Κοινό Γενικό Στρατηγείο ανταρτών, ΕΔΕΣ/2ΕΓ/3 Σεπ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Σ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ ον
Αριθ.Πρωτ. 1357

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ κατωτέρω ως έχει Διαταγήν του Κοινού Γενικού Στρατηγείου Ε.Δ.Ε.Σ.- Ε.Λ.Α.Σ και παραγγέλω όπως μερίμνη των Διοικητών των τμημάτων λάβη αύτη ευρείαν δημοσιότητα και διαπαντός προσφόρου μέσου.
Σ.Δ 3-9-43
Παραλήπται                                            Ο Αρχηγός
Άπαντα τα τμήματα                               Γ. Αγόρος
Eπίλαρχος


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΔΙΑΤΑΓΗ υπ’ αριθ

 Διά να προχωρήσωμεν εις όλας τας λεπτομέρειας εις την πρακτικήν εφαρμογήν του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ τόσον των Ανταρτικών, όσον και των πολιτικών οργανώσεων εντελόμεθα, όπως αι οργανώσεις αι υπάρχουσαι εις εκάστην κοινότητα συνεργάζονται συνεχώς και αδιαλείπτως εφ’ όλων των ζητημάτων των προσπιπτόντων τόσο επί κοινοτικών υποθέσεων όσο και ζητημάτων αφορόντων τον Εθνικό μας Αγώνα.
Δέον όπως γίνη κατανοητόν και εις τον τελευταίον Πατριώτην ότι πάσα διένεξις που οδηγεί εις αντιθέσεις και προστριβάς ζημειώνει τον Εθνικόν Αγώνα και οφελεί τον Άξονα και τους εσωτερικούς εχθρούς του Λαού. Πιθανόν κατά το παρελθόν να εδημιουργήθησαν προστριβαί και διενέξεις δι’ ας ευθύνονται πρόσωπα αμφοτέρων των Οργανώσεων. Δέον όπως υπερπηδήσωμεν παν εμπόδιον και αντιμετοπίσωμεν με ευρύτερον πνεύμα την σημερινήν επιτακτικήν ανάγκην της ενότητος ολοκλήρου του αγωνιζομένου Έθνους.
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον αντιλαμβανόμενον πλήρως την ανάγκην αυτήν είναι αποφασισμένον να υπερπηδήση παν παρουσιαζόμενον εμπόδιον και φθάση μέχρι της πλήρους ενοποιήσεως και συγχονεύσεως προς το συμφέρον ολοκλήρου του Ελληνικού Λαού.
Τα Στρατηγεία όχι μόνον να εφαρμόσουν την απόφασιν αυτήν, αλλά και να μεριμνήσουν διά την ευρείαν της δημοσιότητα διά του τύπου, διά τοιχοκολλήσεως τυχόν εις απάσας τας Κοινότητας κ.λ.π

Κάπου 10-8-1943
Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου Ε.Δ.Ε.Σ                  Γενικόν Στρατηγείον Ε.Λ.Α.Σ
Ο Γενικός Αρχηγός                                                  Ο Αρχηγός
Ν.ΖΕΡΒΑΣ                                                Α Ρ Η Σ Β Ε Λ Ο Υ Χ Ι Ω Τ Η Σ

Διά την Ακρίβειαν
Το ΙΙον Γραφείον

Advertisements