Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/22 Αυγ 1943


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.΄
Αριθμ. Πρωτοκ. Α.Π. 8491/22-6-43

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
-1-
Κατά πληροφορίας, εις το χωρίον Πόρπη – Κομοτινής, μετεφέρθησαν εκ του εσωτερικού της Βουλγαρίας 30 βουλγαρικαί οικογένειαι εγκατασταθείσαι επί Ελληνικών οικιών, αφού προηγουμένως εξεδιώχθησαν εκ τούτων οι ιδιοικτήται των. Ομοίως εις τας οικογενείας ταύτας διενεμήθησαν αγροί αφαιρεθέντες εκ των Ελλήνων.
-2-
Κατά πληροφορίας, τα χρέη των Ελλήνων της βουλγαροκρατουμένης Ελληνικής περιοχής προς το Ελληνικόν Δημόσιον και την Ελληνικήν Αγροτικήν Τράπεζαν, πληρώνονται ήδη αναγκαστικώς εις το βουλγαρικόν δημόσιον.
Όσοι εκ των Έλλήνων αδυνατούν να εξοφλήσουν τα προς το Ελληνικόν εκκρεμούντα εντάλματα, υφίστανται κατάσχεσιν των επίπλων των και οικιακών σκευών, άτινα εκποιούνται υπέρ του Βουλγ. Δημοσίου.
-3-
Κατά παρασχεθείσας τω Κέντρω Αλλοδαπών πληροφορίας, υπό των αφικνουμένων εν Θεσ/νίκη Ελλήνων εκ των βουλγαροκρατουμένων Ελληνικών εδαφών, η κατάστασις εν ταις περιοχαίς ταύταις Ελλήνων οσημέραι βαίνει επί τα χείρω, συνεπεία των συνεχιζομένων πιέσεων υπό των βουλγαρικών αρχών. Σχετικώς παρ΄Ελλήνων τινών, ων κατέχει τα στοιχεία το Κ.Υ.Α. Θεσ/νίκης αφιχθέντων μόλις εκ των ανωτέρω εδαφών, μετεδόθη ότι αι πιέσεις των βουλγαρικών αρχών συνεχίζονται με μεγαλυτέραν ωμότητα, υπό το πρόσχημα, ότι οι πιεζόμενοι Έλληνες κατέχουσι όπλα.
Ούτω την 15-4-43 εις χωρίον Γραβούνα της Καβάλλας συνελήφθησαν 13 άτομα με την δικαιολογίαν ότι κατείχον όπλα, άτινα εκακοποιήθησαν ανηλεώς και των δύο τούτων οι όνυχες εξήχθησαν, των δε υπολοίπων η τύχη αγνοείται. Εις το αυτό χωρίον προ τινός συνελήφθη ο ιερεύς, όστις εξετοπίσθη με την δικαιολογίαν ότι ήτο αντάρτης, ενώ εν τη πραγματικότητι το τοιούτον ετύγχανεν όλως αναληθές. Ωσαύτως τον παρελθόντα Αύγουστον εις χωρίον Πέρνη της περιοχή Καβάλλας συνελήφθησαν Έλληνες, οίτινες εκακοποιήθησαν μέχρις σημείου να υποκύψουν εις τας κακοποιήσεις, υπό το πρόσχημα ότι κατείχον όπλα οι δύο τούτων, οι δε έτεροι δύο υπέγραψαν επί φύλλου χάρτου αγνοούντες τον λόγον της τοιαύτης υπογραφής των, ενώ εκ των υστέρων εζητήθη παρ’ αυτών χρηματικόν ποσόν, με την δικαιολογίαν, ότι η υπογραφή των αφεώρα κατοχήν παρ’ αυτών όπλων και ότι παραπεμφθέντες εις δίκην δεν παρέστησαν εις αυτήν .
Εκ των αναχωρούντων εκ της βουλγαροκρατουμένης Ελληνικής περιοχής, Ελλήνων, οι πλείστοι άγουσιν ηλικίαν στρατεύσιμον, τούτο δε, διότι την 2 Μαΐου εκλήθησαν εκ νέου δι’ επιστράτευσιν αι κλάσεις 1941-1942, αίτινες κατά το παρελθόν έτος είχον επιστρατευθή και είχον διατεθή επί εξάμηνον εις έργα κατασκευής οδών και Σιδ/κών δικτύων.
Εκτός της ανωτέρω επιστρατεύσεως, συλλαμβάνονται Έλληνες ανεξαρτήτως ηλικίας, εφ’ όσον κρίνουσιν αι βουλγ. αρχαί, ότι ούτοι δύνανται ν’ απομακρυνθώσιν εκ του τόπου καταγωγής των και διατεθώσιν εις διάφορα έργα.
-4-
Κατά πληροφορίας, την 9-5-43 και κατά τας μεταμεσονυκτίους ώρας, συνελήφθη εν Σέρραις υπό των εκεί βουλγαρικών αρχών, ο έμπορος Βασ. Ζαρκές, υπό το πρόσχημα του κομμουνιστού και ενεκλείσθη εις το κρατητήριον του Τμήματος Ασφαλείας. Ωσαύτως την αυτήν ημέραν συνελήφθησαν περί τα 40 άτομα με την αυτήν ως άνω κατηγορίαν. Οι ούτω συλλαμβανόμενοι κακοποιούνται και είτα εκτοπίζονται.
-5-
Προ μηνός εκλήθησαν δι’ ονομαστικών προσκλήσεων εν Σέρραις περί τους 300 Έλληνες, ίνα παρουσιασθώσιν εις τα Τμήματα της περιφερείας των.
Παρουσιαζόμενοι ούτοι εις τα οικεία τμήματα, τους ανεκοινούντο, ότι υπεχρεούντο να παρουσιασθώσιν εκ δευτέρου την επομένην, φέροντες μεθ’ εαυτών δέμα ρουχισμού, προκειμένου ν’ αναχωρήσωσι διά τα έργα του Δουνάβεως, συγχρόνως όμως τους επεβάλλετο να υπογράψωσιν επί φύλλου χάρτου χωρίς να γνωρίζωσι την αιτίαν της υπογραφής, ενώ εκ των υστέρων απεδέχθη, ότι δήθεν οικειοθελώς απήρχοντο προς εργασίαν εις τα έργα του Δουνάβεως.
Διά τους τυχόν εκ τούτων μη παρουσιαζομένους, ελαμβάνοντο ως αντίποινα πιεστικά μέτρα εις βάρος των οικογενειών των, μηδ’ αυτών των γυναικών των εξαιρουμένων.

-6-
Την 1-5-43 ήρξατο υπό των βουλγαρικών αρχών η απογραφή του πληθυσμού της πόλεως Σερρών και των περιχώρων. Προς τούτο κατηρτίσθησαν επιτροπαί κατά τομείς, αίτινες περιήρχοντο τας οικίας και υπέβαλον τις κάτωθι ερωτήσεις : Ι) Πόσα μέλη έχει ή οικογένεια, ονοματεπώνυμον εκάστου, ηλικίαν και επάγγελμα, 2) Εάν υπάρχουν τέκνα ή συγγενείς των διαμένοντες εις την υπόλοιπον Ελλάδα, που και ποίαι αι διευθύνσεις των, 3) ποίαν υπηκοότητα έχουσι και τίνα θ’ αποκτήσωσι και 4) εάν θα παραμείνωσιν εις το τόπον της νυν διαμονής των ή θα εγκαταλείψωσι τούτον.
Οι πλείστοι των Ελλήνων εδήλωσαν ότι είναι Έλληνες και θα παραμείνωσι ως τοιούτοι. Εν τούτοις όμως αι βουλγαρικαί επιτροπαί ανέγραφον ψευδώς εις τας δηλώσεις διά τους περισσοτέρους εκ τούτων και ιδία τους αδυνάτου χαρακτήρος, ότι θα παραμείνωσι δήθεν ως Βούλγαροι.
-7-
Αι υπό των Γερμανικών αρχών εκδιδόμεναι άδεια αναχωρήσεως Ελλήνων εκ των βουλγαροκρατουμένων Ελληνικών εδαφών, εις τα Ελληνικά τοιαύτα, καθορίζουσι προθεσμίαν αναχωρήσεως, πλην όμως αι Βουλγαρικαί αρχαί μη λαμβάνουσαι υπ’ όψιν την προθεσμίαν ταύτην, ειδοποιούν τους Έλληνας πολύ ενωρίτερον της εκπνοής της προθεσμίας και επιβάλλουν ως ημέραν αναχωρήσεως την επομένην ή μεθεπομένην της ειδοποιήσεώς των, εις τρόπον ώστε οι υπό αναχώρησιν να μη είναι εις θέσιν να παραλαμβάνωσι μεθ’ εαυτών τ’ απαραίτητα αντικείμενα και ούτω αναγκάζονται να εγκαταλείψωσιν ολόκληρον την περιουσίαν των εις τους Βουλγάρους.
-8-
Διά νόμου εθεσπίσθη όπως καταβληθή εις το Βουλγαρικόν Δημόσιον εσωτερικόν δάνειον επί των κτημάτων, ούτινος η εφαρμογή άρξηται από της 20ης Ιουνίου ε. έτους. Οι ξένοι υπήκοοι εξαιρούνται του μέτρου τούτου, πλην των Ελλήνων, όσοι των οποίων στερούνται χρημάτων διά την καταβολήν 40 χιλ. λέβων επί ενός εκατομμυρίου, υποχρεούνται να εκποιήσωσι την επίπλωσιν της οικίας των ή ότι άλλο πολύτιμον κατέχουσιν, ουχί όμως αυτό το κτήμα.
-9-
Εις τους αναχωρούντας διά την Γερμανοκρατουμένην Ελλάδα, ενεργείται αυστηρός έλεγχος υπό των κατά τόπους τελωνείων, παρ’ ων επιτρέπεται εις τους Έλληνας να φέρωσιν ελάχιστα είδη και οικιακά αντικείμενα, απαγορευομένης της εν Ελλάδι μεταφοράς τροφίμων, μαλλίνων ειδών, Ραπτομηχανών, θερμαστρών κλπ.
Ειδικώς, όσον αφορά τα κομιζόμενα χρήματα επιτρέπεται να κατέχωσιν 200 λέβα κατ’ άτομον, Ελληνικά δε χρήματα ούτε δραχμήν.
Διά τους Έλληνας τους αναχωρούντας λάθρα εις Γερμανοκρατούμενον Ελληνικόν έδαφος, λαμβάνονται παρά των Βουλγάρων πιεστικά μέτρα εις βάρος των οικογενειών των, χωρίς να επιτραπή η παραλαβή οιουδήποτε και του πλέον ασημάντου αντικειμένου, ολόκληρον δε το περιεχόμενον των οικιών, ως και αι περιουσίαι των δημεύονται υπό του Δημάρχου και διατίθενται εις τους εκ Βουλγαρίας αφικνουμένους και εγκαθισταμένους εν τοις χωρίοις Βουλγάρους, ων η κίνησις παρατηρείται εσχάτως εξαιρετική, ιδία δε εις την περιφέρειαν Σερρών.
-10-
Όσον αφορά την επισιτιστικήν κατάστασιν παρασχέσθησαν αι κάτωθι πληροφορίαι, παρά προσώπου σοβαρού και αξιοπίστου, αφιχθέντος εσχάτως εκ Δράμας.
Κατά το διετές χρονικόν διάστημα της κατοχής της Δράμας υπό των Βουλγάρων, η εξαμελής οικογένεια του έλαβε τρόφιμα, Ι) δύο κιλά ζακχάρεως, 2) δύο κιλά ορύζης, 3) πέντε κιλά κρέατος, 4) τέσσαρα τεμάχια σάπωνος και 5) άρτον εκ 200 γραμ. ημερησίως δι’ έκαστον άτομον.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Κατά πληροφορίας, Βουλγαρική εφημερίς της 30 Απριλίου ε.ε. εκδιδομένη εν Ξάνθη, ανέγραφε τα κάτωθι, εν σχέσει προς τα Βουλγαροκρατούμενα Ελληνικά εδάφη : Οι αρχομανείς και μεγαλομανείς Έλληνες είχον σκοπόν να κατακτήσουν μεθοδικώς τα εδάφη μας, τα οποία προϊστορικώς ανήκουν εις ημάς με την εκδίωξιν του πληθυσμού και εγκατάστασιν προσφύγων εκ Μικράς Ασίας και διαφόρων άλλων μερών. Ημείς θα διεκδικήσωμεν τα εδάφη αυτά με το αίμα μας και καμμία δύναμις δεν είναι δυνατόν να τ’ αποσπάση από ημάς.
(Αριθ. Πρωτ. Ι03/Ι4-Ι-23/Ι8-6-43.Υπ Εσωτ.ΙΙ/Β΄.Α.Π.8491/22-6-43).

Advertisements