Απόφαση συγκρότησης Κοινών Τοπικών Αρχηγείων, ΕΟΑ/ΚΓΣ/29 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 20
Το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον, θεωρούν αναγκαίαν την ταχείαν συγκρότησιν, των Κοινών Τοπικών Αρχηγείων και την έναρξιν συνεργασίας των Εθνικών Οργανώσεων, τόσων διά στρατιωτικής φύσεως ζητήματα όσον και διά τα τοιαύτα τάξεως και γαλήνης της περιοχής των

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1) Την μέχρι της 15ης Σ/βρίου διά τα υφιστάμενα και ευθύς άμα τη ιδρύσει των διά τα νέα, συγκρότησιν των Κοινών τοπικών Αρχηγείων, Υπαρχηγείων όπου υφίστανται ομάδες διαφόρων Οργανώσεων. Οπου δεν υφίστανται Ομάδες οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων να συνεργάζωνται στενώτατα.
ΙΙ) Να κληθώσιν ενταύθα την 20ην Σ/βρίου ανά 1 Αξ/κός ή έτερον πρόσωπον εξ εκάστης περιοχής (Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, 2 εκ της Στερεάς Ελλάδος) και εξ εκάστης των εκεί ευρισκομένων οργανώσεων, προς παροχήν αυτοίς οδηγιών και εντολών, επί της ανάγκης και του τρόπου καθοδηγήσεως των Ανταρτών και του Λαού διά την αδέλφωσιν και την συνεργασίαν. Οι αποσταλησόμενοι ενταύθα δέον να συγκεντρώσιν ιδιότητα μορφωμένων, διαλλακτικών και κύρους ανθρώπων, δυναμένων να επιβάλωσιν εις πάντας τας ως ανωτέρω εντολάς του Κοινού Γεν. Στρατηγείου.
Σ.Δ. τη 29 Αυγούστου 1943
Η
Βρεττανική Στρατ. Αποστολή
Κρις Αντ/ρχης
Ο                                                                                     Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                                      Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Π. Ραφτόπουλος                                                              Στέφανος Σαράφης
Συν/ρχης                                                                               Υποσ/γος
Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements