Διάλυση ανταρτικής ομάδας Αθου Ρουμελιώτη, ΕΟΑ/ΚΓΣ/31 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 21
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον συζητήσαν το ζήτημα της τύχης της υπό τον Άθω Ρουμελιώτην ανεξαρτήτου ομάδος ανταρτών και λαβόν υπ’ όψιν ότι εις ουδεμίαν αναγνωρισμένην οργάνωσιν ανήκει και ότι ου μόνον δεν προσφέρει τι το θετικόν εις τον συμμαχικόν αγώνα, αλλά πλείστα προσκόμματα και δυσκολίας δημιουργεί
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
την διάλυσιν της τοιαύτης ομάδος και την παροχήν εις τους άνδρας της απολύτου ελευθερίας να ενταχθώσιν εις μίαν των συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων ΕΔΕΣ,ΕΛΑΣ,ΕΚΚΑ συμφώνως τη αποφάσει ημών υπ’ αριθ. 3
Οι τυχόν εκ των ανδρών του μη ενταχθησόμενοι εις τας ανωτέρω οργανώσεις θα παραδόσουν τον οπλισμόν των όστις διανεμηθήσεται εξ ίσου. Εν περιπτώσει αρνήσεως των αυτοί θα αφοπλισθώσιν βιαίως και θα παραπεμφθώσιν εις Στρατοδικείον, ο δε οπλισμός και ιματισμός των διανεμηθήσεται ως ανωτέρω.
Ο Αρχηγός της ομάδος Αθως Ρουμελιώτης θα παραμείνει άοπλος εις τόπον της εκλογής του.

Σ.Δ. τη 31 Αυγούστου 1943
Η
Αγγλική Στρατ. Αποστολή
Κρις ΑΝΤ/ΡΧΗΣ

Ο                                                                         Οι
Αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ                    Αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ
Π. Ραφτόπουλος                             Στ.Σαράφης           Αρης Βελουχιώτης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements