Ανακοινωθέν μετά την παράδοση των Ιταλών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/21 Σεπ 1943


Ε Λ Α Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10

Αι Ιταλικαί εν Ελλάδι δυνάμεις μετά την συνθηκολόγησιν της Ιταλίας, κατά το πλείστον ολιγωρήσασαι διά την εκτέλεσιν της εκ της συνθήκης υποχρεώσεώς των όπως παραδοθώσιν εις τα ανταρτικά εν Ελλάδι στρατεύματα και ταχθώσιν παρά ταύτα διά την από κοινού επίθεσιν κατά των Γερμανών αφωπλίσθησαν παρά των Γερμανών κατόπιν ελαφράς πιέσεως σπανιώτατα δε κατόπιν μικροσυμπλοκών. Οι αφοπλισθέντες αλλού ενεκλείσθησαν εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως αλλού δε αφέθησαν ανυπόδητοι και ρακένδυτοι να περιέρχωνται την ύπαιθρον.
Μόνον της Μεραρχίας Πινερόλο τα περισσότερα τμήματα κατόπιν δραστηριότητος εκ μέρους ημών εσώθησαν συνθηκολογήσαντα.
Τομεύς Ιης Μεραρχίας
1) 11-9-1943 Γερμανική μηχανοκίνητος φάλαγξ δυνάμεως άνω των 1000 ανδρών με 100 και πλέον αυτοκίνητα περιλαμβάνουσα και τμήματα Ες-Ες εκινήθη εκ Λαρίσης προς Τρίκκαλα, ίνα προλάβη και προβή εις αφοπλισμόν εκεί Ιταλικής φρουράς. Η φάλαγξ αύτη μετά πολύωρον συμπλοκήν με ημέτερα τμήματα εις θέσεις Γέφυρα – Κουτσοχείρου – Βρυκολάκια – Βούλα – Πετρόπορος κατόρθωσε να εισδύση εις Τρίκαλα, των ημετέρων τμημάτων συμπτυχθέντων.
2) 16.9.1943 Η Ομάς αναγνωρίσεως μετά τμημάτων Εφ.ΕΛΑΣ ενεπλάκη εις μάχην παρά το Βελεστίνον με Γερμανικήν δύναμιν με αποτέλεσμα 8 Γερμανούς νεκρούς, 5 αιχμαλώτους και βαρύ φορτηγόν αυτοκίνητον λάφυρον. Ημέτεραι απώλειαι 2 νεκροί και είς τραυματίας.
Την αυτήν ημέραν Γερμανικά αυτοκίνητα εκινήθησαν προς Πορταριάν. Ομάδες του 3ου Τάγματος Πηλίου συνεπλάκησαν μετ’ αυτών με αποτέλεσμα να καταστραφούν 13 αυτοκίνητα και να χάσουν οι Γερμανοί πολυαρίθμους νεκρούς από τα πυρά Πεζικού, Πυροβολικού και ΄Ολμων. Τα υπολείμματα του εχθρού επέστρεψαν εις Βόλον.
3) Την ιδίαν ημέραν δύναμις επωχουμένη αυτοκινήτου με συνοδείαν δύο μοτοσυκλετών ορμώμενη εκ Τρικάλων έφθασεν εις Καλαμπάκαν ως εμπροσθοφυλακή επερχομένης φάλαγγος, προσβληθείσα υπό ημετέρων τμημάτων υπεχώρησε εγκαταλείψασα το αυτοκίνητον το οποίον απεκομίσθη υπό των ημετέρων ως λάφυρον. Μετά δίωρον κατέφθασεν εις Καλαμπάκαν η κυρία εχθρική δύναμις (τμημάτων Ες-Ες) εκ δυνάμεως περίπου 250 Γερμανών επ’ αυτοκινήτων με 4 πυροβόλα, 2 τεθωρακισμένα αυτοκίνητα και πολλές μοτοσυκλέτες μετά πολύωρον δε συμπλοκήν προς ημέτερα τμήματα και Εφ. ΕΛΑΣ συνεπτύχθη αποχωρήσασα τελικώς εις Τρίκαλα. Ο εχθρός επυρπόλησε περί τας 80 οικίας εις Καλαμπάκαν και περισσοτέρας εις Καστράκι.
Την επομένην η αυτή δύναμις επανήλθεν προς Καλαμπάκαν με 4 βαρείς όλμους και 1 αντιαρματικόν πυροβόλον. Εμπλακείσα εις σφοδράν μάχην εις ην έλαβον μέρος και 2 πυροβόλα, Ιταλικά διευθυνόμενα υπό ημετέρου αξιωματικού ηναγκάσθη να συμπτυχθή και χάρις εις την επελθούσαν νύχτα να φύγη εις Τρίκαλα συναποκομίσασα τους νεκρούς και τραυματίας ως και τους δύο όλμους και πυροβόλον άτινα ηχρηστεύθησαν από το εύστοχον Πυρ του Πυρ/κού. Εβλάβησαν από νάρκας 2 αυτοκίνητα και εν τεθωρακισμένον. Ο συναποκομισθείς αριθμός νεκρών και τραυματιών του εχθρού σοβαρός. Ημέτεραι δύο ελαφρώς τραυματίαι.
4) 18.9.1943Γερμανική μηχανοκίνητος φάλαγξ εκ 30 αυτοκινήτων με 500 άνδρας περίπου προωθηθείσα προς Γοργογύρι ηναγκάσθη να συμπτυχθή αποχωρήσασα εις Τρίκαλα κατόπιν προσβολής της υπό των εκεί τμημάτων μας.
5) 15.9.1943 Ημέτερον τμήμα κατόπιν ενέδρας εις θέσιν Πλακόπετρα Ελασσώνος προσέβαλεν αιφνιδιαστικώς Γερμανικήν φάλαγγα εξ 100 αυτοκινήτων κινουμένην προς Αθήνας διά φόρτωσιν. Αποτέλεσμα αχρήστευσις 40 περίπου αυτοκινήτων και απώλειαι Γερμανών πολλοί νεκροί μεταξύ των οποίων και ο Διοικητής της Φάλαγγος.
Τομεύς VIII Μεραρχίας
6) 11.9.1943 Ομάς 50 Γερμανών επιχειρήσασα αναγνώρισιν εις προσβάσεις Σουλίου συνεπλάκη μετά τμήματός μας εις τρίωρον μάχην καθ’ ην ετραυματισθήσαν τρεις οι δε λοιποί ηναγκάσθηκαν εις υποχώρησιν.
7) 13.9.1943 Ημέτερον τμήμα συνεπλάκη εις την περιοχήν Κομποτίου ΄Αρτης μετά Γερμανών με αποτέλεσμα σοβαράς απωλείας Γερμανών εις νεκρούς και κατάληψιν μιας μοτοσυκλέτας.
8) 16.9.1943 Ημετέρον τμήμα προσέβαλε φάλαγγα 10 αυτοκινήτων Γερμανικών εις 16ο χιλιόμετρον Ιωαννίνων – Πρεβέζης. Απώλειαι Γερμανών 36 νεκροί μεταξύ των οποίων εις Λοχαγός, 3 αιχμάλωτοι και 4 αυτοκίνητα καταστραφέντα. Περιήλθον εις ημετέρους πυρομαχικά, πιστόλια και όπλα.
Καθ΄όλας τας ως πάνω συμπλοκάς ουδεμίαν απώλειαν έσχομεν αεροπλάνων.

Σ.Δ . Γεν. Στρατηγείου 21.9.1943
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙΙ Γραφείον

Advertisements