Διαταγή χειρισμού Ιταλικών δυνάμεων αρ.30, ΕΟΑ/ΚΓΣ/10Σεπ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

 ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 30

Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον έχον υπ’ όψει το μήνυμα του Αρχηγού του Συμμαχικού Αρχηγείου Μέσης Ανατολής, ως και σχετικήν διαταγήν του προς την ενταύθα αντιπροσωπείαν του, καθ’ ην άπασαι αι Ιταλικαί δυνάμεις τίθενται υπό τας διαταγάς του και θα πολεμήσωσι ως σύμμαχοι κατά των Γερμανών
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Να κληθούν πάσαι αι Ιταλικαί εν Ελλάδι δυνάμεις, αι επιθυμούσαι να αναλάβουν τον κατά των Γερμανών αγώνα των συμμάχων μας, όπως τεθώσιν υπό τας διαταγάς του ημετέρου Κοινού Γενικού Στρατηγείου, όπερ αντιπροσωπεύει εν ΄Ελλάδι τον Αρχηγόν του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής Ουΐλσων και να εκτελώσιν τας ημετέρας διαταγάς, είτε απ’ ευθείας δεδομένας αυτοίς, είτε διά των κατά τόπους Κοινών Αρχηγείων μας.
2) Ο οπλισμός και τα υλικά άτινα φέρουσιν οι επιθυμούντες να πολεμήσωσι κατά των Γερμανών Ιταλοί, θα αφεθώσιν εις χείρας των και θα χρησιμοποιηθούν υπό τούτων, εν συνεργασία μετά των Ελλήνων.
Ο πλεονάζων οπλισμός ως και εκείνος των μη επιθυμούντων να πολεμήσωσι ως ανωτέρω, παραδοθήσεται εις τας Ελληνικάς δυνάμεις.
3) Εν περιπτώσει αρνήσεως Ιταλών τινων να πολεμήσουν κατά των Γερμανών ή να παραδώσουν τον οπλισμόν και τα υλικά των, ούτοι θεωρηθήσονται ως εχθροί των Συμμάχων και προσβληθήσονται διά παντός μέσου ως τοιούτοι.
Σ.Δ .Κοινού Γεν. Στρατηγείου 10 Σ/βρίου 1943
Η Αγγλική Στρατ. Αποστολή
Κριστ
Ο Οι
Αντ/πος του ΕΔΕΣ Αντ/ποι του ΕΛΑΣ
Ραφτόπουλος Στέφανος Σαράφης
Διά την Αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements