Απόφαση διανομής εφοδίων αρ.31, ΕΟΑ/ΚΓΣ/10 Σεπ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 31
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, έχον υπ’ όψιν ότι συμφώνως τη υπ’ αριθ. 30 αποφάσει του, ενδέχεται να παραδοθώσι εις τα ανταρτοσώματα διάφορα είδη οπλισμού και υλικών
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
όπως ο οπλισμός και τα υλικά ταύτα διανεμηθώσιν ως έπεται:
1) Θα θεωρηθώσιν ως υλικόν προερχόμενον εκ ρίψεων και η κατανομή τούτων θα ενεργήται ως μέχρι τούδε, αναλόγως της δυνάμεως.
2) Τα προ της υπογραφής της παρούσης ευρισκόμενα εις χείρας Ελληνων όπλα και λοιπά υλικά περιελθόντα αυτοίς καθ’ οιανδήποτε τρόπον θεωρούνται κτήμα των Οργανώσεων εις ας ανήκουσιν οι κατέχοντες τα όπλα και υλικά, εφ’ όσον αποδειχθή ότι ενεργείαις των Οργανώσεων ηγοράσθησαν ταύτα.

3) Εάν μετά παράδοσιν πολλών φρουρών προκύψη δυσαναλογία εφοδιασμού των διαφόρων περιοχών, δι’ αποφάσεών μας θα γίνη εξίσωσις, ρυθμιζομένης αναλόγως της κατανομής των αεροπλάνων.

Σ.Δ . 10 Σ/βρίου 1943
Η Αγγλική Στρατ. Αποστολή
Κριστ Συν/ρχης

Ο                                                                                  Ο
Αντ/πος ΕΔΕΣ                                      Αντ/πος του ΕΛΑΣ
Ραφτόπουλος                                         Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements