Παράταση διενέργειας εκλογών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/21 Σεπ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 32
Το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον, έχον υπ’ όψιν ότι ένεκεν των διεξαγομένων επιχειρήσεων κατά των Γερμανών, εκλήθησαν να μετάσχουν και έφεδροι αντάρται.

 Αποφασίζει

 Την μέχρι τέλους Οκτωβρίου παράτασιν της προθεσμίας διενεργείας των εκλογών συμφώνως τη αποφάσει 6.
Μέχρι της εκλογής και των μη εκλεγεισών εισέτι Λαϊκών Επιτροπών ή Υποεπιτροπών τα καθήκοντα απασών τούτων και τα δικαιώματα θα έχωσιν αι τελευταίως εκλεγείσαι Επιτροπαί ή εφ’ όσον δεν εξελέγησαν νέαι Επιτροπαί, θα εκτελώνται υπό των προϋπαρχουσών τοιούτων.

Σ.Δ . τη 21 Σ/βρίου 1943
Η Συμμ. Στρατ. Αποστολή
Κρις

Ο Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                  Οι Αντιπρόσωποι ΕΛΑΣ
Π.Ραυτόπουλος                                  Σ.Σαράφης
Β. Σαμαρινιώτης
Άρης Βελουχιώτης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements