Προκήρυξη Συνταγματάρχη Γιαννακόπουλου Αθανάσιου


ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Ανωτάτη Διοίκηση
SIM
Κέντρον Αθηνών
Αριθ. Πρωτ.7918 ώρα 23 00 της 1.9.43

Περί: Δράσης Ανταρτών
Προς την Ανωτάτην Διοίκησιν SIM
Τμήμα «Bonsignore»
Στρατιωτικόν Ταχυδρομείον
Κοινοποιούμεν μετάφρασιν προκηρύξεως του Συν/ρχου Γιαννακοπούλου Α. και ημερομηνίαν 9.8.43 διανεμηθείσα κατά την διάρκειαν της νυκτός της 29.8.43.
Ο άνω αναφερθείς είναι αρχηγός των μοναρχικών ομάδων (οπαδοί του βασιλέως Γεωργίου) και διά της προκηρύξεώς του αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ουδεμία συμφωνία μεταξύ αυτών και των κομμουνιστικών τοιούτων της ΕΑΜ και δίδει μιαν ιδέαν επί της καταστάσεως ήτις θα δημιουργηθή μεταπολεμικώς εν Ελλάδι.
Ο Διοικητής των Καραμπινιέρων
Κέντρου Αρχηγείου
Φραγκίσκος Παύλος Ντι Πιάτσα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξις υπό ημερομηνίαν 9 Αυγούστου 1943

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Ένοπλα τμήματα του ΕΑΜ όλως δολοφονικώς και άνευ λόγου, επετέθησαν προ δεκαημέρου εις την περιοχήν Τριφυλίας κατά 25 ανδρών ανηκόντων εις τον Ελληνικόν Επαναστατικόν Στρατόν και εκτελούντων εντεταλμένην υπηρεσίαν, τους οποίους και διέλυσαν. Κατόπιν τούτου παρεκλήθησαν θερμώς και κατ’ επανάληψιν παρά των λοιπών ομάδων του Ελλην. Επαναστατικού Στρατού όπως επιτρέψω επιθετικήν ενέργειαν τούτων κατά εγγύς ενόπλων δυνάμεων του ΕΛΑΣ προς διάλυσιν τούτων, ίνα μη υποστώσι δευτέραν μεγαλυτέρας εκτάσεως δολοφονικήν επίθεσιν. Δεν έδωκα την έγκρισιν ταύτην καίτοι εγνώριζον τον κίνδυνον εις ον εξέθετον τας ομάδας του Ελληνικού Επαναστατικού Στρατού, ίνα αποφύγω την εμφύλιαν σύρραξιν. Ειδοποιήθην χθες ότι η αναμενομένη νέα δολοφονική ενέργεια των τμημάτων του ΕΑΜ εγένετο και ότι κατόπιν σκληρού αγώνος αι ομάδες του Ελληνικού Επαναστατικού Στρατού διελύθησαν με πολλάς απωλείας.
Υπήρξα ούτως ο ηθικός αυτουργός του ατυχήματος τούτου των φιλίων τμημάτων μου. Συγχρόνως προς τας δολοφονικάς ταύτας ενεργείας των τμημάτων του ΕΑΜ, εγένετο και άλλη τοιαύτη εις την περιοχήν του Ταϋγέτου κατά φιλίου τμήματος, η οποία απέτυχε. Τα τμήματα του ΕΑΜ είχον περικυκλώσει το φιλικόν μας τμήμα, του απηγόρευσαν πάσαν επικοινωνίαν και εφοδιασμόν και ηπείλησαν ούτοι τούτο ή να αποθάνη της πείνης ή να παραδοθή (Σ.Σ. εννοούσε προφανώς το τμήμα Βρεττάκου που ευρίσκετο στη Βασιλική). Επίσης παντού αλλαχού, όπου έχομεν φίλιον τμήμα το ΕΑΜ παρατάσσει και το ιδικόν του διά να εφαρμόση εν καιρώ τας μεθόδος της μάχης της Τριφυλίας. Κατόπιν τούτου ηναγκάσθημεν σήμερον την πρωίαν να επιτεθώμεν και διαλύσωμεν τμήμα του ΕΑΜ τεταγμένον εγγύς του Ελλην. Επαναστατικού Στρατού και αναμένον να εμπήξη την δολοφονικήν μάχαιραν. Κατά την σύγκρουσιν ταύτην, ως ήτο επόμενον εχύθη αδελφικόν αίμα.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω είμαι υποχρεωμένος:
1) Να καταγγείλω εις τον ελληνικόν λαόν την οργάνωσιν του ΕΑΜ, ως οργάνωσιν έχουσαν σκοτίους σκοπούς, όλως αντιθέτους προς την ιδέαν της πατρίδος και των λαϊκών ελευθεριών.
2) Να γνωρίζω εις αυτήν ότι από σήμερον την πρωίαν ευρίσκομαι μετά ταύτης εις εμπόλεμον κατάστασιν, κατά την οποίαν την τύχην μας θα κρίνη η δύναμις των όπλων μας.
3) Να συστήσωμεν εις τον Ελληνικόν λαόν να μη λιποψυχήση από τας τρομοκρατικάς μεθόδους του ΕΑΜ ούτε να εξαπατάται από τα μετά κυνικότητος ψεύδη του, αλλά να παραμείνη σταθερός εις τας επάλξεις της νομιμότητος κατά της απειλούσης αυτόν δεινής αναρχίας, διά να μη γνωρίση την τραγικήν κατάστασιν της Γαλλικής Επαναστάσεως του 1789, κατά την οποίαν 100.000 Ιακωβίνοι, μεταξύ των οποίων η πλειονότης, ήτο απόφοιτοι των φυλακών και γενικώς απόκληροι από την ζωήν, διώκησαν επί 6 μήνας 28 εκατομμύρια Γάλλους και εφόνευσαν κατά την περίοδον ταύτην τόσους Γάλλους, όσοι δεν είχον φονευθή εις τα 650 προηγούμενα της Επαναστάσεως χρόνια.
Παρακαλώ τα σωματεία και τους ιερείς, όπως κοινοποιήσωσι την παρούσαν όσον το δυνατόν ευρύτερον εις τον Ελληνικόν λαόν.

Ο Αρχηγός του Επαναστατικού Στρατού
Πελοποννήσου
ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Συνταγματάρχης

Advertisements