε εντός της Πέμπτης 23-9-43 ή Παρασκευής το βραδύτερον (24-9-43) η ακριβής δύναμις του 5/42 Συν/τος. Ο οπλισμός του και η ανάλογος διάταξίς του. Τα πράγματα ενεφάνιζον την κατάστασιν ως εξαιρετικά εξυμμένην και βαίνουσαν προς ουχί ευκόλως δυναμένην ν’ αποφευχθή σύγκρουσιν.-
Αρκεί να σημειωθεί ότι οι σκοποί απηγόρευσαν την έξοδον εκ της περιοχής του 5/42 και αυτού του Συν/ρχου Ψαρρού, του Αξιωματικού δικαιολογουμένου ότι τοιαύτας είχεν διαταγάς. (Η ανωτέρω διαταγή ειδικώς όσον αφορά τον Συν/ρχην ήρθη βραδύτερον).-
Ο Συντ/ρχης Ψαρρός αφιχθείς εις το Συν/μα και ευρών την ανωτέρω περιγραφομένην θλιβεράν κατάστασιν, ερειδόμενος δε εκ του πνεύματος της φιλικής προς πάντας συνεργασίας και της τηρήσεως των όρων των υπογραφεισών συμφωνιών διέταξε την μεταστάθμευσιν των τμημάτων του 5/42 εις νέας θέσεις, μακράν των τμημάτων του Ε.Λ.Α.Σ.-
VΙΙ.-Την 24-9-43 εγένετο εις Λευκαδίτι συνάντησις των Συν/ρχών κ.κ. Ζούλα και Ψαρρού ένθα κατόπιν βραχυτάτης συνεννοήσεως καθ’ ην ο Συν/ρχης κ. Ψαρρός εξέθεσε προς τον Συν/ρχην Ζούλαν τας διεξαχθείσας συνεννοήσεις μεταξύ των Κεντρικών Επιτροπών Ε.Α.Μ. και Ε.Κ.Κ.Α. διά στενήν και πληρεστέραν συνεργασίαν τόσον επί του πολιτικού όσον και του στρατιωτικού επιπέδου. Ο Συν/ρχης Ζούλας εδέχθη την άρσιν των ληφθέντων μέτρων και εκδοθεισών Δ/γών ως και την απόδοσιν των κατησχημένων. Εκ παραλλήλου ο Συν/ρχης Ψαρρός υπεσχέθη και εξέδωσε διαταγάς όπως τμήμα του 5/42 και τμήμα του ΕΛΑΣ συνολικής δυνάμεως 50 ανδρών με επί κεφαλής Αξ/κόν του ΕΛΑΣ εξέλθη προς καταδίωξιν του Λενή διότι είναι αστείον ως εχαρακτήρισε να δημιουργούνται ζητήματα και επεισόδια φθάνοντα μέχρι παρ’ ολίγον συγκρούσεως εξ αιτίας ληστού, εν ώ προσωπική επαφή μεταξύ των ηγητόρων των τμημάτων ήθελεν αμέσως επιλύσει πάντα τ’ αναφυόμενα ζητήματα.-
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμεν όπως δοθώσιν σαφείς οδηγίαι και διαταγαί ίνα μη συμφωνίαι και αποφάσεις του Κ.Γ.Σ. παραβιάζονται κατά βούλησιν και οσάκις πρόφασίς τις ήθελεν ευρεθή διά την τοιαύτην παράβασιν.-

Εντολή Αρχηγού
Ο
Επιτελάρχης
Β Λ Α Χ Ο Σ Σ Π Υ Ρ.
Αντ/ρχης Μηχανικού

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ ι ς
Κ.Ε. Ε.Κ.Κ.Α.
Αγγλον Συν/ρχην κ. Αθω
5/42 Σύν/μα Ευζώνων                                            Αντ/φον εκ του προσωπικού
αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Συν. Πέντε (5) Τ.Σ.Υ.

Advertisements