Καταπιεστικά μέτρα κατά Ελλήνων Βουλγαροκρατουμένων Περιοχών, ΓΕΣ/Α2/23 Αυγ 1943


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 8251/23-8-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
«Περί των νέων καταπιεστικών μέτρων κατά Ελλήνων Βουλγαροκρατουμένων Περιοχών «.
Αφιχθέντες εσχάτως Έλληνες εκ των Βουλγαροκρατουμένων περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης κατέθεσαν τα κατωτέρω εφαρμοζόμενα κατά των Ελλήνων καταπιεστικά μέτρα.
Ι) Περιοχή Κομοτινής.
α) Την 14-2-43 συνελήφθησαν παρά των Βουλγάρων 60 περίπου Έλληνες διαφόρων επαγγελμάτων ηλικιών, κοινωνικών τάξεων υπό το πρόσχημα ότι ελάμβανον γνώσιν δελτίου ραδιοφωνικών νέων.
Άτομον αναχωρήσαν την 8-3-43 εκ Κομοτινής επιβεβαιοί τ’ ανωτέρω και επί πλέον έτι συνεχίζονται σποραδικές συλλήψεις Ελλήνων.
β) Περί τα μέσα του μηνός Ιανουαρίου 1943 αι Βουλγαρικαί Αρχαί Κομοτινής ειδοποίησαν τους πλανοδίους Έλληνας μικροπωλητές ότι απαγορεύεται η εξάσκησις του επαγγέλματος των και ότι θα επιτραπή μόνον όταν δηλώσουν ότι αποδέχονται την Βουλγαρικήν υπηκοότητα.
Εις τα χωρία οι διάφοροι Βούλγαροι Δήμαρχοι υποχρεώνουν τους Έλληνας χωρικούς χρησιμοποιούντες προς τούτο διαφόρους απειλάς και πιεστικά μέτρα να υπογράφουν δηλώσεις αποδοχής της Βουλγαρικής υπηκοότητος. Εις αρκετά χωρία φαίνεται ότι σημαντικός αριθμός χωρικών υπέκειψαν εις την βίαν των Βουλγάρων. Αντιθέτως εις την Κομοτινήν ουδείς επί του παρόντος εδήλωσεν βουλγαρικήν υπηκοότητα.

2) Περιοχή Σερρών.
α) Εις την πόλιν Σέρραι περί τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου ε.ε. συνελήφθησαν 120 περίπου άτομα διαφόρων ηλικιών και επαγγελμάτων υπό το πρόσχημα ότι ελάμβανον γνώσιν κρύφα κυκλοφορούντος δελτίου ραδιοφωνικών νέων, υπό τινος νέας.
Την 3-1-43 και περί ώραν 10ην ανετινάχθη διά δυναμίτιδος, τοποθετηθείς προς τούτο υπό συνεργείου Βουλγάρων στρατιωτών με επί κεφαλής Λοχαγόν του Πυροβολικού, το εγγύς του Σιδηροδρομικού Σταθμού Σερρών Ηρώον της Μεραρχίας Σερρών, του οποίου η πλήρης καταστροφή επήλθεν.
β) Εις το χωρίον Μελενικίτσιον Σερρών αρχικώς ενεγράφησαν ελάχιστοι εκ των κατοίκων ως βούλγαροι, Βραδύτερον ηναγκάσθησαν να εγγραφώσι άπαντες ως βούλγαροι, καθ’ όσον ωργανούντο ειδικαί επιδρομαί κατά διαφόρους νύκτας κατά τας οποίας εδέροντο ανηλεώς οι κάτοικοι υπό Βουλγάρων Χωροφυλάκων και Κομιτατζίδων.
Εις τα λοιπά χωρία της περιοχής Σερρών ελάχιστοι εκ των γηγενών υπέκυψαν εις την βίαν και ενεγράφησαν Βούλγαροι.
3) Περιοχή Δράμας.
Την 4-2-43 συνελήφθησαν παρά των Βουλγάρων οι κάτοικοι Καλής Βρύσης – Δράμας Θεόδωρος Μούρτζιος μετά του πατρός του (τέως Μακεδονομάχους) και Αντώνιος Μάγγας εκ Λαρίσσης (τέως Χωροφύλαξ) υπό το πρόσχημα ότι δήθεν ελάμβανον χρήματα από συλλόγόν τινα, όστις διανέμει τοιαύτα χρήματα και προς άλλους Έλληνας ως βοήθημα οικονομικόν και ότι δήθεν ήρχετο εις επαφήν με πεσόντας αλεξιπτωτιστάς εις την περιοχήν των. Μετά 8/ήμερον κράτησιν εις τα κρατητήρια της Ασφαλείας Δράμας, όπου υπέστησαν συνεχείς κακοποιήσεις διά ξυλοδραμού, μετήχθησαν εις Καβάλλαν, εκείθεν διά βενζινοπολοίου εξετοπίσθησαν περιοχήν Ολυμπιάδος – Χαλκιδικής (Γερμανοκρατουμένη περιοχή.)-
(Ε.Π. 774/11-3-43/Γ.Δ. Μακεδονίας/ Υ.Ε.Α. /ΙΙ/Β/Α.Π. 8251/23-3-43).

Advertisements