Δελτίο Πληροφοριών, Ιταλική Διοίκηση/1 Σεπ 1943


ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Ανωτάτη Διοίκηση
SIM
Κέντρον Αθηνών

Αριθ. Πρωτ.7918 ώρα 23 00 της 1.9.43

Περί: Δράσης Ανταρτών
Προς την Ανωτάτην Διοίκησιν SIM
Τμήμα «Bonsignore»
Στρατιωτικόν Ταχυδρομείον
Κοινοποιούμεν μετάφρασιν προκηρύξεως του Συν/ρχου Γιαννακοπούλου Α. και ημερομηνίαν 9.8.43 διανεμηθείσα κατά την διάρκειαν της νυκτός της 29.8.43.
Ο άνω αναφερθείς είναι αρχηγός των μοναρχικών ομάδων (οπαδοί του βασιλέως Γεωργίου) και διά της προκηρύξεώς του αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ουδεμία συμφωνία μεταξύ αυτών και των κομμουνιστικών τοιούτων της ΕΑΜ και δίδει μιαν ιδέαν επί της καταστάσεως ήτις θα δημιουργηθή μεταπολεμικώς εν Ελλάδι.

Ο Διοικητής των Καραμπινιέρων
Κέντρου Αρχηγείου
Φραγκίσκος Παύλος Ντι Πιάτσα

Advertisements