Καταγγελίες εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΑΜ/31 Αυγ 1943


Ε.Α.Μ.Ν.Α                                                    31-8-43
V Τομεακή
Ι Τμηματική   Έκθεσις
6. Δημητρίου Χ. Νάκου
Σήμερον την 31ην του μηνός Αυγούστου 1943 και περί ώραν 9 μ.μ έλαβον χώραν τα κάτωθι γεγονότα :
Ομάς Εαμιτών τραγουδούσε στην πλατεία του Βουργαρελίου αντάρτικα τραγούδια συνοδεία βιολιού. Περί ώραν 9ην μ.μ αξιωματικός του Φρουραρχείου του Ε.Δ.Ε.Σ διέλυσε την ανωτέρω ομάδα ης κι’ εγώ μετείχον διότι κατά διαταγήν του Φρουραρχείου, ήτις όμως ετοιχοκολλήθη κατόπιν διαμαρτυριών μας την επομένην, απηγορεύετο πέραν της 9ης μ.μ η κυκλοφορία. Η ανωτέρω ομάς του Ε.Α.Μ και θέλουσα να δημιουργήση ζητήματα εκ του μηδενός καίτοι εγνώριζε ότι η διάλυσή της εγίνετο εκ προθέσεως δεδομένου ότι εις το κατάστημα διεσκέδαζον ουζοπίνοντες αξιωματικοί και οπλίται του Ε.Δ.Ε.Σ, ους το Φρουραρχείον ουδόλως παρηνόχλησε, υπακούσασα διελύθη.
Κατά την διέλευσίν μας έξωθεν του καταστήματος του Γεωργίου Διαμάντη ακούσαμε ύβρεις κατά του Ε.Α.Μ. Εγώ εισήλθον διά να ίδω ποίοι είναι οι υβρίζοντες. Μετά λύπης μου διεπίστωσα ότι οι υβρίζοντες ήσαν αξ/κοί και οπλίται του Ε.Δ.Ε.Σ μεταξύ των οποίων, ο Αρχηγός του Αρχηγείου Τζουμέρκων Ε.Δ.Ε.Σ επίλαρχος κ. Αγόρος, ο Φρούραρχος Βουργαρελίου Ταγματάρχης κ. Κ. Παπαδόπουλος, ο ιατρός του Ε.Δ.Ε.Σ κ. Δημ. Αναγνώστου, ο ίλαρχος κ. Μπασαράκος, ο ίλαρχος του Ε.Δ.Ε.Σ και μέλος του κοινού Αρχηγείου κ. Ιωαν. Κατσαδήμας, ο ανθυπολοχαγός του Ε.Δ.Ε.Σ κ. Ιατρίδης και πολλοί άλλοι Αξκοί και οπλίται του Ε.Δ.Ε.Σ των οποίων τα ονόματα δεν γνωρίζω. Ουζοπίνοντες τραγουδούσαν και φώναζαν ΄Άέρα στους Εαμίτες, αέρα στους κομμουνιστές που θέλησαν να κοκκινίσουν την Ελλάδα οι άτιμοι οι κερατάδες΄΄. Ο ανθυπολοχαγός κ. Ιατρίδης εφώναζε μεγαλοφώνως χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι ΄΄ Δεν θα κυριαρχήσουν οι κουμμουνισταί αλλά το Ε.Δ.Ε.Σ ΄΄. Σ’ ένα τραγούδι που δε θυμάμαι ακριβώς τα λόγια αλλά περίπου, έλεγε : ΄΄ Δεν θα υψώσουμε Γερμανική και Ιταλική σημαία΄΄ ο κ. Ιατρίδης σηκωθείς όρθιος φώναξε. ΄΄ Πέστε την αλήθεια παιδιά Εαμίτικη σημαία δεν θα υψωθή και όχι των καταχτητών΄΄ Απορώ πως ο κ. Ιατρίδης πατριώτης προτιμά την σημαία των καταχτητών και όχι του Ε.Α.Μ. Όλοι μαζί έπειτα φώναζαν : ΄΄ Το αίμα που χύθηκε στη Θεσσαλία θα το βγάλουμε τώρα που πήραμε όπλα. Το δίκοπο μαχαίρι θα το στρίψουμε στην καρδιά τους. Θάνατος στους Εαμίτες θάνατος στους δολοφόνους και απολέμους. Θα πάμε ν’ απαλλάξουμε τη Θεσσαλία απ’ την Εαμίτικη λώβα΄΄. Αρχίσανε και πάλι να πίνουν και να διασκεδάζουν. Ξανασηκώνονται και πάλι και φωνάζουν :
΄΄ Ζήτω ο Ζέρβας κι΄η Αγγλία ΄΄
Κάτω το Ε.Α.Μ και η Ρωσσία΄΄
Σημειωτέον ότι το ανωτέρω γλέντι είχε χαρακτήρα επισήμου εορτής δεδομένου ότι έκλεισε με τον εθνικόν ύμνον.
Εξελθόντες μετά το πέρας του γλεντιού του καταστήματος οι ανωτέρω και αντικρύσαντες τους Εαμίτες που παρακολουθούσαν έξωθεν του καταστήματος το γλέντι τους (πλην του αρχηγού κ. Αγόρου όστις απεχώρησεν προς την οικίαν του) φώναξαν να στήσουν τα πολυβόλα. Ερωτάμε : Μήπως είμαστε Γερμανοί, Ιταλοί ή Βούλγαροι ;
Προς πιστοποιήση των ανωτέρω προτείνω ως μάρτυρας τους συναγωνιστάς του Ε.Α.Μ 1) Χρήστο Σόφην 2) ΑΘαν. Τσέ 3) Αλεξ. Παπαγεωργίου 4) Γεώρ. Τσίφτη 5) Αγγ. Σόφη 6) Επαμ. Ζάχον 7) Σωτ. Ζάχον 8) Δημ. Κοντοδήμο 9) Ανθυπολοχαγόν του Ε.Λ.Α.Σ Θεοφ. Γκούβελον.

Βουργαρέλι τη 31-8-43
Ο Εκθέτης                                           Οι μάρτυρες
Τ.Υ.                                                         Τ.Υ.

Advertisements