Διαχείριση Βρετανικής χρηματικής ενίσχυσης, ΕΟΑ/ΚΓΣ/6 Σεπ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 27
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον έχον υπ’ όψιν ότι υπό της Αγγλικής Στρατιωτικής Αποστολής διατεθήσονται σημαντικά ποσά διά την αγοράν τροφίμων προς διατροφήν των ανταρτών κατά τον χειμώνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Οι εκασταχού Αγγλοι Αξιωματικοί θα παραδίδωσι εις τα αντίστοιχα Κοινά Τοπικά Αρχηγεία ή Υπαρχηγεία τα διατεθέντα προς τον ανωτέρω σκοπόν χρηματικά ποσά.
2) Τα Κοινά Τοπικά Αρχηγεία θα αποστέλωσιν Οργανα των Κοινών Επιμελητειών των, άτινα θα προβαίνουσιν εις αγοράς παντός είδους τροφίμων και αμέσους μεταφοράς των εις ορεινάς περιοχάς, ενθα θα εναποθηκεύωνται εις χωρία της Πίνδου, Περιστερίου, Τζουμέρκων, Αγράφων και πάσης ετέρας ορεινής περιοχής, δυναμένης να προστατευθή από πάσης εχθρικής επιδρομής, βάσει σχεδίου εκπονηθησομένου υπό της Κοινής Επιμελητείας εκάστου Κοινού Τοπικού Στρατηγείου ή Αρχηγείου.
3) Αι αγοραί θα γίνωνται βάσει των αποφάσεων 5 και 25 του Κοινού Γενικού Στρατηγείου διά πάσας τας Οργανώσεις. Αι μεταφοραί θα ενεργώνται βάσει της αποφάσεως 23 επιτασομένης εν ανάγκη της εργασίας κτηνών και αγωγέων.
4) Τόσον αι αγοραί όσον και αι μεταφοραί δέον να ώσιν άμεσοι και να περατωθώσιν το ταχύτερον ίνα αποφευχθή ο κίνδυνος της διακοπής μετ’ ολίγον της συγκοινωνίας μεταξύ των πεδινών και ορεινών περιοχών.
5) Τα αγορασθέντα βάσει της παρούσης τρόφιμα θα αποθηκεύωνται και θα τηρώνται διά λογαριασμόν του διά την εις τας διαφόρους Εθνικάς Οργανώσεις ή τον πληθυσμόν διανομάς των.
6) Αι ως ανωτέρω αγοραί είναι άσχετοι προς τας παρ’ εκάστης των οργανώσεων ενεργουμένας και ενεργηθησομένας διά λογαριασμών των τοιαύτας.
7) Να τονισθεί εις τους χωρικούς ότι ποσοστόν εκ των ανωτέρω συγκεντρωθησομένων τροφίμων θα διατεθή και διά τους απόρους πολίτας και δέον να συντρέξωσιν την προσπάθεια συγκεντρώσεως και μεταφοράς των.

Σ.Δ. 6 Σ/βρίου 1943

Η Αγγλ. Στρατ. Αποστολή
Κριστ
Ο                                                       Οι Αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ
Αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ                                      Στέφανος Σαράφης
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                      Αρης Βελουχιώτης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements