Διαταγή Φύλαξης πεδίων ρίψεως. ΟΑ/ΓΣ/24 Αυγ 1943


Ι ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 11
Το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον, συνελθόν σήμερον την 24ην Αυγούστου 1943.
Αποφασίζει
όπως εις πάντα τα πεδία της ρίψεως ειδών από αεροπλάνων τα ευρισκόμενα εις περιοχάς εις ας διαμένουσι μόνιμα τμήματα των διαφόρων Εθνικών Οργανώσεων διατίθενται εκάστοτε μικταί εξ ανταρτών πασών των οργανώσεων, ίσης δυνάμεως ανδρών εξ εκάστης Οργανώσεως.
Η δύναμις των φρουρών θα κανονίζηται υπό του Κοινού Τοπικού Αρχηγείου περιοχής του πεδίου ρίψεως, υφ’ ο και θα υπάγηται η φρουρά αύτη.
Γενική εντολή της φρουράς του πεδίου ρίψεως θα είναι προπαρασκευασμένη η………….. η συντήρησις και σβέσις των κεκανονισμένων πυρών, η παρακολούθησις και η περισσυλλογή άνευ φθορών ή κλοπών των ριπτομένων υλικών, η επί τόπου φρούρησις ………. μέχρι της μεταφοράς των εκείθεν ενδεχομένως δε η συνοδεία κατά την μεταφοράν και η εξασφάλησις εν ταις αποθήκαις μέχρι της διανομής των υλικών.
Ανδρες της φρουράς πλημμελώς εκτελούντες τα καθήκοντα των ή κλέπτοντες είδη εκ των ριπτομένων, παραπέμπονται εις το Στρατοδικείον.

Η διανομή των υλικών θα γίνηται παρά των τοπικών Κοινών Αρχηγείων αναλόγως της δυνάμεως και των αναγκών εκάστης Οργανώσεως.

Η Αγγλ. Στρ. Αποστ.
Κρίστ
Αντιπρ. του ΕΔΕΣ                                                       Αντιπρ. του ΕΛΑΣ
Ραφτόπουλος                                                                      Στ. Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements