Διαταγή μετακίνησης κατοίκων πόλεων αρ.18, ΕΟΑ/ΚΓΣ/29 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

 Απόφασις αριθμ. 18

Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, έχον υπ’ όψιν ότι άτομα τινά ή και Κοινότητες, επί τη παραγγελία των Αρχών κατοχής, απέστειλαν εις αυτούς σφάγια ή άλλα τρόφιμα

 Αποφασίζει

Οπως του λοιπού ουδέν είδος τροφίμων ή πάσης φύσεως είδος αποστέλληται εις τον εχθρόν.
Οσάκις κάτοικοί τινε ή χωρία λαμβάνουν εντολήν αποστολής είδους τινός, να μην εκτελώσιν την εντολήν ταύτην αλλά να ειδοποιώσιν αμέσως τα πλησιέστερα ένοπλα τμήματα αμφοτέρων των οργανώσεων, άτινα δέον να λαμβάνωσι μέτρα προσβολής του εχθρού και προστασίας των χωρίων.
Εν η περιπτώσει κάτοικοι τινές φοβούνται αντεκδικήσεις των εχθρικών τμημάτων, δύνανται να αναχωρήσωσιν εκ των εγγύς των πόλεων χωρίων των, αποκομίζοντες και τα υπάρχοντα των.

Σ.Δ. τη 29 Αυγούστου 1943
Η
Αγγλική Στρατ. Αποστολή
Κρις Συν/ρχης

Ο                                                                     Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ          Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Γκικόπουλος                               Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Υ.)

Advertisements