Κοινοποίηση διαταγής κοινού Γεν. Στρατηγείου Ανταρτών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/2ΕΓ/1 Σεπ 1943


ΕΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦ. ΙΙον

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ

Αριθ. 160

Δ ι α τ α γ ή

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπ’ αριθ. 47/14-9-43 διαταγήν του Κ.Γ.Σ. προς γνώσιν και συμμόρφωσιν προς ταύτην.

 

Σ.Δ. Γενικού Στρατηγείου

Παραλήπται                                       Στέφανος Σαράφης

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΥΙΙΙ,ΙΧ,Χ,                                   Αρης Βελουχιώτης

ΧΙΙΙ Μεραρχίαι                                  Βασίλειος Σαμαρινιώτης

Μεραρχία Μαγνησίας

Ι,ΙΙΙ,ΙΥ Επιτ.Γραφεία

Κοινοποίησις

Κ.Ε. του ΕΛΑΣ (υ.τ.α.)


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 47.

Διαταγή

Επειδή διετυπώθησαν ημίν αμφιβολίαι επί της αληθούς εννοίας του άρθρου 3 της ημετέρας αποφάσεως υπ’ αριθ. 3, γνωρίζομεν τα κάτωθι:

1)     Θα χορηγώνται υπό της Αγγλικής Στρατ. Αποστολής μόνον 50 το πολύ όπλα μετά των πυρομαχικών των και λοιπά υλικά κατ’ επαρχίαν και κατά μήνα αναλόγως προς τα ριφθησόμενα.

2)     τα ανωτέρω δεν σημαίνουν ότι εις νεοσυγκροτουμένας ομάδας δεν δύνανται να καταταγούν πλείονες των 50 ανδρών  κατά μήνα, τουναντίον συμφώνως τω δευτέρω εδαφίω της παρ. 3 της αποφάσεως ταύτης, εφ’ όσον εκάστη των οργανώσεων δύναται να ανεύρη εν τη νεοοργανωμένη επαρχία όπλα υπάρχοντα εντός της επαρχίας ταύτης των όπλων τα οποία θα εξευρεθώσιν.

3)     Απαγορεύεται η εξ ετέρων Επαρχιών εισαγωγή όπλων. Τούτο δεν αφορά την εισαγωγήν των εκ των πεδίων ρίψεων μεταφερομένων εις ετέραν επαρχίαν, στερουμένην τοιούτων.

Σ.Δ. τη 1 Σεπτεμβρίου 1943

Κριστ

Αντ/ρχης

Ο                                                                                                                                                                    Ο

Αντ/πος  ΕΔΕΣ                                                                                                                     Αντ/πος ΕΛΑΣ

Π. Ραφτόπουλος                                                                                                                     Στέφ. Σαράφης

Αρης Βελουχιώτης

Διά την αντιγραφήν

(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements