Απόφαση κατάσχεσης τροφίμων, ΕΟΑ/ΚΓΣ/26 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 17
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον έχον υπ’ όψει ότι εσχάτως εσημειώθησαν αθρόαι αγοραί και εξαγωγαί κρεάτων, ως και μεγάλαι υψώσεις των τιμών των,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

όπως διά την εξασφάλισιν της διατροφής των μονίμων Ανταρτικών Σωμάτων επιβληθή παρακράτημα 30% επί της εξακτέας εξ εκάστης περιοχής ποσότητος κρέατος.
Εις τα παρακρατήματα υποχρεούται ο αγοραστής- εξαγωγεύς όστις οφείλει να παραδώση τούτο εις το Κοινόν Τοπικόν Αρχηγείον της περιοχής εξ ης εξάγεται το κρέας, λαμβάνων παρ’ αυτού απόδειξιν παραδόσεως του παρακρατήματος και άδειαν εξαγωγής της υπολοίπου ποσότητος, αναγραφομένης εις αριθμόν κεφαλών ζώων και συνολικόν ποσόν οκάδων
Το παρακρατούμενον ποσοστόν θα πληρώνηται εις τον εξαγωγέα αντί το πολύ 8.000 δραχμών κατ’ οκάν, καθαρού βάρους.
Τα εκ παρακρατήματος συγκεντρούμενα σφάγια θα διατίθενται υπό των Κοινών Επιμελητειών εις τα τμήματα αμφοτέρων των Οργανώσεων αναλόγως της δυνάμεως των.
Τυχόν εξαγωγή κρέατος άνευ αδείας απαγορεύεται, τιμωρείται δε διά κατασχέσεως του 50% της λαθραίως εξαγομένης ποσότητος και εν υποτροπή δι’ ολοκληρωτικής κατασχέσεως.
Ως περιφέρειαι εκτός των οποίων απαγορεύεται η άνευ αδείας εξαγωγή κρέατος θεωρούνται αι τοιαύται των τέως Δήμων.
Συνεπώς ο αγοραστής – εξαγωγεύς, αφού προβή εις τας αγοράς του, υποχρεούται όπως παρουσιασθή εις το οικείον Κοινόν Τοπικόν Αρχηγείον ή Υπαρχηγείον ή όπου δεν συνεκροτήθησαν κοινά τοιαύτα, εις το ανώτερον εν τη επαρχία ανταρτικόν κλιμάκιον Διοικήσεως, εις ο θέλει παραδόσει το παρακράτημα λαμβάνον την μνημονευθείσαν απόδειξιν παραδόσεως ως και την έγγραφον άδειαν εξαγωγής.
Ανευ των τοιούτων εγγράφων παν ένοπλον τμήμα των Εθνικών Οργανώσεων ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ ή ΕΚΚΑ, δέον να συλλαμβάνη τον λαθροεξαγωγέα και ομού μετά των εξαγωμένων σφαγείων να τον οδηγεί εις το οικείον Τοπικόν Αρχηγείον ή Υπαρχηγείον προς επιβολήν της κατά προηγουμένην παράγραφον ποινής.
Εις εφωδιαζομένους με αδείας αγοράς ή μεταφοράς σφαγίων εκδιδομένας υπό Γερμανικών ή Ιταλικών αρχών θα απαγορεύεται η αγορά και εξαγωγή

Σ.Δ.Γενικού Στρατηγείου26-8-43
Η
Αγγλική στρατιωτική Αποστολή
Κριστ
Ο Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                           Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Π.Ραυτόπουλος                                                   Στέφανος Σαράφης

Ακριβές Αντίγραφον
Το ΙΙ πολιτικόν Γραφείον

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements