Ιδρυση και καταστατικό Εθνικής Δημοκρατικής Ενωσης Ελληνοπαίδων, ΕΔΕΣ/16 Σεπ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛ.ΑΝΤΑΡΤΩΝ                                           ΕΔΕΣ
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ/
Κεντρικόν Παράρτημα ΕΔΕΣ                                          Εμπιστευτική-Επείγουσα
Τμήμα Δον Ε.Δ.Ε.Ε
Αριθμ.Πρωτ. 3046

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Εν συνεχεία προς τη υπ’ αριθμ. 2160/30-8-43 διαταγήν μου κοινοποιώ καταστατικόν της Εθνικής Δημοκρατικής Ενώσεως Ελληνοπαίδων -Ε.Δ.Ε.Ε.- δι’ ου αναπτύσσονται οι σκοποί και το σύστημα οργανώσεως της ΕΔΕΕ ίνα έχητε τούτο υπ’ όψιν σας διά την καθόλου οργάνωσιν και επέκτασιν ταύτης. Ως μέλη εγράφονται νέοι και νεάνιδες 12-20 ετών, κατόπιν προηγουμένης ορκομωσίας και χορηγήσεως αριθμού μητρώου εις έν έκαστον μέλος. αριθμοί αποσταλήσονται άμα λήψει των. Εις τα Αστικά Κέντρα και τους τόπους ένθα ο εχθρός, η οργάνωσις θα είναι μυστική και η δράσις συνωμοτική.
Τα μυούμενα μέλη ανά 4 θα σχηματίζουν ομάδας με επικεφαλής έτερον ένα, ως ομαδάρχην. Άπασαι αι ομάδες θα εξαρτώνται υπό της επιτροπής της Κοινότητος Κ.Ε οριζομένης κατ’ αρχήν υφ’ υμών.- Ωσαύτας εις έκαστον Επαρχιακόν Κέντρον θέλητε ορίση τμηματικήν Επιτροπήν/Τ.Ε/εξ ης θα εξαρτώνται αι Κ.Ε της Επαρχίας.-
Το Υπαρχηγείον Σουλίου Ζαλόγγου να ορίση επίσης μιαν Κεντρικήν Επιτροπήν ΚΕΠ Νομού Πρεβέζης και μιαν τοιαύτην Νομού Ιωαννίνων, εδρεύουσαν παρά τω 2ο Γραφείω Εποπτείας ΕΔΕΣ, το δε υπαρχηγείον Φιλιατών Πωγωνίου μιαν Κ.Ε.Ν. διά τον Νομόν Θεσπρωτίας, εξ ων θα εξαρτώνται και θα κατευθύνονται αι Τ.Ε και Ε.Κ.-
Άπασαι αι συσταθησόμεναι επιτροπαί ΚΕΝ, ΤΕ και ΕΚ θα ώσι τριμελείς, πενταμελείς και επταμελείς. Αι Επιτροπαί Εθνικού αγώνος Ιωαννίνων και Πρεβέζης να συστήσουν τμηματικάς τοιαύτας διά την περιφέρειάν των υπαγομένας απ’ ευθείας ημίν εις εκάστην Νομαρχιακήν Τμηματικήν ή Κοινοτικήν επιτροπήν θα οργανωθή και χωριστόν Τμήμα θηλέων. Εις έκαστον Υπαρχηγείον θα οργανωθή προσκοπικόν τμήμα όπερ θα αποτελή το μαχητικόν τμήμα της Ε.Δ.Ε.Ε. και Διμοιρία παρά τω Ανεξαρτήτω Αποσπάσματι Ξηροβουνίου. Τα κατά τόπους παραρτήματα ΕΔΕΣ να ορίσουν διά των υπ’ αυτών διαφωτιστικών οργάνων καθ’ εβδομάδα συγκεντρώσεις των μελών της ΕΔΕΕ διαλέξεις εκδρομάς, σωματικήν αγωγήν κλπ αναλόγως της παρεχομένης ευχερείας.-

Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν παρούσης.-

Σ.Δ τη 16 Σεπτεμβρίου 1943
Ο Αρχηγός Ηπείρου
Παραλήπται Κωνσταντινίδης Αποστ. Διά την ακρίβειαν
Αντισν/ρχης Ο Διευθυντής
Υπαρχηγεία-Συντ/τα-Τάγματα-λόχοι.- Τ.Υ.Σ
-Γραφεία εποπτείας και Παραρτήματα ΕΔΕΣ
Ε-Ε-Α. Ιωαννίνων και Πρεβέζης.-
Ταγ/χην Νάσσην Γ. Για πόλιν Παραμυθιάς.-
Ανακοίνωσις Υ.Τ.Α


Γενικόν Αρχηγείον Γραφ.ΙΙβ
Παρ’ ημίν Ιον Γραφείον

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Εθνικής Δημοκρατικής Ενώσεως Ελληνοπαίδων

-Α-
Υπάρχει Εθνική Δημοκρατική Ένωσις Ελληνοπαίδων ΕΔΕΕ η οποία έχει τους εξής καθωρισμένους σκοπούς.-
1/ Να συνενώση και γαλουχήση τους Ελληνόπαιδας και Ελληνίδας σύμφωνα με τα Εθνικά και Δημοκρατικά ιδεώδη και να τους οδηγήση εις τα μεγάλα πεπραγμένα της φυλής διά την δημιουργίαν της Μεγάλης Ελλάδος.-
2/ Να συμβάλλη με κάθε δυνατόν τρόπον εις τον συμμαχικόν Αγώνα διά την απολύτρωσιν του ανθρώπου από την απάνθρωπον βίαν.-
3/ Να επιδιώξη όπως καταστή η μόρφωσις προσιτή εις πάντας, ούτως ώστε του λοιπού να παύση να είναι προνόμιον των ολίγων να δημιουργήση δε και να διαπλάση χαρακτήρας και χρηστούς πολίτας.-
4/ Να επιδιώξη με κάθε μέσον και εις τα πλαίσια της δυνάμεώς της όπως εξαληφθή η υπάρχουσα κοινωνική αδικία. Εις την μεταπολεμικήν Ελλάδα έκαστος πρέπει να αμοίβεται αναλόγως της εργασίας του και δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι αποθνήσκοντες εκ πείνης.-
5/ Τα αναφαίρετα φυσικά προσόντα των νέων, πρέπει να αναγνωρισθούν οπωσδήποτε ούτως ώστε εις την μεταπολεμικήν Ελλάδα οι νέοι να αποτελέσουν τον πυρήνα της Κοινωνίας και του Κράτους και να απαλλαγώμεν του λοιπού από το σαθρόν και αρτηριοσκληρωτικόν παρελθόν.- Το Μέλλον ανήκει εις τους νέους.-
6/ Η γυναίκα να μη τίθεται εις υποδιεστέραν μοίραν από τον άνδρα τα δε δικαιώματα του σεβασμού προς αυτήν να μη παραγνωρίζονται.-
7/ Να εργασθή διά την ανοικοδόμησιν της Πατρίδος μας από τα ερείπια της ξενικής κατοχής και να αγωνισθή διά την οικονομικήν βελτίωσιν της χώρας.
-Β-
1/ Μέλη της Εθνικής Δημοκ.Ενώσεως Ελληνοπαίδων γίνονται Ελληνόπουλα και Ελληνοπούλες από ηλικίας δώδεκα ετών έως είκοσι ως και οιοσδήποτε άλλος που επιθυμεί να εργασθή διά την Ελληνικήν Νεολαίαν, αρκεί να διακρίνωνται διά την εγκράτειαν των λόγων και των πράξεων και να αποδέχονται πλήρως πάντα τα άρθρα του καταστατικού.-
2/ Η Ένωσις διοικήται υπό τριμελούς επιτροπής ήτις κατευθύνει και διαδίδει το έργον της ΕΔΕΕ. Η ως άνω Επιτροπή ονομάζεται Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή Κ.Δ.Ε. Εκτός της Κεντρικής Διοικούσης Επιτροπής συνεστήθησαν εις έκαστον Νομόν Κεντρικαί επιτροπαί Νομού Κ.Ε.Ν. υπό τον άμεσον έλεγχον και καθοδήγησιν της ΚΔΕ. Η Κεντρική Επιτροπή Νομού κατευθύνει τον αγώνα εις έκαστον Νομόν διά τμηματικών επιτροπών Τ.Ε και των επιτροπών των Κοινοτήτων Ε.Κ.-
4/ Αι Επιτροπαί κατ’ αρχήν θέλουν ορισθή. Αργότερον όμως θέλουν εκλεγή υπό των μελών ενώσεως λαμβανομένου υπ’ όψιν του χαρακτήρος της δράσεως και των υπηρεσιών που έχουν προσφέρει εις την ΕΔΕΕ.-
5/ Διά λόγους οίτινες είναι επιβεβλημένοι από τας σημερινάς συνθήκας η ΕΔΕΕ είναι οργάνωσις μυστική η δε δράσις της συνωμοτική εις μέρη όπου κυριαρχεί ο κατακτητής διά να αποφύγωμεν κτύπημα εκ μέρους του εχθρού.-
6/ Ιδρύθη προσκοπικόν Τμήμα το οποίον και θα αποτελέση το μαχητικόν μέρος της ΕΔΕΕ.-
7/ Εις τα απηλευθερωμένα μέρη της πατρίδος μας θέλουν ορισθή ορισμέναι ημέραι της εβδομάδος διά την Σωματικήν αγωγήν σκοποβολήν κλπ σπόρ, εκδρομάς, διαλέξεις.
8/ Υπάρχει χωριστόν τμήμα θηλέων.-
9/ Έκαστον μέλος της οργανώσεως προσφέρει την συνδρομήν του αναλόγως της δυναμικότητος του διά τας ανάγκας της ενώσεως και των απόρων μελών της. Υπεύθυνος διά την συλλογήν και απόδοσιν της συνδρομής της ομάδος εις την προϊσταμένην αρχήν είναι ο ομαδάρχης.-
10/ Η μύησις και η ορκομωσία εις την Εθνικήν Δημοκρατικήν Ένωσιν Ελληνοπαίδων γίνεται παρουσία τριών μελών της Επιτροπής ή υπό δύο μελών εν ανάγκη δε και υπό ενός μέλους.- Ο Διδόμενος δε υπό του μυουμένου όρκος έχει ως εξής.-
Ορκίζομαι εις το όνομα του Θεού και την τιμήν και την συνείδησίν μου ότι θα εργασθώ διά παντός τρόπου και μέσου και μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός μου διά την απελευθέρωσιν της πατρίδος μου εκ του ζυγού και την εκπλήρωσιν των σκοπών της Ενώσεως, ότι θα εκτελώ άνευ αντιλογίας και δισταγμών τας διαταγάς των προϊσταμένων μου, και ότι θα φυλάτω το μυστικόν της υπάρξεως της ενώσεώς μας.
Είτα υπογράφεται Πρωτόκολλον ορκομωσίας υπό του μυηθέντος και μυησάντων ο δε μυούμενος λαμβάνει έναν αριθμόν με τον οποίον του λοιπού είναι γνωστός απαγορευμένης της χρησιμοποιήσεως των ονοματεπωνύμων.-
11/ Από της Στιγμής της ορκομωσίας, κάθε μέλος της ΕΔΕΣ οφείλει να πειθαρχή απολύτως και να εκτελή τας διαταγάς των προϊσταμένων του. Πάσα απειθαρχία και ανυπακοή τιμωρείται κατόπιν αποφάσεως της Κεντρικής Διοικούσης Επιτροπής.-
12/ Το παρόν καταστατικόν δύναται να τροποποιηθή αναλόγως των συνθηκών κατόπιν αποφάσεως λαμβανομένης υπό της Κ.Δ.Ε και των Κ.Ε.Ν.-

Εγράφη την 28ην Οκτωβρίου 1941
Τ.Σ.

Advertisements