Απόφαση μη μισθοδοσίας ανταρτών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡ. 14
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον ερμηνεύον το άρθρον 9 της αποφάσεως 3 και έχον υπ’ όψει την από 18-8-43 κοινήν απόφασιν των αρχηγών ΕΔΕΣ Ναπολ. Ζέρβα και ΕΛΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.

Α π ο φ α σ ί ζ ει

1) Ουδείς αντάρτης δικαιούται μισθού εις χρήμα ή εις είδος, ούτε δι’ εαυτόν ούτε διά την οικογένειάν του. Μόνον όταν η οικογένεια του αντάρτου είναι εξηκριβωμένως άπορος, δύναται να χορηγηθεί βοήθημα εις είδος καθοριζόμενος εις 100 δράμια σίτου ή αραβοσίτου κατά μέλος οικογενείας και καθ’ έκαστην ημέραν, εφ’ όσον υπάρχουσιν διαθέσιμοι ποσότητες.
2) Επιπλέον του σίτου ή αραβοσίτου και εφ’ όσον τα υπό συμμάχων χορηγούμενα εις τας ανταρτικάς Εθνικάς Οργανώσεις χρήματα επαρκώσι, δύνανται να χορηγώνται κατά καιρούς και άλλα είδη τροφίμων, σάπων κλπ.
3) Διά την εξακρίβωσιν του βαθμού της απορίας και του αριθμού των μελών της οικογενείας του αντάρτου θα υποβάλληται έγγραφος υπεύθυνος δήλωσίς του, βεβαιουμένη διά την ακρίβειαν του περιεχομένου της υπό του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Αγώνος ΕΔΕΣ και υπό του υπευθύνου του ΕΛΑΣ και της ΕΚΚΑ όπου υπάρχει αυτή ασχέτως εάν ο αντάρτης ανήκει εις την μίαν ή στην ετέραν οργάνωσιν.
Εν περιπτώσει διαφωνίας των εκπροσώπων των Οργανώσεων περί του χαρακτηρισμού της απορίας και των μελών οικογενείας, διενεργείται κοινή εξέτασις παρά βαθμοφόρων των τοπικών ενόπλων τμημάτων και μόνον μετά την ομόφωνον απόφασιν των θα χορηγείται το βοήθημα
4) Διά τας οικογενείας των Αξιωματικών και ανταρτών εφ’ όσων αύται ευρίσκονται μακράν και εφόσον συνετηρούντο αύται μόνον διά των αποδοχών ας ο αξκός ή ο αντάρτης ελάμβανε προ της συμμετοχής του εις τα ανταρτοσώματα δύνανται κατά την κρίσιν των Αρχηγών των οικείων Οργανώσεων να χορηγήται βοήθημα εις χρήμα ανάλογον προς τον τόπον διαμονής των οικογενειών και τον αριθμόν των μελών των.
Σ.Δ. τη 25 Αυγούστου 1943
Η
Βρεττανική Στρατ. Αποστολή
Κρις Συν/ρχης
Ο                                                                 Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                    Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Γκικόπουλος                                                 Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements