Απόφαση περί οπλοφορίας, ΕΟΑ/ΚΓΣ/Σεπ. 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 28
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον έχον υπ’ όψιν ότι άτομα μη ανήκοντα εις τας μονίμους ανταρτικάς ομάδας οπλοφορούσι και τίνα τούτων κάμνουσι κακήν χρήσιν όπλων των,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Ουδείς δικαιούται να οπλοφορή εάν δεν είναι μόνιμος αντάρτης υπηρετών εις συντεταγμένον τμήμα, ή κινούμενος μεμονωμένος δι’ υπηρεσίαν, ότε θα είναι εφωδιασμένος διά φύλλου πορείας.
2) Τα όπλα των εκασταχού εφεδρικών ομάδων δεν θα φέρωνται υπό των ανταρτών, αλλά θα μένωσιν συγκεντρωμένα εις οριζομένον παρ’ εκάστης οργανώσεως χώρον, θα χρησιμοποιούνται δε μόνον οσάκις η υπηρεσιακή ανάγκη αντιμετωπίσεως των κατακτητών το επιβάλλει και μόνον κατόπιν διαταγής προς τούτο των ηγητόρων των εφεδρικών ομάδων, όντων προσωπικώς υπευθύνων διά τυχόν χρησιμοποίησιν όπλου ή όπλων δι όλην την αιτίαν.
3) Ως υπηρεσίαι δικαιολογούσαι την ανάληψιν των όπλων παρά των εφέδρων θεωρούνται αι ασκήσεις, αι περιπολίαι, τα φυλάκια, οι σύνδεσμοι.
Αύται θα καθορίζωνται παρά των διοικητών των εφεδρικών τμημάτων εχόντων το δικαίωμα της χορηγήσεως αδείας οπλοφορίας ή φύλλου υπηρεσίας ή πορείας δι’ ωρισμένον χρόνον, μετά την παρέλευσιν του οποίου θα παραδίδονται τα όπλα προς φύλαξιν εις τον ως εν παραγ. 2 χώρον.
4) Οι παρά τας διατάξεις της παρούσης οπλοφορούντες θα αφοπλίζωνται παρά των Κοινών Φρουραρχείων ή των Υποεπιτροπών Ασφαλείας και Τάξεως και θα παραδίδωνται εις τας Οικείας Οργανώσεις, παραπεμπόμενοι εις τας δικαστικάς Υποεπιτροπάς ή τα Στρατοδικεία επί παρανόμω οπλοφορία και επί παραβάσει στρατιωτικής εντολής, εν περιπτώσει δε χρησιμοποιήσεως των όπλων δι’ απειλάς ή εκβιασμούς θα τιμωρώνται αυστηρότατα.
5) Ως όπλα θεωρούνται πάντα τα εν τοις στρατοίς χρησιμοποιούμενα, ως και αι μάχαιραι.

Σ.Δ Κοινού Γενικού Στρατηγείου Σ/βρίου 1943

Η Αγγλική Στρατιωτική Αποστολή
Κριστ
Ο Αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ                                Οι Αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ
Ραφτόπουλος                                                          Στέφανος Σαράφης
Αρης Βελουχιώτης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements