Συνεργασία με Αλβανούς, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/31 Αυγ 1943


 Ε.Λ.ΑΣ.                                                                                             Εμπιστευτική
ΥΙΙΙ Μεραρχία Ηπείρου
Αρχηγείον Γκραμπάλας – Καλαμά
Αριθ.Πρωτ. 904
Π ρ ο ς
Τον Βρεττανόν Σύνδεσμον Λοχαγόν κ. ΙΑΝ
Ο Π Ο Υ
Εις απάντησιν του υπ’ αριθ. 5/29-8-43 εγγράφου υμών έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν τα κάτωθι:
Ι. Διά της από 14-8-43 υπ’ αριθ. Απορρήτου 108 Διαταγής της ΥΙΙΙ Μεραρχίας Ηπείρου ελάβομεν την εντολήν όπως διά καταλλήλων Αξ/κων έλθωμεν εις επαφήν με τας εκείθεν των συνόρων Αλβανικάς Αντιφασιστικάς Ανταρτικάς δυνάμεις, επί τω σκοπώ συγκροτήσεως Κοινών Υπαρχηγείων διά κοινήν κατά των κατακτητών δράσιν.
ΙΙ. Πολύ προ της ανωτέρω διαταγής, η οποία απλώς υιοθετεί προγενεστέρας ημών ενεργείας, είχομεν προέλθη εν Αλβανία με τα της εκεί αντιφασιστικής οργανώσεως – ανεγνωρισμένης υπό του ΕΛΑΣ και αντιπροσωπευθείσης και εις την Πανβαλκανικήν Συνδιάσκεψην, την κληθείσαν τα τέλη παρελθόντος Ιουλίου υπό του ΕΛΑΣ, αποτέλεσμα δε των ενεργειών μας τούτων ήτο η κοινοποιηθείσα και Υμίν διά του υπ’ αριθ. 841/15.8.43 εγγράφου μας Απόφασις, κατόπιν της οποίας ιδρύθη Κοινόν Αντιφασιστικόν Αρχηγείον εν Ν. Αλβανία, εις το οποίον αντιπροσωπεύεται διά Αξιωματικού του και το ημέτερον Αρχηγείον.
ΙΙΙ. Την 12ην τρέχοντος ελάβομεν το συνημμένως κοινοποιούμενον υμίν εν αντιγράφω έγγραφον του Αρχηγού του Ανταρτικού Τάγματος Τσαμουριάς Χακή Σιέχο (υπό τας διαταγάς του οποίου υπηρετεί και ο Ρετζέπ-Λιάκο), εκ του οποίου θα αντιληφθήτε με πόσην ειλικρίνειαν και πόνον ζητεί ούτος την βοήθειάν μας εναντίον του κοινού εχθρού.
ΙΥ. Αι συνεχείς προσπάθειαι των Γερμανών όπως γίνωσι κύριοι της αμαξιτής οδού ΦΙΛΙΑΤΕΣ – ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΣ – ΔΕΛΒΙΝΟΝ – ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ έγιναν αφορμή ώστε το Τάγμα Τσαμουριάς, διά του Ρετζέπ-Λιάκο, να μας απευθύνει έκκλησιν όπως τω χορηγήσωμεν ΕΠΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ εν αντιαρματικόν τυφέκιον μετ’ αναλόγου αριθμου φυσιγγίων, απαραιτήτου εις αυτό διά την εξασφάλισιν της ζωτικής δι’ ημάς αμαξητής ταύτης οδού, διά της οποίας είναι δυνατή η πλευροκόπησις της όλης παρατάξεως μας.
Διέταξα κατόπιν τούτου το Υπαρχηγείον Φιλιατών να διαθέση εις τον Ρετζέπ-Λιάκο εν εκ των 4 αντιαρματικων άτινα διαθέτει, έχων υπ’ όψει μου και τα εξής:
α). ΄Ότι εις πλείστας περιπτώσεις τα Αλβανικά Αντιφ. Ανταρτικά Σώματα συνεργάσθησαν μεθ’ ημών τιμίως και ειλικρινώς.
β) Ότι μετά την κατά την 2-8-43 σφαγήν των 62 Ελλήνων των χωρίων Γλύνας, Γοραντζή, Νεπραβίστας και Λιμποχόβου τα Σώματα ταύτα , συνάψαντα σκληράς μάχας μετά της εν Αλβανία Φασιστικής Οργανώσεως ΜΠΑΛ-ΚΟΜΙΤΑΡΕ, διέλυσαν αυτήν εξ ολοκλήρου εν Ν. Αλβανία, εξαφανίσαντα τους Αρχηγούς της.
γ) Ότι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της οπωσδήποτε εξασφαλίσεως της περιφερείας ΒΟΥΡΚΟΥ από πάσης Γερμανικής εισβολής – καθ’ όσον μόνον η περιφέρεια αύτη είναι δυνατόν να μας παράσχη τας δυνατότητας προμηθείας σιτηρών και άλλων τροφίμων διά τους επερχομένους μήνας – την δε εξασφάλισιν ταύτη έχει αναλάβει υπευθύνως το Τάγμα Τσαμουριάς.
δ) Ότι εν Αλβανία υπάρχει επίσης Αγγλική Αποστολή ως θα σας είναι γνωστόν – όπερ σημαίνει ότι και τα Αλβανικά Ανταρτικά Σώματα αποτελούσιν ως και τα Ελληνικά τοιαύτα προκεχωρημένα Τμήματα του Συμμαχικού Στρατού Μέσης Ανατολής.
ε) Ότι εκ του συμφωνητικού της 5-7-43 (άρθρον 7) προκύπτει ότι “ΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΟΙΑΥΤΑΣ ΑΛΛΗΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΚΑΛΩΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ κλπ.”. Διά της πράξεως μας ταύτης ημείς προσφέραμεν το ελάχιστον και τούτο ΕΠ Ι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.
Υ. Τι είδους χρήσιν του όπλου τούτου έκαμεν ο Ρετζέπ-Λιάκο δύνασθε να εκτιμήσητε αν θελήσετε να πληροφορηθείτε ότι κατά την επίθεσιν κατά της ΣΑΓΙΑΔΟΣ, σπεύσας ούτος μόλις ειδοποιήθη, συνεπλάκη μετά των Γερμανών την 23-8-43, του εξεδιώξε και διέσωσεν εκ του εμπρησμού 26 οικίας, αίτινες και αυταί θα εκαίοντο άνευ της επεμβάσεως του ανακόψας δευτέραν φοράν την προς ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΝ – ΔΕΛΒΙΝΟΝ διείσδυσιν των Γερμανών.
Πλήν τούτου 160 περίπου οικογένειαι πυροπαθών της ατυχούς Σαγιάδος περιθάλπονται ήδη εντός του Αλβανικού εδάφους μερίμνη του Τάγματος Τσαμουριάς.
ΥΙ. Τα περι πωλήσεως του άνω όπλου και πιθανώς – ως γράφεται και ενός Ιταλικού πολ/λου ιδιάζοντα εις τους γνωστούς συκοφάντας μας και την νοικοκυρευμένην Οργάνωσιν μας διαψεύδομεν μετ’ αγανακτήσεως.
ΥΙΙ. Υπό τας ως άνω εκτεθείσας συνθήκας η πράξις, δι’ ην κατηγορούμεθα παρ’ υμών, δεν αποτελεί παράβασιν της υπ’ αριθ.3/20-7-43 αποφάσεως του Κοινού Γενικού Στρατηγείου, καθ’ όσον η απόφασις αύτη αφορά μόνον τας νεοδημιουργουμένας ομάδας ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ όπου δεν υπάρχουν και διά τας οποίας δεν επιτρέπεται εισαγωγή όπλων εξ άλλης περιφερείας, ενώ αντιθέτως στηρίζεται εις τε το πνεύμα και το γράμμα του Γενικού Συμφωνητικού της 5-7-43 μετά του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
Πάντως εάν εξακολουθήτε να έχητε την γνώμην, την οποίαν διατυπώνετε εις το υπ’ αριθ. 5/29-8-43 έγγραφον σας, υπάρχουν ανώτεραι ημών αρχαί , προς τας οποίας κοινοποιείται η παρούσα και αίτινες θέλουσιν εκτιμήσει δεόντως την ενέργειαν ημών ταύτην.
Σ.Δ. 31-8-43
Το Αρχηγείον
Κοινοποίησις
ΥΙΙΙ Μεραρχίαν Ηπείρου (Υ.Τ.Α)

(Τ.Σ.) Κλεισούρας
μετ’ αντιγράφου του υπ’ αριθ. 5/εγγράφου
του Βρεττανού Συνδέσμου Λοχαγού
κ. ΙΑΝ

Advertisements