Διαταγή συνεργασίας ανταρτικών ομάδων αρ.7, ΕΟΑ/ΚΓΣ/18 Αυγ 1943


 ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 7
Το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον λαβόν υπ’ όψιν ότι μέχρι τούδε παρά τινων οπαδών και εν πολλοίς στελεχών των διαφόρων Εθνικών οργανώσεων δεν κατενοήθη πλήρως ο σκοπός και το πνεύμα των Οργανώσεων του Κοινού Γεν. Στρατηγείου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) ΄Οπως γνωσθή εις πάντας ανεξαιρέτως τους αντάρτας και τους πολίτας ότι ο σκοπός των εγγράφων τούτων είναι α) Να επιτευχθή πλήρης και ειλικρινής συνεργασία απασών των Εθνικών οργανώσεων και επιτυχής συντονισμός των δυνάμεων των μέσων και των προσπαθειών απάντων των Ελλήνων προς εκδίωξιν εκ της Ελλάδος των ξένων κατακτητών και β) να δοθή από τούδε πλήρης ελευθερία σκέψεως και ενεργείας εις άπαντας τους ΄Ελληνας περί του τρόπου της διοικήσεως των.
Το από της υπογραφής των εγγράφων τούτων μέχρι σήμερον διάστημα απέδειξε ότι τινές δεν κατεννόησαν τους σκοπούς και το πνεύμα των ή ησέβησαν προς τας διαταγάς των αρχηγών των.
Ούτως οπαδοί των διαφόρων οργανώσεων κατηγορούσιν αλλήλους διά των επιθέτων “φασισταί, Κομμουνισταί, δικτάτορες, διεθνισταί, πουλημένοι, λησταί, χαφιέδες, σφαγιαταί κλπ. Δέον να κατανοηθή καλώς παρ’ όλων ότι οι αγωνιζομένοι σήμερον με τα όπλα ανά χείρας, οπουδήποτε και αν ανήκουν, είναι ΄Ελληνες πατριώται, επιτελούντες το ιερώτερον καθήκον προς την πατρίδα και ως τοιούτοι είναι άξιοι πάσης τιμής και απολύτου σεβασμού παρά πάντων. Συνεπώς τοιούτοι χαρακτηρισμοί ή έτεροι προσβλητικοί απαγορεύονται να εκστομίζονται. Οι παραβάται θα τιμωρούνται αυστηρώς ως σαμποταρισταί του έργου μας διά την ΄Ενωσιν των Ελλήνων και την ταχείαν απελευθέρωσιν της πατρίδος μας, ως διασπασταί των Ελληνικών δυνάμεων.
Παρά τινων κατηγορείται η διάθεσις λιρών εις αντάρτας και τας οικογενείας των. Ως αναφέρεται εν τω άρθρω 9 της αποφάσεως 3 εις πάσας τας οργανώσεις διατίθενται μία λίρα δι’ έκαστον αντάρτην και με το ποσόν αυτό καλύπτονται τα έξοδα του αντάρτου, της απόρου οικογενείας του, και πάντα τα λοιπά των οργανώσεων (μεταφορικά, γραφικά κλπ.). Συνεπώς δι’ ουδένα χορηγούνται περισσότερα ή ολιγώτερα. Τα χρήματα ταύτα παραδίδονται εις τα τμήματα και όχι εις χείρας των ανταρτών. Αι λίραι ως και πάσα ετέρα βοήθεια των συμμάχων δεν δίδονται προς εξαγοράν συνειδήσεων ή προς καταρτισμόν μισθοφορικού στρατού, η ως δάνειον, αλλά προς συντήρησιν στρατού συμβάλλοντος εις Κοινόν κατά του άξονος συμμαχικόν αγώνα.
Υπό τινων διαδίδονται ότι τινές, διά να παρασύρωσιν αντάρτας προς την οργάνωσιν των, προσφέρουσι ή υπόσχονται χρήματα. Τούτο δεν είναι επιτετραμμένον ούτε δυνατόν. Εάν τινες δίδωσιν απατηλάς υποσχέσεις δέον αμέσως να καταγγέλωνται. Στελέχη τινά ήσκησαν ψυχολογικήν ενιαχού δε και ετέραν βίαν διά την εγγραφήν ανταρτών εις τας ομάδας των, έτερα δε ημπόδισαν αντάρτας να μεταπηδήσουν εκ της οργανώσεώς των εις την ετέραν. Τούτο απαγορεύεται καθ’ όσον και το άρθρον 9 του Συμφωνητικού και το ΙΙον της αποφάσεως 3 αναγράφωσι ότι πας ΄Ελλην είναι απόλυτα ελεύθερος να εγγραφή ή να μεταπηδήση εντός διμήνου από της κοινοποιήσεως εις την οργάνωσιν της προτιμήσεως του. Συνεπώς ουδείς έχει δικαίωμα να εμποδίση την τοιαύτην θέλησιν του αντάρτου, ο οποίος μεταπηδών από της μιας ειςτην ετέραν οργάνωσιν, υποχρεούται μόνον να επιστρέψη εις την εγκαταλειπομένην οργάνωσιν τα είδη οπλισμού και ιματισμού άπερ έλαβε παρά ταύτης.
Παρ’ ενίων συλλαμβάνονται άτομα ανήκοντα εις ετέραν οργάνωσιν επί διαφόροις προφάσεσι και οδηγούνται εις διάφορα Αρχηγεία και λοιπά όπου κρατούνται με ωρισμένας κατηγορίας έστω και βασίμους. Τούτο απαγορεύεται απολύτως.
Εάν τις είναι ένοχος παραπτώματος ή πλημμελήματος δέον να καταγγέλεται με συγκεκριμένα στοιχεία και να δικάζεται συμφώνως τη αποφάσει 6ου Κ.Γ.Σ είτε υπό των διακαστικών υποεπιτροπών εκάστης πόλεως, είτε υπό των εκασταχού λειτουργούντων μικτών στρατοδικείων. Σύλληψις και κράτησις επιτρέπεται μόνον εις περίπτωσιν εγκληματικών πράξεων, ότε οι ένοχοι συλλαμβάνονται είτε παρ’ οιασδήποτε ενόπλου δυνάμεως είτε παρά των επιτροπών ασφαλείας και τάξεως των χωρίων αποστέλλονται εις το Κοινόν Γεν. Στρατηγείον είτε εις το πλησιέστερον τμήμα της οργανώσεως εις ην ανήκουν μετά της σχετικής αναφοράς των γεγονότων ήτοι της σχηματισθείσης δικογραφίας. Διά τας τυχόν μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων δημιουργουμένας προστριβάς ή αδικήματα ή παραβάσεις των συμφώνωνκαι της ιδέας συνεργασίας και συναδελφώσεως θα υποβάλωνται εις τα κοινά ατομικά Αρχηγεία ή θα παραπέμπωσι τας υποθέσεις προς εκδίκασιν παρά των Δ.Δ., υποεπιτροπών ή παρα των Στρατοδικείων, ή άλλων καταλλήλων ανθρώπων πασών των οργανώσεων. Επιτάξεις ή αναγκαστικαί εισφοραί ειδών, θα γίνωνται κατόπιν αποφάσεως των τοπικών κοινών Αρχηγείων ή επιτρέπωνται οικειοθελώς δωρεαί ως και αναγκαστικαί πωλήσεις ειδών ή εργασία, συμφώνως τη αποφάσει 8του Κ.Γ.Σ.
Κατηγγέλθη ότι όργανα τινά εξεβίασαν την υπογραφήν περί οικοιοθελών δήθεν δωρεών, άτινα εν τη πραγματικότητι δεν εδόθησαν οικοιοθελώς. Τοιούτοι εκβιασμοί θα τιμωρούνται αυστηρώς, θεωρούμενοι ως καταχρήσεις εξουσίας.
Παρετηρήθη ότι άτομα βαρυνόμενα με αξιομέμπτους ή αξιοποίνους πράξεις ενεργήσαντα εις βάρος του ΄Εθνους, του Λαού ή των οργανώσεων καταφεύγουσιν εις την ετέραν οργάνωσιν ήτις τα λαμβάνει υπό την προστασίαν της εν αγνοία του παρελθόντος των. Τούτο δέον ν’ αποφεύγηται. ΄Ατομα μη τελείως άψογα δέον να μην έχωσιν θέσεις εις τας οργανώσεις τας Εθνικάς. Τυχόν δε αποσκιρτήσαντα εκ μιας οργανώσεως λόγω υλικής ή ηθικής ευθύνης και εναντίον των οποίων ενεργήθησαν σχετικαί ανακρίσεις και η κατηγορία παραμένει εκκρεμής, δέον να αποσταλώσιν εις οργάνωσιν, έναντι της οποίας είναι υπόλογοι, προς εκδίκασιν της υποθέσεως.
Καλούμεν όθεν άπαντας τους ΄Ελληνας όπως συναισθανόμενοι τας έναντι του Λαού και της Ιστορίας μας ευθύνας την ανάγκην ψυχικής ενότητος όλων των αγωνιζομένων και έχοντες πλήρη και σαφή επίγνωσιν της κρισιμότητος των στιγμών ας διερχόμεθα, υπαχθώσιν εις την επιταγήν της πατρίδος και εμπνεόμενοι από τον πατριωτισμόν των και την αγάπην προς τον Λαόν μας, καλούμεν όλους, όλα τα μέλη και τα στελέχη των συνεργαζομένων Εθνικών οργανώσεωνόπως κατανοούντα το πνεύμα και τους σκοπούς του Συμφωνητικού και των αποφάσεων του Κ.Γ.Σ. αρθώσιν εις το ύψος των περιστάσεων της ιεράς αποστολής των, και θέσωσι τέρμα εις την μέχρι τούδε διασπαστικήν και Αντεθνικήν πολιτείαν των.
Επί τούτοις δηλούμεν ότι, μη όντες διατεθειμένοι να γίνωμεν συνένοχοι διά της επιπλέον ανοχής παρομοίων παρεκτροπών, θα επιβάλωμεν αυστηροτάτας κυρώσεις θεωρούντες εχθρόν της πατρίδος πάντα παραβάτην του πνεύματος της παρούσης και εν γένει των λαμβανομένων από κοινού αποφάσεων.
Σ.Δ. Κοινού Στρατηγείου
18 Αυγούστου 1943
Η Αγγλική Στρ. Αποστολή
Κρις
Αντιπ. ΕΔΕΣ                             Αντιπρ. ΕΛΑΣ
Π. Ραυτόπουλος                       Σ. Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements