Ορισμός διαφωτιστών, ΕΔΕΣ/14 Σεπ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Ε.Δ.Ε.Σ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κεντρικόν Παράρτημα ΕΔΕΣ
Αριθ. Πρωτ. 2929

ΔΙΑΤΑΓΗ

Λαβών υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. 7/10-8-43 διαταγήν Κοινού Γενικού Στρατηγείου

Διορίζω

τους κάτωθι Δημοσίους Υπαλλήλους ως διαφωτιστάς παρά τω 6ω Παραρτήματι Λάκκας Θεσπρωτικού-Σουλίου και Δωδώνης και εις τας έναντι εκάστου Κοινότητας.
1/ Δημ/λον Παπαθανασίου/Αθ. κάτοικον Λιβιαχόβου, Σειστρούνιον,
Ρωμανό, Παλαιοχώριον και  Αλποχώριον Μπότσαρη,  Πολιστάφυλον.
2/ Δημ/λον Αγγέλην Βασ. κάτοικον Λίππας. Τόσκεσι, Γκολέμη
Γεωργάνου, Έλαφος, Ατδοσι  και Δερβίζανα.
3/ -΄΄- Ζιώγαν Δημ. κάτοικον Μουκοβίνης. Μουκοβίνα- Μπιστιά
4/ -΄΄- Μπάρμπαν Νικ. -΄΄- Κοπάνης.Κοπάνι, Βαρυάδες
Πεντόλακκος, Μουσιωτίτσα
5/ -΄΄- Παπαδόπουλος Κ. -΄΄- Δραμεσίων, Μανωλιάσσα, θεριακίσιον.
6/ -΄΄- Κανδύλης -΄΄- Δραμεσών, Δωδώνη και  Μελιγγούς.
Άπαντας τους ανωτέρω εγγράφω εις την δύναμιν και τροφοδοσίαν του 6/24 λόχου Ανθ/γου Μαυροσκότη Κων/νου.-
Την κατανομήν των κοινοτήτων εις τους ως άνω διαφωτιστάς καθώρισα προσωρινώς και παρέχω εις την Δ/νσιν του παραρτήματος την ευχέρειαν διά πάσαν μεταβολήν. Οι ανωτέρω άμα λήψει παρούσης να παρουσιασθώσι εις τον Διευθυντήν του Παραρτήματος Δικηγόρον Σταυρόπουλον Χρήστον Πετούσιον προς λήψιν οδηγιών και κατευθύνσεων.

Σ.Δ Αργηχείου Ηπείρου τη 14-9-1943
Ο Αργηχός Ηπείρου
Κωνσταντινίδης Απόστολος
Αντισυν/χης
Παραλήπται
– Υπαρχηγείον ΕΔΕΣ Σουλίου Ζαλόγγου Ταγ.Νάσης Γ.
-2ον Γραφείον Εποπτείας Σουλίου Ζαλόγγου Χρ.Σταυρόπουλος
-6ον Παράρτημα ΕΔΕΣ
-Ανθλγον Μαυροσκότην Κων.6/24 λόχον μεθ’ επτά αντιτύπων προς
κοινοποίησιν εις τους διαφωτιστάς.-
Κοινοποίησις
-Γενικόν Αργηγείον Ιδ.Γραφείον ΕΔΕΣ.
-υ.τ.ε. Παρ’ ημίν Γραφείον Ιον
-υ.τ.ε Δ/νσιν Επιμελητείας
Διά την ακρίβειαν
Το 1ο Γραφείον
Τ.Υ.Σ

Advertisements