Αναφορά επιθετικής δραστηριότητας ΕΛΑΣ στον Αχελώο, ΕΔΕΣ/ΓΑ/26 Σεπ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 9666
Π Ρ Ο Σ
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον
ΟΠΟΥ

Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν αναφοράν του Αρχηγείου Ευρυτανίας εις την οποίαν εμφαίνεται ότι ομάδες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καταλαβούσαι τας διαβάσεις του Αχελώου προς την πλευράν της Ευρυτανίας εγκατεστάθησαν αμυντικώς και ήρχισαν οχυρούμεναι.
Η ενέργεια αύτη αντιτιθεμένη προς τους όρους του συμφωνητικού και την καθόλου διαγραφείσαν νέαν περίοδον φιλικών και αρμονικών σχέσεων δημιουργεί, προστιθεμένη εις τας άλλας αυθαιρεσίας των ομάδων ΕΛΑΣ, ατμόσφαιραν ικανήν να έχη θλιβερά αποτελέσματα.
Ο αφοπλισμός ομάδος, κανονικώς επανερχομένης εις την βάσιν της κατόπιν επιχειρήσεων επί της αμαξιτής οδού Αμφιλοχίας-Άρτης, ο άνευ αιτίας έλεγχος, έρευνα και παρεμπόδισις κυκλοφορίας διαβάσεων με ανυποστάτους ισχυρισμούς περί δήθεν μεταφοράς όπλων, όλα είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε να προκαλέσουν αναβρασμόν, διά τα επακόλουθα του οποίου δεν θα είμεθα ημείς υπεύθυνοι.-
Παρακαλώ να διαταχθούν αι ούτω εγκατασταθείσαι ομάδες να αποσυρθούν και να μη παρεμβάλλουν προσκόμματα κυκλοφορίας εις τους κατοίκους, καταγγείλουν δε κατά ένα τρόπον θετικόν και εξηκριβωμένον τους μεταφέροντας όπλα, αν αποκαλύψουν ότι υπάρχουν, ως ισχυρίζονται τοιαύτα.
Επιθυμούμεν να διαβεβαιώσωμεν ότι ο ανωτέρω ισχυρισμός είναι διά να δοθή η ευκαιρία να ηλεκτρισθή η ατμόσφαιρα, να τρομοκρατηθούν οι κάτοικοι και να παρουσιάσουν δήθεν δημιουργικήν εργασίαν οι εν τη Περιφερεία ταύτη υπεύθυνοι του ΕΛΑΣ.
Καταγγέλωμεν την πράξιν ταύτην και παρακαλούμεν να ελεγθούν και τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
Σ.Δ τη 26/9/43
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
Τ.Υ.Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ
Αρχηγείον ΕΔΕΣ Ευρυτανίας
Υπαρχηγείον ΕΛΑΣ
Αντιπροσωπείαν ΕΔΕΣ παρά τω
Κ.Γ Στρατηγείω.
Αρχηγείον Βάλτου.

Advertisements