Ωμότητες σε βάρος της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, ΕΔΕΣ/18 Αυγ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ

 ΠΙΝΑΞ

Ο εμφαίνων τας διαπραχθείσας ωμότητας εις βάρος της Ελληνικής εν Αλβανία Μειονότητος.
Φονευθέντες Βορειοηπειρώται
1) Εις Δέλβινον 2
2) -΄΄- Δίβρην 1
3) -΄΄- Γοραντζήν 6
4) -΄΄- Λιμπόχοβον 15
5) -΄΄- Ανω Λάμποβον 5
6) -΄΄- Γλήναν 23 και μερικός εμπρησμός του χωρίου.
Σύνολον 52
Εις περιφέρειαν Κορυτσάς αγνοείται ο αριθμός των φονευθέντων, γνωρίζομεν μόνον ότι εις χωρίον Μπόροβα εφονεύθησαν 130.
Τα εμπρησθέντα χωρία της Κορυτσάς, Πρεμετής και Λεσκοβικίου ανέρχονται εις 83 εκ των οποίων ενθυμούμεθα τα εξής ονόματα.
Ι) Μπόροβα, 2) Μπαρμάσι, 3) Σάλεσι, 4) Πόντα, 5) Στίκκα, 6) Πόζανη, 7) Τσασόβα, 8) Ζέππα, 9) Βλαχοψηλοτέρα, 10) 173 Καταστήματα και 150 οικίαι έμειναν της Πρεμετής, 11) ολόκληρος αγορά Λεσκοβικίου.
Ταύτα πάντα διεπράχθησαν υπό Αλβανών εν συνεργασία με τα Ιταλικά Στρατεύματα.
Κάπου τη 18 Αυγούστου 1943
Ο
Γενικός Αρχηγός
(Τ.Σ. – Τ.Υ.)

Advertisements