Συνεργασία ΕΛΑΣ-Ιταλικού Στρατού Κατοχής, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/28 Σεπ 1943


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ
ΑΡΙΘ. Ε.Π. 617

ΔΙΑΤΑΓΗ

Εχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι άτοπα καταγγελόμενα υπό του Στρατηγού Διοικητού των συμπραττουσών Ιταλικών δυνάμεων.
1. Την 27ην τ.μ. αντάρτες κατά διαταγήν του Φρουραρχείου ΕΛΑΣ εσταμάτησαν στην Καρδίτσαν Ιταλικόν αυτοκίνητον φορτωμένον με ψωμί εφ’ ου επέβαινον και 2 Ιταλοί Αξιωματικοί και τους υποχρέωσε να αφήσουν 1100 οκάδες ψωμί διά να πάρουν 8 άνδρες και γυναίκες , χρησιμοποιώντας μάλιστα και την απειλή τουφεκίων και μαχαίρας.
2. Την νύχτα της 26 τ.μ. εσταματήθη υπό παρουσιασθέντος ως Αξιωματικού του ΕΛΑΣ με πολιτικήν περιβολήν, αυτοκίνητον φεύγον κατά την ώραν του συναγερμού, με επιβάτας Αγγλους και Ιταλούς Αξιωματικούς, με την αιτιολογίαν ότι “μόνον οι αξιωματικοί του ΕΛΑΣ έχουσι το δικαίωμα να διαθέτουν τα Ιταλικά αυτοκίνητα.
Παρόμοια συμβαίνουσι με διαφόρους αντάρτας καθ΄οδόν οίτινες αυθαιρέτως ανεβαίνουν επί υπερφορτωμένων Ιταλικών αυτοκινήτων, παρά τας διαμαρτυρίας των Ιταλών οδηγών και προς μεγάλην ζημίαν των αυτοκινήτων. Γενικώς η συμπεριφορά των ανταρτών έναντι των Ιταλών δεν είναι αρμόζουσα εις αντάρτας του ΕΛΑΣ οι δε Ιταλοί οδηγοί καταπονημένοι εκ της διαρκούς εργασίας δεχονται ύβρεις και απειλάς εκ μέρους των ανταρτών μας. Παρακαλούμεν όπως πάραυτα εκδώσητε τας δεούσας διαταγάς και δοθή εις την παρούσαν ευρύτης ώστε να σταματήσουν τα ως άνω, άτινα όχι μόνον απάδουσι δι’ αντάρτας του ΕΛΑΣ αλλά και μας παρουσιάζουν ως μη σεβομένους τας υπογραφάς ας εδώσαμε κατά την υπογραφήν του πρωτοκκόλου συμπράξεως μας με τας Ιταλικάς δυνάμεις.
Παρακαλούμεν όπως οι ολίγοι αυτοί αυθαιρεσίαι συναγωνισταί καθοδηγηθώσι υφ’ υμών. Υποδείξητε δε εις τούτους ότι δέον όπως η συμπεριφορά των έναντι των Ιταλών είναι η υπαγορευομένη υπό της Εαμικής γραμμής του σεβασμού των Λαών και επομένως και του Ιταλικού Λαού όστις ήδη σήμερον αγωνίζεται μεθ΄ημών διά την τελικήν κατά του φασισμού νίκην.
Τέλος απαιτώμεν την αυστηράν τιμωρίαν παντός αντιδράσαντος εις τα ανωτέρω. Νομίζομεν απαραίτητον όπως επί εκάστου των Ιταλικών αυτοκινήτων τοποθετηθή συναγωνιστής κατάλληλος προς συνοδείαν τούτων και αποφυγήν επαναλήψεως ατόπων, υπό ελαχίστων αδιορθώτων ανταρτών και προς τούτο παρακαλούμεν όπως έλθητε εις συνεννόησιν με τους αρμοδίους Ιταλούς αξιωματικούς.

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 28.9.43
Στέφανος Σαράφης
Αρης Βελουχιώτης
Βασίλης Σαμαρινιώτης

Παραλήπται
Ι Μεραρχία Θεσσαλίας Π.Ε. ΕΛΑΣ  και ΕΑΜ Καρδίτσης
Στρατηγός Αυγερόπουλος                                                       Ακριβές Αντίγραφον
Ι/38 Σύνταγμα Πεζικού                                                                   το ΙΙ Γραφείον
ΙV Γραφείον                                                                                            Τ.Σ.
Κοινοποίησις (υ.τ.ε.)
Στρατηγόν Διοικητήν συμπρατουσών
Ιταλικών δυνάμεων

Ακριβές Αντίγραφον

Advertisements