Προσωρινός Κανονισμός Στρατολογίας, ΕΛΑΣ/ΓΣ/8 Σεπ. 1943


Ε.Λ.Α Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΟΔΗΓΙΑΙ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρον Ιον.- Επιτρέπεται εις πάντα Ελληνα η εθελουσία κατάταξις μόνον εις τας τάξεις του Εφεδρικού ΕΛΑΣ από τας οποίας ο τακτικός στρατός του ΕΑΑ θα αντλή τους μαχητάς τους συγκεγκροτημένους πειθαρχημένους και εκπαιδευμένους σύμφωνα με την υπ’΄αριθ. Ε.Π. 159/17-8-43 Δ/γήν Γεν. Στρατηγείου.
Η υποχρεωτική στρατολογία έργον της Κ.Ε. του ΕΛΑΣ δεν επεβλήθη εισέτι.
Άρθρον 2ον.- Οι εκ του εφεδρικού ΕΛΑΣ καλούμενοι προς κατάταξιν εις τον τακτικόν στρατόν του ΕΛΑΣ δέον ΚΑΤΟΠΙΝ Δ/γής του Γεν. Στρατηγείου ή μερικών τοιούτων των Μεραρχιών να ώσιν εφοδιασμένοι με φύλλα πορείας τα οποία θα εκδίδονται παρά του υπευθύνου του εφεδρικού Ε.Λ.Α.Σ.
Εις το φύλλον πορείας θα αναγράφονται τα στρατολογικά στοιχεία (επώνυμον, όνομα, όνομα πατρός, μητρός, τόπος καταγωγής, Βαθμός εις τον Τακτικόν στρατόν όπλον εις ο ανήκει Στρατ. Κλάσις, επάγγελμα, άγαμος ή έγγαμος και γραμματιικαί γνώσεις.) και το Κέντρον κατατάξεως εις ο θα παρουσιασθή ο καλούμενος και το οποίον θα καθορίζεται στην Γενική Δ/γήν του Γεν. Στρατηγείου ή εις τας μερικάς τοιαύτας των Μεραρχιών.-
Άρθρον 3ον.- Οι καλούμενοι προς κατάταξιν δέον ομοίως να είναι εφοδιασμένοι εκτός του φύλλου πορείας και δι’ ιατρικής γνωματεύσεως εφ’ όσον τούτον είναι δυνατόν , εξεταζόμενοι παρ’ Υγειονομικού Αξ/κού του πλησιεστέρου στρατιωτικού τμήματος ή ετέρου πολιτικού ιατρού του τόπου διαμονής του και τούτο ίνα μη υποβάλλονται εις άσκοπον κόπον εις την περίπτωσιν ανικανότητός των.
Άρθρον 4ον Ουδείς θα γίνεται δεκτός εις κατάταξιν εφ’ όσον δεν θα έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του ή θα έχει υπερβή το 46ον αυτής. Η υπέρβασις των ορίων τούτων εναπόκειται εις την κρίσιν των Διοικητών των Κέντρων κατατάταξεως με βάσιν την δυνατότητα να υποστώσιν τα στρατιωτικά βάρη.
Άρθρον 5ον Ως Κέντρα κατατάξεως ορίζομεν τα Συντάγματα των Μεραρχιών και τα Ανεξάρτητα Τάγματα εφ’ όσον θα υπάρχωσιν τοιαύτα εν τω μέλλοντι.
Άρθρον 6ον Η κατάταξις θα λαμβάνη χώραν εις τας έδρας των Κέντρων κατατάξεων όπου θα λειτουργή τμήμα Στρατολογίας υπό έμπειρον Αξιωματικόν ει δυνατόν. Ο Αξιωματικός στρατολογίας εκάστου κέντρου κατατάξεως θα τηρεί υπό προσωπικήν του ευθύνην προς το παρόν τα κάτωθι βιβλία.
α) Βιβλίον ημερησίων Διαταγών εις ο θα καταχωρούνται άπασαι αι επερχόμεναι μεταβολαί εις τους Αξιωματικούς και οπλίτας (κατάταξις, μετάθεσις, απόλυσις αόριστος άδεια, τραυματισμός, θάνατος, κανονική ή αναρρωτική άδεια, λιποταξία, καταδικαστική απόφασις Στρατοδικείου και ποιναί οπλιτών).
β) Βιβλίον Μητρώου πάσης κατηγορίας Αξιωματικών καπεταναίων και πολιτικών αντιπροσώπων του ΕΑΜ σύμφωνα με υπόδειγμα Ζ της υπ’ αριθ. Ε.Π. 266/3-9-43 Δ/γής του Γεν. Στρατηγείου.
Εις τούτο θα καταχωρούνται άπασαι αι μεταβολαί που θα αναγράφονται στο πάνω βιβλίον ημερησίων Δ/γών.
γ) Μητρώον οπλιτών εις ο θα κατάχωρούνται άπασαι αι ως άνω αναφερόμεναι μεταβολαί που θα αναγράφονται εις το βιβλίον Ημερησίων Δ/γών.
δ) Βιβλίον απωλειών Αξιωματικών πάσης κατηγορίας και οπλιτών το οποίον θα συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Ε της υπ’ αριθ. Ε.Π. 266/3-9-43 Δγής Γενικού Στρατηγείου.
Εις τούτο θα καταχωρούνται άπασαι αι μεταβολαί που αφορούν τους πεσόντας επί του πεδίου της μάχης και τους αποβιούντας λόγω τραυματισμού επί του πεδίου της μάχης, εξ ατυχημάτων τυχαίων και ασθενειών.
ε) Βιβλίον αριθμητικής δυνάμεως αξιωματικών πάσης κατηγορίας και οπλιτών το οποίον θα συνταχθή σύμφωνα με το υπόδειγμα Α της υπ’ αριθ. 266/3-9-43. Δ/γής Γενικού Στρατηγείου.
Άρθρον 7ον Οι προσερχόμενοι εις κατάταξιν μετά τον έλεγχον των εις χείρας των δικαιολογητικών υπό του Αξιωματικού στρατολογίας θα παραπέμπωνται εις εξέτασιν εις τον ιατρόν του Συν/τος ή το πλησιέστερον Νοσοκομείον στας περιπτώσεις ειδικών νοσημάτων επί των οποίων δεν δύναται να αποφασίση θετικώς ο ιατρός του Συν/τος.
Εκ τούτων οι κρινόμενοι ικανοί θα εγγράφωνται εις την δύναμιν του Συ/ντος δι’ ενεργόν υπηρεσίαν, οι κρινόμενοι ως βοηθητικοί θα εγγράφονται ομοίως εις βοηθητικάς υπηρεσίας και οι κρινόμενοι ανίκανοι θα απέρχονται εις τας εστίας των εφοδιασμένοι με πιστοποιητικόν ανικανότητος εις ο θα αναγράφηται το δικαιολογητικόν ταύτης.
Άρθρον 8ον Τα χειρουργεία ή πρόχειρα νοσοκομεία θα τηρούν τα κάτωθι βιβλία.
Βιβλίον ημερησίων διαταγών των εις ο θα καταχωρούνται άπασαι αι αναφερόμεναι μεταβολαί εις βιβλίον των ημερησίων διαταγών Συντάγματος διά τους αξιωματικούς και οπλίτας που ανήκουν στη δύναμί τους.
Βιβλίον εισόδου και εξόδου των εισερχομένων προς νοσηλείαν. Εις τούτο θα καταγράφονται αι μεταβολαί εισόδου, εξόδου, η Μονάς εις ην ανήκει, γνωμάτευσις , χορήγησις αναρρωτικής αδείας και αι τοιαύται που θα κρίνονται βοηθητικοί ή ανίκανοι.
Βιβλίον απωλειών εις ο θα αναγράφονται οι αποβιούντες συνέπεια τραυμάτων , ασθενειών, κακουχιών πολέμου.
Τας μεταβολάς ταύτας απαραιτήτως θα γνωρίζωσι τα Νοσοκομεία, εις τας μονάδες εις ας ανήκουσι οι εισερχόμενοι.
Βιβλίον μητρώου Αξιωματικών, οπλιτών, νοσοκόμων που ανήκουν στην δύναμίν του και βιβλίον αριθμητικής του δυνάμεως Αξιωματικών, οπλιτών, νοσοκόμων.
Άρθρον 9ον Αι Μεραρχίαι διά του Ιου Γραφείου των θα εποπτεύωσι και επιβλέπωσι ακριβή τήρησιν των ανωτέρω και θα τηρώσιν τα κάτωθι βιβλία.
Βιβλίον ημερησίων διαταγών εις ο θα καταχωρούνται άπασαι αι μεταβολαί των αξιωματικών και οπλιτών του Στρατηγείου των που αναφέρονται παραπάνω για τα όμοια βιβλία των Συνταγμάτων.
Μητρώον Αξιωματικών πάσης κατηγορίας το οποίον θα περιλαμβάνη τους Αξιωματικούς του Στρατηγείου των και τους Αξιωματικούς των μονάδων των επί τη βάσει αντιγράφου και μητρώον αξιωματικών των μονάδων των και
Βιβλίον αριθμητικής δυνάμεως αξιωματικών και οπλιτών του Στρατηγείου των και μονάδων των.
Άρθρον 10ον Ο Λόχος Γενικού Στρατηγείου και η Σχολή εφέδρων αξιωματικών τηρούν τα υπό Α,Β,Γ,Δ, και Ε, βιβλία που καθορίζονται παρά πάνω για τα Συντάγματα.
Άρθρον 11ον Πάσαν προγενεστέραν Διαταγήν σχέσιν έχουσαν με την Στρατολογίαν και αντιβαίνουσαν προς τας παρούσας οδηγίας καταργείται.
Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου 8-9-43
Στέφανος Σαράφης
Αρης Βελουχιώτης

Advertisements