Απόφαση Στρατιωτικού Διοικητή Σάμου,17 Σεπ 1943


ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΑΜΟΥ
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ
Ημείς ο Στρατηγός MAYOR GENERAL A. C. ARNOLD Αρχηγός της Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής διά την εφαρμογήν των όρων της μεταξύ Συμμάχων και Ιταλίας ανακωχής εν Σάμω, εκπρόσωπος του Στρατηγού GENERAL SIR H. M. WILSON Αρχιστρατήγου των Συμμαχικών Δυνάμεων της Μέσης Ανατολής αποφασίζομεν:
1) Συνιστώμεν εν Σάμω προσωρινήν Κυβερνητικήν Επιτροπήν απαρτιζομένην εκ τεσσάρων μελών.
2) Έχοντες πρό οφθαλμών τα επιδεικνυόμενα υπό του Σαμιακού Λαού αισθήματα εμπιστοσύνης προςτο πρόσωπον του πνευματικού Αρχηγού της Νήσου και προςτο Εθνικόν Ανταρτικόν Σώμα Σάμου, διορίζομεν τον Μητροπολίτην Σάμου και Ικαρίας κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ ως Πρόεδρον της Κυβερνητικής Επιτροπής με το δικαίωμα της διπλής ψήφου και τους κ. κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΝ, ΓΕΨΡΓΙΟΝ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΝ και ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΝ, άπαντας πολίτας ΄Ελληνας και κατοίκους Σάμου ώς μέλη αυτής. Ο εκ των Αρχηγών του Ανταρτικού κινήματος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ δύναται καλούμενος παρά της Επιτροπής να μετέχη των συνεδριάσεων αυτής προκειμένου να συζητηθούν θέματα στρατιωτικά κατά την συζήτησιν των οποίων η παρουσία του κρίνεται υπό της Επιτροπής ως αναγκαία.
3) Η Κυβερνητική Επιτροπή θα ασκή την εξουσίαν βάσει των Ελληνικών Νόμων Διατηρούμεν όμως το δικαίωμα να καθορίζωμεν εκάστοτε ποίοι Νόμοι δεν τυγχάνουν εφαρμόσιμοι υπό τας παρούσας εξαιρετικάς περιστάσεις ουδεμία δε μεταβολή ισχύοντος Νόμου επιτρέπεται να εφαρμοσθή υπό της Κυβερνητικής Επιτροπής άνευ προηγουμένης ημετέρας εγκρίσεως.
4) Πάντα τα ζητήματα τ’ αφορώντα την ΄Αμυναν και ασφάλειαν της Νήσου κατά εξωτερικού εχθρού είναι της ημετέρας δικαιοδοσίας και δέον να αναφέρωνατι ημίν ως Ανωτάτω Στρατιωτικώ Διοικητή της Νήσου.
5) Η Α. Σεβασμιότης ο Μητροπολίτης επιφορτίζεται και με τα καθήκοντα της επαφής μεταξύ Κυβερνητικής Επιτροπής και Ιταλικής Στρατιωτικής Διοικήσεως.
6) Πάσα διαφορά αντιλήψεως μεταξύ της Κυβερνητικής Επιτροπής και της Ιταλικής Στρατιωτικής Διοικήσεως θ’ αναφέρεται και λύεται παρ’ ημών
Εν Λιμ. Βαθέος Σάμου τη 17 Σεπτεμβρίου 1943.
MAYOR GENERAL A. C. ARNOLD

Advertisements