Σύμφωνο συνεργασίας ΕΔΕΣ/ΕΛΑΣ με Ιταλικό Στρατό, 2 Σεπ 1943


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σήμερον, ΙΙην Σεπ/βρίου 1943 κατόπιν της γενομένης ανακωχής μεταξύ των ηνωμένων Εθνών και της Ιταλικής Κυβ/σεως και των Δ/γών του Αρχηγού μέσης Ανατολής στρατηγού Ουίλσων, περί συνεργασίας μετά των Ιταλικών δυνάμεων, που επιθυμούν να αναλάβουν μεθ’ ημών αγώνα εναντίον των Γερμανών, συνελθόντες το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον των Ελληνικών Δυνάμεων αφ’ ενός και ο Στρατηγός διοικητής της Μεραρχίας “μινερόλε” αφ’ ετέρου, απεφάσισαν τα κάτωθι:
1ον Απασαι αι Ιταλικαί Δυνάμεις της Μεραρχίας να αποσυρθούν εκ των χώρων σταθμεύσεώς των και να συγκεντρωθούν εις χώρους υποδειχθησομένους υπό των Ελληνικών Δυνάμεων περιοχής Θεσσαλίας, υπό την κάλυψιν Ελληνικών δυνάμεων.
2ον Τα Ιταλικά τμήματα άμα τη συγκεντρώσει των θέλουσι κατά μικρά τμήματα λόχων με τας Διοικήσεις των, αναλάβει υπηρεσίαν ασφαλείας περιοχής, εντασσόμενα εις Ελληνικάς Μονάδας.
Αι ανώτεραι των Λόχων Ιταλικαί διοικήσεις, θα διατηρήσουν τας Διοικήσεις των, συνεργαζόμεναι με τας αντιστοίχους Ελληνικάς Διοικήσεις.
Απαντες οι Αξ/κοί και οπλίται που θα θελήσουν να αναλάβουν αγώνα κατά των Γερμανών, θα διατηρήσουν τα όπλα των.
3ον Απαν το μη υπό των Ιταλών φερόμενον υλικόν να μεταφερθή αμέσως εκτός των φρουρών και εις ασφαλείς χείρας, το δε πλεονάζον να χρησιμοποιηθή από τα Ελληνικά τμήματα σύμφωνα με τας αποφάσεις 30 και 31.
4ον Οσοι εκ των Ιταλών δεν επιθυμούν να αναλάβουν αγώνα να παραδώσουν τον οπλισμόν και ιπποσκευάς των και εξαρτήσεις των, πλην του ιματισμού και υποδύσεως ον θα κρατήσουν προς χρήσιν των. Τα ως άνω υλικά θα χρησιμοποιηθούν υπό των Ελληνικών Δυνάμεων σύμφωνα με τας αποφάσεις 30 και 31.
5ον Την χρηματοδότησιν προς διατροφήν αναλαμβάνει η Αγγλική υπηρεσία όπως και την τοιαύτην των Ελλήνων ανταρτών. Λεπτομέρειας να κανονίσουν αι αρμόδιαι Επιμελητείαι.
6ον Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον αναλαμβάνει την υποχρέωσιν αποστολής των επιθυμούντων αξ/κών και οπλιτών εις Ιταλίαν, όταν η στρατιωτική κατάστασις επιτρέψει τούτο.
7ον Όταν η στρατιωτική κατάστασις επιτρέψει και τα Ιταλικά τμήματα προσαρμοσθούν προς τον διεξαγόμενον ιδιάζοντα πόλεμον εν Ελλάδι, δύναται να ανατεθή εις τμήματα Ιταλικού Στρατού χωριστός τομεύς ενεργείας.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                        ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ ΕΔΕΣ                                                                                           ΤΟΥ ΕΛΑΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ “ΠΙΝΑΡΟΛΕ”

Ακριβές Αντίγραφον

Advertisements