Διαταγή Συγκρότησης 16ης Μεραρχίας, ΕΛΑΣ/16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/29 Σεπ 1943


 Ε Λ Α Σ
ΧVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦ. ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ι
Δ Ι Α Τ Α ΓΗ
Εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ.502/20/9/43 Ε.Π. Διαταγής Γενικού Στρατηγείου συγκροτείται η υπ’ αυξ. Αριθ. ΧΥΙ Μεραρχία του ΕΛΑΣ υπό τας Διαταγάς του Γενικού Στρατηγείου και εν τη περιοχή ΚΙΣΣΑΒΟΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΗΛΙΟΝ – ΟΡΘΡΥΣ – ΔΟΜΟΚΟΣ, λόγω του ότι η περιοχή αύτη αποτελεί εδαφικόν διαμέρισμα ανεξάρτητον από απόψεως Επιχειρήσεων και Διοικήσεως.
Ως Διοίκησις της εν λόγω Μεραρχίας ωρίσθησαν υπό του Γενικού Στρατηγείου οι κάτωθι:
Στρατιωτικός Αρχηγός Στρατηγός Τσαμάκος Κων/νος
του ΕΛΑΣ Υπλ/γός Αμάρμπεης Θ.
Αντιπρόσωπος του ΕΑΜ ο Συν/στής Ζαχαριάς Σ.
Προσωρινώς και μέχρι συστηματοποιήσεως Νέας Μεραρχίας το Γενικόν Στρατηγείον εξουσιοδότησεν τον Συν/στην Κ.Καραγιώργην όπως συμμετάσχη εις την Οργάνωσιν και τακτοποίησιν ταύτης.
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ι Σ Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Σ
Ι) Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο ν
ΙΙ) Τρία Συντάγματα Πεζικού υπ’ αυξ. Αριθ. 2ον, 51ον, 52ον,
εκ τριών Ταγμάτων έκαστον και εκ τριών Πολ/χιών.
ΙΙΙ) Εκ μιάς πεδινής πυρ/χίας και εκ τριών αντιαρματικών
τοιούτων.
IV) Λόχος Συνδέσμων και Διαβιβάσεων.
V) Υγειονομική Υπηρεσία.
Σ.Δ. Μεραρχίας 29/9/43
Η Διοίκησις της ΧVI Μεραρχίας
Κ.Τσαμάκος Στρ. Αρχηγός
Θ. Αμάρμπεης Εκπρόσωπος του ΕΛΑΣ
Σ. Ζαχαριάς Αντιπρόσωπος του ΕΑΜ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Κατ’ εντολήν του Γενικού Στρατηγείου
Γενικόν Στρατηγείον υ.τ.α
Ι και ΧΙΙΙ Μεραρχίας
Συμ. Αποστολήν εν Ελλάδι Κ. Κ Α Ρ Α Γ Ι Ω Ρ Γ Η Σ

Advertisements