Αναφορά στρατολογήσεως απο ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ Ηπείρου/ΕΓ3/6 Σεπ. 1943


Ε.Λ.Α.Σ
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
Αριθ. Πρωτ. 730

Η
VIII Μεραρχία Ηπείρου
Προς
το Κοινόν Στρατηγείον
Ηπείρου όπου
Λαμβάνω την τιμήν να διαβιβάσω συνημμένως μαρτυρικάς καταθέσεις ληφθείσας υπό του Ταγμ/ρχου Μπότσαρη Λ. περί παραβάσεως των συμφωνητικών περί στρατολογίας ανταρτών, μισθοδοσίας τούτων και οικογενειών των κλπ., γενομένων υπό του ΕΔΕΣ εις το χωρίον Μελισσουργοί. Εκ των μαρτυρικών τούτων καταθέσεων προκύπτουν τα κάτωθι γεγονότα, διαπιστωθέντα και υπό του συναγωνιστού Αρχηγού του ΕΛΑΣ Αρη:
1) Εστρατολογήθησαν εν πολλοίς άτομα ανήλικα και παρήλικα μη δυνάμενα να φέρουν όπλα.
2) Τα πλείστα τούτων είναι άοπλα.
3) Δεν στρατονίζονται εις ιδιαίτερον οίκημα. Και όχι μόνον τούτο αλλά και κατά το πλείστον οι ως αντάρται εγγεγραμμένοι 59 τον αριθμόν ασκούν τα επαγγέλματά των εντός και ιδία εκτός του χωρίου των, εις τρόπον ώστε να μην έχουν σχέσιν με την ιδιότητα του αντάρτου, αφού δε οι ίδιοι ασχολούνται με τας ιδικάς των υποθέσεις και επαγγέλματα προσέρχονται εις το καζάνι τα παιδιά των και εγγόνια των.
4) Εχορηγήθη εις έκαστον άτομον οικογενείας των εγγεγραμμένων ως ανταρτών τουλάχιστον 15 οκάδες σιτάρι εις τινας δε αντάρτας αναγραφομένους εν τας καταθέσεσι εχορηγήθησαν διάφορα ποσά λιρών λόγω της επιροής των διά προσυλητισμόν ατόμων προς το ΕΔΕΣ, επί πλέον δε εχορηγήθησαν διάφορα ποσά δι’ έξοδα επιδείξεων εις ουζοποσίας κλπ.
5) Η χορήγησις σίτου και λιρών δεν εγένετο μόνον προς τους απόρους αλλά ιδία εις τους ευπόρους, μεγαλοκτηματίας και εμπορευομένους.
6) Συνεπεία της αχαρακτηρίστου διαθέσεως αφθόνου χρήματος και σιτηρών, υπήρξεν η συχνή κραιπαλώδης ουζοποσία και ως επακολούθημα η μανία της καταναλώσεως πυρομαχικών πολυβόλων και αυτομάτων όπλων, συνοδευομένη με την φράσιν “οι ΄Αγγλοι φέρνουν κι άλλα”, ο τραυματισμός ανυπόπτων προσώπων και ο φόβος των κατοίκων διότι η ζωή των τίθεται εν κινδύνω από τους αδεσπότους σφαίρας των υπό το κράτος μέθης πυροβολούντων.
7) Η διάθεσις χρήματος και ειδών τροφίμων εις τοιούτον βαθμόν και κατά τοιούτον τρόπον εις τους Μελισσουργούς εγένετο προς διάσπασιν της ενότητος των κατοίκων, οίτινες ήσαν άπαντες οργανωμένοι εις το ΕΑΜ. Και επειδή οι πλείστοι των διασπασθέντων δεν εφαίνοντο διατεθημένοι να μείνουν πιστοί εις το ΕΔΕΣ, ως μας ανέφερεν ο Ταγμ/ρχης Μπότσαρης, οι ενδιαφερόμενοι εζήτησαν τους μισθούς των και τον σίτον (15 οκ. κατ’ άτομον) προκαταβολικώς διά δύο εισέτι μήνας, φοβούμενοι μήπως αι μελλοντικαί δόσεις δεν θα είναι τόσον αφειδείς.
8) Το περιστατικόν των Μελισσουργών και η πληθώρα των καταγγελιών από διάφορα σημεία της Ηπείρου περί αφθόνου διαθέσεως χρημάτων εις μισθούς, ιδιαίτερα κονδύλια εις παροχάς εις τρόφιμα εκ μέρους των Εδεσιτών προς διάσπασιν της οργανώσεως του ΕΑΜ, αφ’ ενός μεν αποτελούν κατάφωρον παραβίασιν των συμφωνητικών και αποφάσεων του Κοινού Γενικού Στρατηγείου, αφ’ ετέρου δε υποβιβάζει το ανταρτοκίνημα από την σφαίραν της ιδανικής και ανιδιοτελούς εξεγέρσεως προς αποτίναξιν του ξενικού ζυγού και ανακτήσεως και προστασίας των ελευθεριών του λαού, εις το ευτελές επίπεδον των οικονομικών παζαρεμάτων μισθοφορικής μορφής αλλά με μοναδικόν σκοπόν και περιεχόμενον τον προσυλητισμόν και απόσπασιν Εαμιτών προς το ΕΔΕΣ.
9) Η διά του χρήματος διαφθορά πλην της διασπάσεως των δυνάμεων και της αναπτύξεως μίσους μεταξύ των καταλλήλως διαφοτιζομένων αλαξοπιστούντων εναντίον του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ χαλαρώνει και εκμηδενίζει την σκέψιν και προσοχήν των πολιτών εναντίον του κατακτητού, υποβιβάζει δε ταύτην εις το ενδιαφέρον του πόσα οικονομικά οφέλη θα έχη αν προσχωρήση εις το ΕΔΕΣ και επιδείξη μίσος, πολεμικήν και αδιαλαξίαν όχι εναντίον των κατακτητών οι οποίοι λησμονούνται κατά τας συναλλαγάς αλλά εναντίον των Εαμιτών.
Η καταστροφική σημασία του Εθνικού Αγώνος από την προσπάθειαν αυτήν ολονέν και εντεινομένην, είναι ευκόλως νοητή.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμεν όπως ληφθώσι σύντομα και δραστικά μέτρα προς περιστολήν του κακού εις βάρος του Εθνικού Αγώνος διά της ουσιαστικής εφαρμογής των συμφωνητικών τα οποία μέχρι της στιγμής δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν υπό του ΕΔΕΣ αλλ’ εν πολλοίς περιφρονητικώς αντιμετωπίσθησαν.
6-9-43
Η VIII Μεραρχία Ηπείρου

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Α. Πίσπερης
Γενικόν Στρατηγείον ΕΛΑΣ (υ.τ.α) μετ’ Ι. Κατσαντώνης
αντιγράφου μαρτυρικών καταθέσεων.
3/40 Σύντ/μα διά την εισαγωγήν εις το κοινόν Αρχηγείον μετά του προτοτύπου
μαρτυρικών καταθέσεων.
Κοινόν Γεν. Στρατηγείον

Διά την ακρίβειαν
(υ.τ.α.) μετ’ αντίγραφου μαρτυρικών κα-
τεθέσεων συνημμένως.

(Τ.Υ.)

15, 24 και Συντ/μα Μετσόβου – Κονίτσης.
Πανηπ. Επιτρ. ΕΑΜ
Περιφ. Επιτρ. ΕΑΜ νομών Ιωαννίνων, Αρτης,Πρεβέζης, Θεσπρωτίας.

Advertisements