Διαταγή παραδόσεως Ιταλικών στρατευμάτων, στρατηγός Γουίλσον


ΔΙΑΤΑΓΗ

Του επί κεφαλής διοικητού των συμμαχικών δυνάμεων εις την Μέσην Ανατολήν προς όλα τα ιταλικά στρατεύματα εις την ζώνην των Βαλκανίων και του Αιγαίου.

«Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώται των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Κυβέρνησίς σας υπέγραψε την ανακωχήν. Ο πόλεμος μεταξύ της Ιταλίας και των Ηνωμένων Εθνών ετελείωσεν.

Συμφώνως προς τους όρους της ανακωχής δίδω τας ακολούθους διαταγάς, αι οποίαι πρέπει να ακολουθηθούν αμέσως από οποιονδήποτε ανήκει εις τας Ιταλικάς Ενόπλους Δυνάμεις, τας ευρισκομένας εις τα Βαλκάνια και εις το Αιγαίον.

  1. Κάθε εχθρική πράξις εναντίον των πληθυσμών των χωρών εις τας οποίας ευρίσκεσθε πρέπει να σταματήση απ’ αυτήν την στιγμήν.
  2. Εις όλας τας μονάδας πρέπει να τηρηθή η πλέον αυστηρά πειθαρχία και κάθε απόσπασμα οφείλει να διατηρήση των τωρινό σχηματισμόν του.
  3. Εις κάθε προσπάθεια εκ μέρους των γερμανών και των δορυφόρων των να αφοπλίσουν ή να διασκορπίσουν τας ιταλικάς δυνάμεις, να γίνουν κύριοι του οπλισμού των, των αποθηκών, των καυσίμων και του νερού ή των σημείων τα οποία φρουρούν αύται πρέπει να προταχθή η μεγίστη αντίστασις ενόπλως. Οφείλετε να μη λάβετε υπ’ όψιν ουδεμίαν διαταγήν προερχομένην από τους Γερμανούς.
  4. Τα Ιταλικά στρατεύματα της Δωδεκανήσου θα αναλάβουν με την βίαν τον έλεγχον όλων των σημείων των ευρισκομένων τώρα υπό την κατοχήν των γερμανών.
  5. Όλαι αι μονάδες του Βασιλικού Ναυτικού και του εμπορικού ιταλικού στόλου θα αποπλεύσουν αμέσως ακολουθούσαι την εξής πορείαν. – Πλοία εμπορικά τα οποία ευρίσκονται εις ένα σημείον προς Ανατολάς του 17ου Ε θα προχωρήσουν κατ’ ευθείαν εις Αλεξάνδρειαν. Εις ην περίπτωσιν παραστή ανάγκη ανεφοδιασμού εις καύσιμα δύνανται να αγκυροβολήσουν εις έναν ενδιάμεσον λιμένα των Ηνωμένων Εθνών. Πολεμικά Πλοία εις το Αιγαίον, πορεία κατ’ ευθείαν προς Χάϊφαν.
  6. Όλα τα αεροπλάνα της Βασιλικής Αεροπορίας να κατευθυνθούν αμέσως εν πτήσει προς Λευκωσίαν, Δέρνην, Τομπρούκ (υδροπλάνα) Έλα Άντεμ.

Κατά την προσέγγισιν και την προσγείωσιν εις συμμαχικόν έδαφος τα ιταλικά ανεμοπλάνα οφείλουν να ακολουθούν τις επόμενες οδηγίες.

α.    Να πετούν μακριά της πορείας κάθε πλοίου και να αποφεύγουν τους λιμένας κατά την προσέγγισιν εις την ακτήν.

            β.    Να πετούν εις 900 μέτρα ύψος με τους τροχούς προσγειώσεως χαμηλωμένους από την στιγμήν κατά την οποίαν η απόστασις θα είναι 32 χλμ. από την ακτήν μέχρι του αεροδρομίου του επιλεγμένου διά την προσγείωσιν.

γ.    Πριν προσγειωθούν να κάμουν δύο πλήρεις γύρους αριστερά του αεροδρομίου εις ύψος 300 μέτρων.

Η έλλειψις υπακοής εις την παρούσαν διαταγήν ή εις εκείνας αι οποίαι θα δοθούν ακολούθως υπ’ εμού θα θεωρηθή ως παραβίασις των όρων της ανακωχής, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί από τον Ανώτατον Διοικητήν σας και θα προδικάση την μελλοντικήν σας μεταχείρησιν.

Υπογεγραμμένο: Στρατηγός

Η. Μ. Ουϊλσων

Επικεφαλής Διοικητής

των Δυνάμεων της Μέσης Ανατολής

Advertisements