Ακύρωση κυκλοφορίας φ.4 εφημερίδας Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 16
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, λαβόν γνώσιν του περιεχομένου του εσχάτως κυκλοφορήσαντος ενιαχού υπ’ αριθ. 4/4.8.43 πολυγραφημένου φύλλου της Εφημερίδος του ΕΔΕΣ “Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς”

Α π ο φ α σ ί ζε ι

όπως μη θεωρηθή κυκλοφορήσαν ουδαμού το φύλλον τούτο, διότι, παρά τας διαταγάς του Στρατηγού Ζέρβα, προς καταστροφήν του, εστάλησαν κατά λάθος αντίτυπα εις περιοχήν τινά, και διότι ωρισμένοι περίοδοι του κυρίου άρθρου της εφημερίδος ταύτης, θεωρηθείσαι ως θίγουσαι την Οργάνωσιν ΕΑΜ – ΕΛΑΣ δεν εγκρίνονται υπό του Γεν. Αρχηγού του ΕΔΕΣ και δεν απηχούσι τας γνώμας και τας επιθυμίας της Οργανώσεως ταύτης, αίτινες είναι η τάσις προς αδέλφωσιν και αλληλοεκτίμησιν του εθνικού έργου των διαφόρων Οργανώσεων και η ενωμένη κατεύθυνσις όλων των Ελλήνων προς την απελευθέρωσιν της Πατρίδος μας και την εξασφάλισιν των ελευθεριών του Ελληνικού Λαού.

Σ.Δ. τη 25 Αυγούστου 1943
Η
Βρεττανική Αποστολή
Κριστ
Ο                                                                       Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                       Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Τ.Ραυτόπουλος                                                  Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Υ.)

Advertisements