Οδηγίες συνεργασίας ΕΛΑΣ-Ιταλικού Στρατού, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/25 Σεπ 1943


Ε Λ Α Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ. ΙΙον
Αριθ. 740

Προς
Το Ι/38 Σύνταγμα Ευζώνων
Εχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν ότι ως μας αναφέρει ο Στρατηγός Διοικητής της “Πινερόλο” κατά τον εις Πόρταν συναγερμόν της μεσημβρίας της 22ας Σ/βρίου επετάχθησαν υπό ανταρτών πάντα τα εις Πόρταν Ιταλικά αυτοκίνητα και φορτωθέντα εκινήθησαν εν τάχει προς κατεύθυνσιν Δραμίζι. Παρακαλούμεν αν τοιούτον τι συνέβη, όπως του λοιπού εάν υφίστανται επιτακτικαί ανάγκαι κινήσεων απαιτούσαι την χρησιμοποίησιν αυτοκινήτων χρησιμοποιουμένων υπό των Ιταλικών δυνάμεων, προσέρχονται προηγουμένως οι υπεύθυνοι προς τούτο εις συνεννόησιν προς τας Ιταλικάς αρμοδίας αρχάς.
Γνωρίζομεν δ’ υμίν προσέτι ότι διά τας ανάγκας μας ο Στρατηγός διοικητής της Πινερόλο έθεσε εις την διάθεσιν του Λοχαγού Αντωνιάδη εκ των 14 βαρέων φορτηγών τα 7.
Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 25.9.43
Στέφανος Σαράφης

Κοινοποίησις
Στρατηγόν Διοικητήν Πινερόλο(υ.τ.ε.) Ακριβές Αντίγραφο
Ιην Μεραρχίαν Θεσσαλίας Το ΙΙον Γραφείον
ΙΥ Γραφείον Τ.Σ.

Advertisements