Χρησιμοποίηση δασικών υπαλλήλων, ΕΟΑ/ΚΓΣ/6 Σεπ. 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 29
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον επιθυμούν την συντήρησιν, την ανάπτυξιν και την καλήν εκμετάλλευσιν των Δασών, ως και την καλήν διαχείρισιν των εκ τούτων προσόδων.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
την χρησιμοποίησιν απάντων των υπαρχόντων των Δασικών υπαλλήλων, και εν τη συνεργασία μετά των εκασταχού Οικονομικών υποεπιτροπών, καταβολήν πάσης προσπαθείας προς επίτευξιν των ανωτέρω, ως κάτωθι:
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ
1) Αναθέτει την ρύθμισιν των δασικών ζητημάτων της περιφερείας εκάστου χωρίου εις την Τοπικήν Αυτοδιοίκησιν συμφώνως τη υπ’ αριθ. 6 αποφάσει ημών και τη καθοδηγήσει της Τοπικής δασικής υπηρεσίας ως ακολούθως:
α) Την εκμετάλλευσιν προστασίαν και βελτίωσιν των δασών τη υποχρεωτική εισηγήσει του τοπικού δασικού οργάνου (αποφοίτων ανωτέρας ή μέσης Δασικής Σχολής) ασκεί η Οικονομική Υποεπιτροπή.
β) Της εκδικάσεως των δασικών ανομημάτων επιλαμβάνεται η Δικαστική Υποεπιτροή τη εισηγήσει πάντοτε του ανωτέρω και αρχαιοτέρου δασικού οργάνου πλην των δασικών αδικημάτων.
γ) Των επιφερόντων ζημίαν μεγαλυτέραν των 500 χιλ. Δρχ. και β) των εμπρησμών επί σκοπώ εκχερσώσεως βοσκής ή εξ αμελείας, των οποίων την εκδίκασιν θα επιλαμβάνωνται τα Στρατοδικεία των οικείων περιοχών τη εισηγήσει του Αρμοδίου δασάρχου.
Υποβληθησομένην αίτησιν αναθεωρήσεως υπό του καταδικασθέντος ή διαφωνίαι του εισηγητού Δασικού υπαλλήλου εκδικάζει η προβλεπομένη υπό της Αποφάσεως 6 του Κοινού Γενικού Στρατηγείου αναθεωρητική Επιτροπή τη εισηγήσει του Τοπικού δασάρχου ή αναπληρωτού του μη υποχρεωμένου του Δασικού υπαλλήλου εις την καταβολήν του προβλεπομένου παραβόλου.
2) Οι δασικοί υπάλληλοι οφείλουν να παραμένουν πάντοτε εις τας θέσεις των και να επιλαμβάνωνται μετά των τοπικών Οικονομικών Υποεπιτροπών της ταχίστης λύσεως των αναφερομένων δασικών ζητημάτων άλλως διακόπτεται η μισθοδοσία του.
3) Ανώτερα εκτελεστικά όργανα της Δασικής υπηρεσίας ορίζονται οι τοπικοί δασάρχαι. Ούτοι καθοδηγούν τας τοπικάς Επιτροπάς, τα Δασικά όργανα και εν γένει τους κατοίκους της περιφερείας του εις άπαντα τα ζητήματα της αρμοδιότητός των.
Η αρμοδιότης αύτη των δασαρχών προέρχεται από την εντολήν του Τοπικού Κοινού Στρατηγείου, εις ο υπάγονται και λογοδοτούν διά του Επιθεωρητού δασών ή και απ’ ευθείας ή δασάρχαι.
4) Των δασαρχών προϊσταται ο Επιθεωρητής δασών της περιφερείας ή ελλείψει τοιούτου ο αρχαιότερος των δασαρχών.
5) Ελεύθεραι περιοχαί δασικαί των οποίων αι Δασικαί Διοικήσεις βρίσκονται υπό κατοχήν, θα υπάγωνται εις τας πλησιεστέρας ελευθέρας Δασικάς Αρχάς.
6) Αι Τοπικαί Οικονομικαί Υποεπιτροπαί εν συνεννοήσει μετά του Δασάρχου της περιφερείας, δύνανται να προβούν εις την πρόσληψιν ιδιωτικών δασοφυλάκων εν περιπτώσει ανεπαρκείας των δημοσίων τοιούτων και η δαπάνη της μισθοδοσίας των μη ούσα μεγαλυτέρα της των δημοσίων δασοφυλάκων, θέλει βαρύνει το Ταμείον της οικείας Κοινότητος. Οι υπάρχοντες ιδιωτικοί δασοφύλακες παραμένουν ως τοιούτοι εις τας θέσεις των. Ο διορισμός ή η αντικατάστασις λόγω ολιγωρείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων ή άλλης αιτιολογίας των ιδιωτικών δασοφυλάκων διενεργείται κατόπιν καθολικής ψηφοφορίας των κατοίκων της Κοινότητος εις ην ανήκει το δάσος.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
7) Απαγορεύεται γενικώς η υλοτομία εντός δάσους οιουδήποτε δέντρου αι εκχερσώσεις και η κλαδονομή (κλάρισμα) άνευ εγκρίσεως της Δασικής υπηρεσίας.
8) Επιτρέπεται ατελώς και άνευ αδείας της Δασικής Υπηρεσίας η συλλογή καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων εκ ξηρών και κατακειμένων δένδρων. Εν περιπτώσει ελλείψεως ή ανεπαρκείας ξηρών και κατακειμένων δένδρων προσημαίνονται ή υποδεικνύονται υπό των αρμοδίων Δασικών Υπαλλήλων ιστάμενα τοιαύτα.
9) Επιτρέπεται ατελώς και άνευ αδείας μεταφορά καυσοξύλων προς τα αστικά κέντρα μέχρι του ποσού των τριών φορτίων καθ’ εκάστην κατ’ άτομον, κατόπιν κοινής αποφάσεως του Δασάρχου και Οικονομικής Υποεπιτροπής.
Διά την μεταφοράν μεγαλυτέρας ποσότητος καυσοξύλων διά περισσοτέρων ζώων ή τροχοφόρου μέσου απαιτείται άδεια της δασικής υπηρεσίας.
10) Επιτρέπεται η υλοτομία ατελώς δένδρου διά την κατασκευήν γεωργικών εργαλείων, περιφράξεων αγρών, αμπελώνων, μανδροστασίων κλπ. κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της Οικονομικής Υποεπιτροπής και υποδείξεως τοπικού δασικού οργάνου.
11) Τα υλοτομητέα ποσά τεχνητής και καυσίμου ξυλείας δι΄έκαστον δάσος περιφερείας καθορίζει ο τοπικός δασάρχης, συντάσσων δι’ εκάστην Κοινοτικήν περιφέρειαν εν συνεργασία μετά της Οικονομικής Υποεπιτροπής τους πίνακας υλοτομίας του εκάστου διαχειριστικού έτους. (Από 1 Σ/βρίου μέχρι 31 Αυγούστου επομένου έτους). Διά δε το τρέχον έτος θέλουσι συνταχθή μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου το βραδύτερον.
12) Αι προσημάνσεις υπό της δασικής αρχής διά την υλοτομίαν της προβλεπομένης υπό του πίνακος της υλοτομίας χρησίμου ξυλείαςδι’ ατομικάς ανάγκας ή εμπορίαν, ενεργούνται κατόπιν υποβολής αιτήσεως υπό των ενδιαφερομένων προς την Οικονομικήν Υποεπιτροπήν και διαβιβάσεως ταύτης εγκριτικώς προς τον αρμόδιον δασικόν υπάλληλον.
13) Επιτρέπεται η υλοτομία διά μικροεπαγγελαματικάς και βιοτεχνικάς ανάγκας Οικονομικής Υποεπιτροπής και αδείας της Δασικής Αρχής.
14) Επιτρέπεται η κλαδονομή (κλάρισμα) δένδρων διά την διατροφήν των κτηνοτροφικών ζώων κατόπιν υποδείξεως των δασικών οργάνων.
15) Επιτρέπεται η μεταφορά χρησίμου ξυλείας εις τας κατεχομένας περιοχάς μόνον διά τας ανάγκας των κατοίκων.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
16) Τα έσοδα εκ της υλοτομίας των δασών της περιφερείας εκάστης Κοινότητος (Κρατικόν, Κοινοτικόν, Μοναστηριακόν, και εν γένει νομικών προσώπων, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) πλην των εκ των ιδιοκτήτων δασών τοιούτων, θα εισάγωνται εις το Ταμείον της Κοινότητος εις τα όρια της οποίας υπάγεται το δάσος.
17) Οι ιδιοκτήται δασών υπόκεινται εις την καταβολήν εις το Ταμείον της Κοινότητος εις τα όρια της οποίας ευρίσκεται το δάσος των 10% αι επί των εξαγομένων εκ των δασών των προϊόντων εις είδος ή εις χρήμα. Αι προσημάνσεις, υλοτομίαι και λοιπαί διαχειριστικαί πράξεις των ιδιοκτήτων δασών ως και αι μεταφοραί των εξ αυτών παραγομένων προϊόντων διενεργούνται κατόπιν αδείας των πλησιεστέρων δασικών Αρχών.
18) Τα προβλεπόμενα διά της παρούσης εκ των δασών έξοδα εκάστης Κοινότητος εισπράττωνται επί τη βάσει της εξελέγξεως των παραχθέντων δασικών προϊόντων υπό του αρμοδίου δασικού οργάνου και θα κατάχωρώνται εις ηριθμημένον διπλότυπον βιβλίον. Το απόκομμα του διπλοτύπου αυτού θα διαβιβάζεται εις τας αρμοδίας δασικάς αρχάς διά την έκδοσιν της σχετικής αδείας μεταφοράς.
19) Διά κάθε κυβικόν μέτρον στρογγύλης χρησίμου ξυλείας οι υλοτομούντες εύποροι δι’ ατομικάς ανάγκας θα καταβάλουν τουλάχιστον 5000 δρχ. Το καταβλητέον εκάστοτε ποσόν θα καθορίζεται και θα προσαρμόζηται αναλόγως της τιμής εμπορίου της ξυλείας υπό της οικονομικής Υποεπιτροπής. Οι αποδεδειγμένως άποροι, οι πυροπαθείς, σεισμοπαθείς και χειμαρόπληκτοι ως και οικογένειαι των μονίμων ανταρτών θα υλοτομούν δι’ ατομικάς ανάγκας ατελώς.
20) Οι υλοτομούντες διά μικροεπαγγελματικάς και βιοτεχνικάς ανάγκας θα καταβάλλουν εις το Κοινοτικόν Ταμείον τουλάχιστον 20 χιλιάδες δραχμές δι’ έκαστον κυβικόν στρογγύλης ξυλείας, του συνολικώς χορηγουμένου εις έκαστον υλοτόμον προς υλοτομίαν ξυλώδους όγκου μη δυναμένου να υπερβή τα 20 κυβικά μέτρα.
21) Διά την χρησιμοποιουμένην εις την ασβεστοποιϊαν καύσιμον ύλην θα καταβάλλεται εις το ταμείον της Κοινότητος τουλάχιστον 30 δραχμαί δι’ έκαστην οκάν παραγομένου ασβέστου εφ’ όσον αύτη προορίζεται προς εμπορίαν.
22) Διά την υλοτομίαν καυσοξύλων προοριζομένων δι’ εμπορίαν και μεταφερθησομένων διά τροχοφόρων ή διά ζώων άνω των τριών καθ’ εκάστην και κατ’ άτομον, θα καταβάλλεται εις το Ταμείον της Κοινότητος ποσοστόν 10% της αγοραίας αξίας των καυσοξύλων εις τον τόπον της καταναλώσεως.
Β Ο Σ Κ Α Ι
23) Επιτρέπεται η βοσκή παντός ζώου εντός των δασών.
24) Απαγορεύεται η βοσκή αιγών εις τα προστατευτικά δάση (κεφαλάρια χωριών) ή εις άλλας υποδειχθησομένας υπό της Δασικής Αρχής δι’ ειδικούς λόγους.
25) Απαγορεύεται η βοσκή παντός ζώου εντός των υλοτομηθέντων δασών, των καέντων δασών και των τεχνιτώς αναδασωθεισών εκτάσεων. Δύναται όμως να επιτραπή αύτη εις τας ανωτέρω περιπτώσεις, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δασάρχου.
26) Απαγορεύεται αυστηρώς το κυνήγιον των ζαρκαδιών καθ’ όλον το έτος.
27) Απαγορεύεται το κυνήγιον από Ιης Ιουνίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους με εμπροσθογεμή όπλα, διά την πρόληψιν πυρκαϊών.
28) Αδείας θήρας θα εκδίδωσι, τα οικεία Δασαρχεία επί τη προσαγωγή υπό των ενδιαφερομένων αδείας οπλοφορίας, εκδιδομένης υπό του οικείου Κοινού Τοπικού Αρχηγείου ή Υπαρχηγείου.
Π Υ Ρ Κ Α Ϊ Α Ι
29) Απαγορεύεται να ανάπτεται πυρ εντός των δασών από Ιης Ιουνίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους.
30) Εις περίπτωσιν εκδηλώσεως πυρκαϊάς εντός δάσους, υποχρεούνται άπαντες οι κάτοικοι να συμβάλλουν εις την καταστολήν ταύτης. Οι αρνούμενοι παραπέμπονται εις τας Δικαστικάς Υποεπιτροπάς.
Π Ο Ι Ν Α Ι
31) Οι εμπρησμοί δασών δι’ ιδιοτελείς σκοπούς (άνοιγμα χαραδρών, βοσκή κοπαδιών κ.λ.π.) δικάζονται υπό των Στρατοδικείων και τιμωρούνται αν αποδειχθεί πλήρως η ενοχή των αυστηρότατα. Το αν η αυστηρότης θα εξιχθή μέχρι της επιβολής της εσχάτης των ποινών εναπόκειται εις την κρίσιν των Στρατοδικείων.
32) Οι παραβάται όλων των ανωτέρω διατάξεων θα παραπέμπωνται εις την Δικαστικήν Υποεπιτροπήν των χωρίων και θα τιμωρούνται συμφώνως με την κρίσιν των Δικαστηρίων. Εις τα δικαστήρια ταύτα απαραιτήτως θα συμμέτεχη ως εισγηγητής άνευ ψήφου δασικός υπάλληλος.
33) Τα παρανόμως υλοτομηθέντα δασικά προϊόντα ως και τα παρανόμως μεταφερόμενα τοιαύτα κατέχονται και δεσμεύονται και εκποιούνται υπό της αρμοδίας Οικονομικής Υποεπιτροπής, του εκπλειστηριάσματος εισαγομένου ως Κοινοτικού Εσόδου.
Ωσαύτως κατάσχονται, δεσμεύονται και εκποιούνται τα εργαλεία δι’ ων διενεργείται η παράνομος υλοτομία ως και τα μεταφορικά μέσα δι’ ων εκτελείται η παράνομος μεταφορά εις τας περιπτώσεις υποτροπής.
ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
34) Εκτελεστικά όργανα των ανωτέρω δασικών διατάξεων και όσων πρόκειται να επακολουθήσουν εις το μέλλον, ορίζονται τα δασικά όργανα, αι ανταρτικαί ομάδες, αι τυχόν υπάρχουσαι εφεδρικαί μαχητικαί ομάδες εν εκάστη περιφερεία, η πολιτοφυλακή και τα όργανα της Αγροτικής Ασφαλείας. Πάντες οι ανωτέρω υποχρεούνται να καταγγέλλουν παν δασικόν αδίκημα υποπίπτον εις την αντίληψίν των.
35) Αι ανταρτικαί ομάδες αι μαχητικαί ομάδες, τα όργανα της Αγροτικής Ασφαλείας και η πολιτοφυλακή υποχρεούνται να συνδράμουν τα όργανα της δασικής υπηρεσίας και την Οικονομικήν Υποεπιτροπήν εις την εκτέλεσιν των αποφάσεων των, εφ’ όσον ζητείται εγγράφως ή προσωπικώς υπό των δασικών υπαλλήλων.
36) Οι δασικοί υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να οπλοφορούν εν τη εκτελέσει της υπηρεσίας των. ΄Οσοι εκ των υπαλλήλων δεν έχουν όπλα θα προμηθεύωνται τοιαύτα εκ των Τοπικών Εφεδρικών μαχητικών ομάδων επί επιστροφή.
37) Διά την σποράν ή μη των εκχερσωθεισών εκτάσεων από της 27-4-41 και εντεύθεν θέλουσι ληφθή αποφάσεις υπό των Τοπικών Οικονομικών Υποεπιτροπών εν συνεργασία μετά Δασικού οργάνου της περιφερείας (Δασάρχου, Δασονόμου ή δασοκόμου). Αι τυχόν εκχερσωρθείσαι υπό ιδιωτών εκτάσεις, ανεξαρτήτως του αν η εκχέρσωσις εγένετο κατόπιν αδείας ή όχι, και ανεξαρτήτως του αν εσπάρησαν ή όχι κατόπιν αδείας ή αυθαιρέτως παραμένουν εις την απόλυτον κυριότητα της Κοινότητος εις την περιφέρειαν της οποίας ευρίσκεται το δάσος ή του ιδιοκτήτου προκειμένου περί ιδιοκτήτων δασών, παραχωρουμένου μόνον του δικαιώματος δουλείας – επικαρπίας εις τον εκχερσωτήν και καλλιεργητήν και μάλιστα αντί μισθώματος, αν ούτος λογισθή ως εύπορος.
38) Διά πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις δι’ ας απαιτείται συμμετοχή δασικού οργάνου διά την ρύθμισιν των δασικών ζητημάτων από κοινού μετά των Οικονομικών Υποεπιτροπών και εις ας δεν υπάρχει αρμόδιον δασικόν όργανον ή το υπάρχον δεν επαρκεί εις ολόκληρον την περιφέρειάν του, την ρύθμισιν αναλαμβάνει υπευθύνως η Οικονομική Υποεπιτροπή προσλαμβάνουσα ως γνωμοδοτικόν μέλος το ειδικώτερον εν τη Κοινότητι υπάρχον.
39) Διά την κάλυψιν των αναγκών ξυλείας των πυροπαθών χωρίων θα ληφθή μέριμνα υπό του Τοπικού Κοινού Στρατηγείου εν συνεννοήσει μετά του Δασάρχου της περιφερείας.
40) Η ανευ προσημάνσεως και αδείας υλοτομηθείσα μέχρι τούδε ξυλεία και μη διατεθείσα εις την κατανάλωσιν κατάσχεται και διατίθεται υπό της Οικονομικής Υποεπιτροπής εις τους απόρους πυροπαθείς κ.λ.π. κατόπιν αποφάσεώς της.
41) Κατά τας μετακινήσεις των δασικών υπαλλήλων δι’ υπηρεσίαν δέον υπό των κατά τόπους Οικονομικών Υποεπιτροπών να λαμβάνηται κατά το δυνατόν πρόνοια χορηγήσεως μέσου μετακινήσεως, διαμονής, διατροφής του κ.λ.π.
Παρακαλούνται οι Τοπικοί Δασάρχαι όπως δι’ επεξηγηματικών εγκυκλίων διαφωτίσωσι τον Λαόν επί των ανωτέρω διατάξεων και δη εις γλώσσαν απλήν και εύληπτον.

Σ.Δ. 6 Σεπτεμβρίου 1943
Η Αγγλική Στρατιωτική Αποστολή
Κρις Αντ/ρχης

Ο                                                                             Οι Αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ
Αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ                                              Στέφανος Σαράφης
Π.Ραφτόπουλος                                                            Αρης Βελουχιώτης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements